duminică, 8 aprilie 2018

ARTA RĂZBOIULUI

SUN TZU - ARTA RĂZBOIULUISun Tzu era originar din Statul Ch'i.
Datorită cărţii sale despre arta războiului, el a obţinut o audienţă la Ho Lu, regele Statului Wu.
2 Ho Lu spuse: ,.Ţi-am citit în întregime cele treisprezece articole, domnule".
3 Poţi proceda la o mică demonstraţie a artei de a stăpâni mişcarea trupelor?" Sun Tzu răspunse: "Pot".
Ho Lu întrebă: "Poti face acelaşi lucru şi cu femeile?" Sun Tzu spuse: "Da", De îndată, regele îşi dădu încuviinţarea şi ordonă să fie aduse de la curte o sută optzeci de femei frumoase.
4 Sun Tzu le repartiză în două companii şi puse în fruntea lor pe cele două concubine preferate ale regelui. El le învăţă pe toate să poarte o halebardă.
Apoi el spuse: "Ştiţi unde se găseşte inima, unde se găsesc mâna dreaptă, mâna stângă şi spatele?"
Femeile spuseră: "Ştim".
Bun Tzu spuse; "Când ordon "Faţa" întoarceţi-vă cu faţa, inima către mine; când spun "Stânga" întoarceţi-vă către mâna stângă; când spun "Dreapta" către dreapta; când spun "Înapoi" întoarceţi-mi spatele".
Femeile spuseră: "Am înţeles".
După enunţarea acestor pregătiri, au fost pregătite armele călăului.
5 Sun Tzu repetă ordinele de trei ori şi le explică de cinci ori, după care bătu semnalul pe tobă: "Întoarceţi-vă la dreapta." Femeile izbucniră în râs.
Sun Tzu zise: "Dacă indicaţile nu sunt clare şi ordinele n-au fost complet explicate, este vina comandantului". El mai repetă ordinele de trei ori şi le explică de cinci ori şi bătu pe tobă semnalul de întoarcere la stânga.
Din nou femeile izbucniră în râs.
Sun Tzu zise: "Dacă indicaţile nu sunt clare şi ordinele nu sunt explicite, este vina comandantului. Dar dacă indicaţiile au fost explicate şi ordinele nu sunt executate conform legii
1 Aşa cum figurează în S.C, Sun Tzu Wu Chi Lieh Chuan.
2 Procedeu obişnuit pentru a-şi asigura un protector putenic
3 Această afirmaţie dovedeşte numai că existau treisprezece articole în momentul cân Ssu Ma Ch'ien a redactat SC-ul.
4 După altă versiune, numărul lor era de trei sute.
5 Pentru a arăta că el vorbea serios militare, aceasta înseamnă crimă din partea ofiţerilor". Apoi el ordonă: căpitanii companiei de dreapta şi acelei de stânga să fie decapitaţi. Regele statului Wu, care de la terasa sa, asista la scenă, văzu că cele două concubine ale sale mult iubite vor fi executate.
El se înfricoşă şi trimise în grabă pe ajutorul său de câmp să ducă mesajul următor: "Eu ştiu acum că generalul este capabil să folosească trupe, fără aceste două concubine hrana mea nu va mai avea nici un gust. Dorinţa mea este ca ele să nu fie executate".
Sun Tzu răspunse: "Servitorul vostru a primit deja de la voi investitura de comandant şef; aşadar, când comandantul este în fruntea armatei, el nu este obligat să accepte toate ordinele suveranului". El ordonă deci ca cele două femei, care comandaseră trupele să fie executate, ca să dea un exemplu.
Apoi el numi în fruntea companiilor pe cele care ocupau gradul imediat inferior. După aceea din nou, el dădu drumul la tobă şi femeile se întoarseră la stânga, la dreapta, cu faţa, cu spatele, se puseră în genunchi, se ridicară toate, exact cum cerea exerciţiul impus. Ele nu îndrăzniseră să facă nici cel mai mic zgomot. Sun Tzu trimise atunci un mesager regelui pentru a-i duce ştirea următoare: "Trupele sunt acum în ordine. 
Regele poate coborî pentru a le trece în revistă şi a le inspecta. Ele pot fi folosite după voia regelui, ele pot merge prin foc şi prin apă". Regele din Wu spuse: "Generalul poate să se retragă în apartamentele sale şi să se odihnească. Eu nu doresc să vin să le inspectez". Sun Tzu spuse: "Regelui nu-i plac decât cuvintele goale. El nu-i capabil să le pună în practică". Ho Lu îşi dădu atunci seama de capacităţile lui Sun Tzu ca şef al armatei şi, ca urmare, îl numi general. Sun Tzu provocă puternicul stat Ch'u la vest şi pătrunse în Ying; la nord, el ameninţă Statul Ch'i şi Chin. 6 Dacă numele de Wu s-a ilustrat printre acelea ale seniorilor feudali, este în parte datorită realizărilor lui Sun Tzu (Yueh Chueh Shu spune: "Dincolo de Poarta Wu la Wu Hsieh, la o distanţă de zece li, se află un mare monument funerar, care este acela al lui Sun Tzu.7 6 Nici un alt document istoric nu vine să coroboreze aceste informaţii. 7 Fraza între paranteze a fost adăugată ca însemnare de Sun Hsing Yen. Lucrarea pe care o citează este probabil apocrifă. Ea ar data din sec. al IV-lea î.C. sau la o dată ulterioară. Wu Hsieh este moderna Su Chou. I Evaluări8 Sun Tzu a spus: 1. Războiul este o problemă de o importanţă vitală pentru Stat, domeniu al vieţii şi al morţii, calea care duce spre supravieţuire sau spre nimicire.9 E neaparat necesar să fie studiat temeinic. Li Ch'uan: "Armele sunt instrumente de rău augur". Războiul este o problemă serioasă; ne temem că oamenii nar trebui să pornească la război fără reflecţia pe care acesta o merită. 2. Evaluaţi-l deci în funcţie de cinci factori fundamentali şi comparaţi cele şapte enumerate10 mai departe. 3. Primul dintre aceşti factori este influenţa morală; cel de-al doilea, condiţiile atmosferice, al treilea, terenul, al patrulea, comandantul şi al cincilea, doctrina. 11 Chang Yu: "Ordinea enumerării de mai sus este perfect clară. Când se ridică trupe pentru a pedepsi pe cei vinovaţi, consiliul templului ţine seama, mai întâi, de bunăvoinţa suveranilor şi de încrederea popoarelor lor, apoi de oportunitatea anotimpului şi, în sfârşit, de dificultăţile 8 Titlul înseamnă "calcule", "planuri".Primul punct despre care se vorbeşte este operaţiunea pe care noi o numim evaluare (sau apreciere) a situaţiei. 9 variantă: "Car "câmpul de bătălie este locul vieţii şi al morţii şi "războiul" calea care duce spre supravieţuire sau spre nimicire". 10 Sun Hsing Yen urmează aici pe Tung Tien şi lasă deoparte caracterul Shih: "Întrebări", "factori" sau "probleme". Fără acest caracter versetul nu are nici un sens. 11 Aici Tao este tradus prin "influenţă morală . El este, în general, redat prin expresia "calea dreaptă". Aici el se referă la moralitatea guvernului şi, în special, la aceea a suveranului. Dacă suveranul conduce cu dreptate şi bunătate, el urmează drumul drept sau calea dreaptă, şi astfel practică un grad superior de influenţă morală. Caracterul Fa, redat aici prin cuvântul "doctrină" înseamnă, în primul rând, "lege" sau "metodă". În titlul lucrării el este tradus prin "artă". Dar în versetul 8, Sun Tzu precizează că aici el vorbeşte de ceea ce noi numim doctrină. topografice. După o deliberare aprofundată asupra acestor trei punte, un general este desemnat pentru a porni atacul. 12 De îndată ce trupele au trecut frontierele, responsabilitatea legii şi a comandamentului îi incumbă generalului". 4. Prin influenţa morală înţeleg ceea ce determină armonia dintre popor şi conducătorii lui, făcându-i să-i urmeze în viată şi în moarte, fără să se teamă că-şi primejduiesc zilele.13 Chang Yu: «Cu singura condiţie ca oamenii să fie trataţi cu bunătate, dreptate şi echitate şi să li se acorde încredere, armata va avea spirit de echipă şi toţi vor fi fericiţi să-şi servească şefii. Cartea Metamorfozelor spune: "Cu bucuria de a trece peste greutăţi, poporul uită pericolul de moarte".» 5. Prin condiţii meteorologice înţeleg jocul reciproc al forţelor naturii, efectele frigului iernii şi ale căldurii verii, şi, de asemenea, conducerea operaţiunilor militare în acord cu anotimpurile. 14 6. Prin teren, înţeleg distanţele, uşurinţa sau dificultatea de a le străbate, lărgimea sau îngustimea terenului şi şansele de viaţă sau de moarte pe care le oferă. Mei Yao Ch'en: "...Când conduci trupe, este primordial să cunoşti dinainte caracteristicile terenului. În funcţie de distanţe, se poate pune în aplicare un plan de intervenţie indirectă sau de acţiune directă. Cunoscând gradul mai mult sau mai puţin mare de uşurinţă sau de dificultate cu care poate fi parcurs terenul, este posibil să evaluezi dacă este mai avantajos să foloseşti infanteria sau cavaleria. Ştiind unde se îngustează şi unde se lărgeşte terenul, se va putea calcula mărimea efectivelor ce trebuie angajate. Ştiind unde trebuie să se dea bătălia, ştii în ce moment 12 Există, în chineză, termeni precişi, care nu se pot distinge bine cuvântul "atac". Chang Yu foloseşte o expresie care literar înseamnă "a pedepsi pe vinovaţi". Alte caractere au semnificaţii precise ca "a ataca pe furiş", "a ataca pe neaşteptate", "a suprima pe rebeli", a supune", etc. 13 Variantă: "Influenţa morală e ceea ce determină acordul poporului cu superiorii săi..." Ts'ao Ts'ao spune că, pentru a conduce poporul pe calea (sau comportarea) dreaptă trebuie să-l instruieşti." 14 Este evident că, caracterul T'ien, cerul, are în acest verset sensul de "condiţii meteorologice", pe care îl are astăzi. trebuie să-ţi concentrezi sau să-ţi dispersezi forţele. 15 7. Prin comandament — autoritate înţeleg calităţile de înţelepciune, de dreptate, de omenie, de curaj şi de severitate ale generalului. Li Ch'uan: «Aceste cinci calităţi sunt cele ale generalului. De aceea, în armată este numit "Respectatul".» Tu Mu: "...Dacă comandantul este înzestrat cu înţelepciune, el este în măsură să-şi dea seama de schimbarea situaţiei şi să acţioneze prompt. Dacă este drept, oamenii săi vor şti exact ce recompense şi pedepse li se cuvin. Dacă este omenos, el îşi iubeşte semenul, îi împărtăşeşte sentimentele şi-i preţuieşte munca şi osteneala. Dacă este curajos, obţine victorii sesizând fără ezitare momentul potrivit. Dacă este sever, trupele lui sunt disciplinate, pentru că îi ştiu de frică şi se tem de pedeapsă." Shen Pao Hsu zice: "Dacă un general nu este curajos, el va fi incapabil să-şi învingă ezitările şi să facă proiecte mari." 8. Prin doctrină înţeleg organizarea, autoritatea, promovarea ofiţerilor la rangul cuvenit, siguranţa căilor de aprovizionare şi grija de a face faţă nevoilor esenţiale ale armatei. 9. Nu există general care să nu fii auzit vorbindu-se de aceste cinci puncte. Cei care le stăpânesc înving, cei care nu le stăpânesc sunt învinşi. 10. Atunci când elaborezi un plan de război, compară următoarele elemente, apreciindu-le cu cea mai mare minuţiozitate. 11. Dacă îmi spuneţi cine e suveranul cu cea mai mare înrâurire morală, comandantul şef cel mai competent, armata care are de partea sa avantajul condiţiilor meteorologice şi ale terenului, şi în sânul căreia regulamentele sunt cel mai riguros respectate şi ordinele cel mai bine executate, îmi arătaţi care sunt trupele cele mai puternice.16 Chang Yu: "Căruţe solide, cai rapizi, trupe curajoase, arme ascuţite — aşa încât aceste trupe să exulte la duruitul tobei care dă semnalul de atac şi care se înfurie când aud sunând retragerea. Cel care se găseşte într-o situaţie ca aceasta este puternic". 15 Cunoscând terenul vieţii şi al morţii..." este, aici, redat prin "Dacă el ştie unde va da bătălia". 16 În acest verset şi în celelalte două care urmează, sunt citate cele şapte elemente la care se referă versetul 2. 12. Cine are ofiţerii şi oamenii cei mai bine pregătiţi? Tu Yu: «...Iată de ce Maestrul Wang spune: "Dacă ofiţerii nu sunt supuşi unui antrenament sever, ei vor fi neliniştiţi şi vor ezita pe câmpul de luptă; dacă generalii nu au o experienţă temeinică, ei vor ceda când se vor găsi în faţa inamicului".» 13. Şi cine atribuie recompensele şi pedepsele cu cel mai mare discernământ? Tu Mu: "Nu trebuie făcut exces nici într-un sens, nici în celălalt". 14. Voi fi în măsură să prevăd de partea cui va fi victoria şi de partea cui înfrângerea. 15. Dacă este folosit un general care şi-a însuşit strategia mea, este sigur că va învinge. Trebuie păstrat! Dacă este folosit un general care refuză să dea atenţie strategiei mele, este sigur că va fi învins. Trebuie îndepărtat! 16. Ţinând seama de avantajele prezentate de planurile mele, generalul trebuie să creeze.. condiţii care, să, contribuie la realizarea lor. 17Prin condiţii înţeleg că el trebuie să acţioneze cu promptitudine potrivit cu ceea ce este avantajos şi astfel să fie stăpân pe situaţie. 17. Întreaga artă a războiului este bazata pe înşelătorie. 18. De aceea, dacă eşti capabil, simulează incapacitatatea, dacă eşti activ, simulează pasivitatea. 19. Bacă eşti aproape, fă să se creadă că eşti departe, şi dacă eşti departe, fă să se creadă că eşti aproape. 20. Momeşte inamicul pentru a-l prinde în capcană; simulează dezordinea şi loveşte. Tu Mu: "Generalul Li Mu din statul Chao lasă turme de vite cu paznicii lor; când cei din Hsiung Nu înaintară puţin, el simulă retragerea, lăsând în urma lui mai multe mii de oameni, ca şi cum i-ar fi abandonat. Când hanul fu informat despre aceasta, încântat, el înaintă în fruntea unui detaşament puternic. Li Mu aşeză grosul trupelor sale în formaţie de luptă pe aripile dreaptă şi stângă, declanşă un atac neaşteptat, zdrobi pe huni şi masacră mai mult de o 17 Variantă propusă I în I. Comentatorii nu sunt de acord cu interpretarea acestui verset. sută de mii dintre cavaleriştii lor. 18 21. Când inamicul se concentrează, pregăteşte-te să lupţi contra lui; acolo unde este puternic, evită-l. 22. Enervează-l şi derutează-l pe general. Li Chu'an: "Dacă generalul este coleric, autoritatea lui poate fi uşor zdruncinată. Caracterul său devine instabil." Chang Yu: "Dacă generalul armatei inamice este încă- păţânat şi se înfurie uşor, insultă-l şi enervează-l, aşa încât să devină furios, să nu mai vadă clar şi să atace necugetat, fără nici un plan". 23. Fără să i se pară că eşti în situaţie de inferioritate şi încurajează-l la înfumurare. Tu Mu: «Spre sfârşitul dinastiei Chi'în, Mo Tun, din tribul Hsiung Nu, s-a instalat la putere pentru prima dată. Cei din tribul Hu din răsărit erau puternici şi au trimis soli pentru a parlamenta. Aceştia au spus: "Vrem să cumpărăm calul de o mie de li al lui T'ou Ma". Mo Tun îşi consultă consilierii, care au strigat într-un glas: "Calul de o mie de li!! Lucrul cel mai preţios din ţară! Să nu li se dea!». Mo Tun răspunse: "Pentru ce să refuzi un cal unui vecin?". Şi el trimise calul.19 Puţin după aceea, cei din tribul Hu din răsărit trimiseră soli, care au spus: "Vrem pe una din prinţesele hanului". Mo Tun ceru avizul miniştrilor săi: Toţi strigară furioşi: "Hu din răsărit sunt cinci! Acum am ajuns să ne ceară o prinţesă! Vă implorăm să-i atacaţi!" Mo Tun zise: "Cum am putea refuza o femeie unui vecin?." Şi le dădu femeia. «Puţin după aceea, cei din tribul Hu din răsărit au revenit şi au spus: "Aveţi o mie de li de pământ nefolosit pe care îl vrem noi". Mo Tun îşi consultă consilierii. Unii au spus că ar fi rezonabil să se cedeze pământul, alţii că nu. Mo Tun se mânie şi zise: "Pământul este temelia statului. Cum am putea să-l dăm?" Toţi cei care îl sfătuiseră să se dea pământul au fost decapitaţi.» Mo Tun sări atunci în şa, ordonă ca cei ce vor rămâne în urmă să fie decapitaţi şi declanşă un atac prin surprindere 18 Cei din tribul Hsiung Nu erau nomazi care au stingherit pe chinezi timp de secole. Marele Zid a fost construit pentru a proteja China împotriva incursiunilor lor. 19 Mo tun, sau T'ou Ma, sau T'ouman, a fost primul conducă- tor care a făcut unitatea tribului Hsiung Nu. Calul de o mie de li era un etalon renumit capabil să parcurgă o mie de li (aproximativ trei sute de mile) fără furaje şi fără apă. Această denumire desemnează un cal de o calitate excepţională, rezervat, fără îndoială, pen-tru reproducere. contra tribului Hu din răsărit. Aceştia din urmă, care îl dispreţuiau, nu făcuseră nici o pregătire. Când îi atacă, îi nimici. Se întoarse apoi spre vest şi atacă tribul Yueh Ti. La sud, anexă Lou Fan... şi invadă Yen. El recuceri în întregime pământurile strămoşeşti ale tribului Hsiung Nu, cucerite anterior de către generalul Meng T'ien, din statul Ch'in.20 Ch'en Hao: "Dăruiţi inamicului băieţi tineri şi femei pentru a-i suci capul, precum şi jad şi mătase pentru a-i aţâţa ambiţiile". 24. Atacă-l într-una, hărţuieşte-l. Li Ch'uan: "...Când inamicul se află în repaus, oboseşte-l". Tu Mu: «...Spre sfârşitul celei de-a doua dinastii Han, după ce Ts'ao îl învinse pe Liu Pei, acesta fugi spre Uyan Shao, care înaintă cu trupele sale spre Ts'ao Ts'ao Ts'ao. T'ien Fang, unul dintre ofiţerii de stat major al lui Yuan Shao, spuse: "Ts'ao Ts'ao este expert în arta de a conduce trupele. Nu poate fi atacat cu uşurinţă. Cel mai bine ar fi să tărăgănăm lucrurile şi să-l ţinem la distanţă. Cât despre dumneavoastră, generale, trebuie să construiţi fortificaţii de-a lungul munţilor şi fluviilor şi să ocupaţi cele patru prefecturi. În exterior, încheiaţi alianţe cu conducători puternici; în interior urmaţi de o politică agro-militară.21 Apoi, alegeţi din trupele de elită şi faceţi unităţi speciale. Reperaţi punctele unde inamicul poate fi luat prin surprindere, efectuaţi incursiuni repetate şi perturbaţi ţara la sud de fluviu. Când el va veni în ajutorul flancului drept, atacaţi flancul stâng; când va veni în ajutorul flancului stâng, atacaţi flancul drept; faceţi-l să-şi piardă suflul, silindu-l să alerge fără încetare în toate părţile. Dacă nu veţi urma această strategie victorioasă şi vă decideţi în schimb să riscaţi totul într-o singură înfruntare, va fi prea târziu ca să mai regretaţi. "Yua Shao nu urmă acest sfat. Astfel încât el fu bătut. 22 20 Meng T'ien supuse nomazii de la frontieră sub dinastia Ch'în şi începu construirea Marelui Zid. Este considerat cel ce a inventat pensula pentru caligrafie. Este inexact probabil, dar este posibil să fi adus pensulei care se folosea deja, o îmbunătăţire într-un fel sau altul. 21 Aluzie la coloniile militare agricole situate în regiuni retrase, unde erau instalaţi soldaţii şi familiile lor. O parte din timp era destinată culturilor, restul exerciţiului, antrenamentului şi dacă era cazul, luptei. Ruşii au aplicat aceeaşi politică era pentru colonizarea Siberiei, care, de fapt, este actualmente limitrofă cu China. 22 În timpul perioadei numită Trei Regate, locuitorii Wei din nord şi din est, cei Shu la sud-vest şi cei Wu din valea Yang 25. Dacă este unit, dezbinaţi-l. Chang Yu: "Întărâtaţi pe suveran împotriva miniştrilor săi; îndepărtaţi-l de aliaţi. Faceţi să se nască între ei bănuieli reciproce, în aşa fel încât între ei să domnească neînţelegerea. Atunci veţi putea complota împotriva lor". 26. Atacă-l acolo unde nu este pregătit; acţionează când el nu se aşteaptă. Ho Yen Hsi: "Li Ching, din dinastia T'ang propuse zece planuri de acţiune împotriva lui Hsiao Hsieh, şi întreaga responsabilitate de a comanda armatele îi fu încredinţată, în cursul celei de-a opta luni îşi adună forţele la K'ueiChou.23 "Cum era anotimpul inundaţiilor de toamnă, Yang Tse se revărsase şi drumurile care treceau prin cele trei trecători erau periculoase. Hsiao Hsieh era sigur că Li Ching nu l-ar fi atacat. În consecinţă, el nu s-a pregătit deloc." «În luna a noua Li Ching luă conducerea trupelor şi li se adresă în termenii următori: "De primă importanţa în război este să fii iute ca fulgerul; nu ne putem permite să pierdem o ocazie. În prezent, forţele noastre se găsesc concentrate iar Hsiao Hseih nu ştie încă aceasta. Profitând că fluviul este în creştere, vom ţâşni pe neaşteptate sub zidurile capitalei. Cum se spune: După ce tună, degeaba îţi astupi urechile.
    

Chiar dacă ne descoperă, el nu va fi capabil să imagineze la iuţeală un plan pentru a ne opri şi cu siguranţă vom putea pune mâna pe el".» "El înaintă până la I Ling. Hsiao Hsieh începu să se teamă şi ceru întăriri în sudul fluviului, dar acestea n-au putut veni la timp. Li Ching îşi stabili sediul în faţa oraşului şi Hsieh se predă". "Atacaţi acolo unde adversarul nu se aşteaptă", înseamnă să acţionezi în acelaşi fel în care, spre sfârşitul ei, dinastia Wei trimise pe generalii Ciung Hui şi Teng Ai să atace Shu... 24 Iarna, în cursul lunii a zecea, Ai plecă de la Ying P'ing şi parcurse o regiune nelocuită, întinsă pe mai mult de şapte sute de li, străbătând drumurile de-a curmezişul munţilor şi construind poduri suspendate. Munţii erau înalţi, văile adânci şi această sarcină extrem de grea şi de periculoasă. Astfel, armata, rămânând fără hrană, era pe punctul de a pieri. Teng Ai se înfăşură în covoare de pâslă şi coborî pantele abrupte; generalii şi ofiţerii se căţărară ţinându-se de ramurile copacilor. Escaladând prăpăstiile în rânduri strânse, ca bancurile de peşti, armata avansă. Tse şi-au disputat supremaţia. 23 K'uei Chou se găseşte în Ssu Ch'uan. 24 Această campanie a fost condusă către anul 255 d.C. "Teng Ai se arătă mai întâi la Chiang Yu în Shu, şi Ma Mou, generalul însărcinat să apere acest oraş, se predă. Teng Ai puse să fie decapitat Chu Ko Chan, care rezistase la Mien Chnou şi înainta spre Ch'eng Tu. Liu Shan, regele din Shu, se predă". 27. Acestea sunt, pentru strateg, cheile victoriei. Nu este posibil să prevezi totul dinainte. Mei Yao Ch'en: "Când vă găsiţi faţă în faţa cu inamicul, adaptaţi-vă la schimbările de situaţie şi găsiţi expediente. Cum ar fi posibil să prevezi acestea dinainte?" 28. Dacă estimările făcute la templu înainte de începerea ostilităţilor lasă să se întrevadă o victorie, înseamnă că şi calculele indică o putere superioară celei a inamicului. Dacă ele anunţă o înfrângere, înseamnă că din aceste calcule reiese o putere inferioară. Făcând cât mai multe calcule, se poate câştiga; dacă se fac prea puţine, victoria este imposibilă. Şi cât îşi micşorează şansele cel care nu calculează deloc! Datrită acestor calcule, exami-nez şi soluţia devine evidentă.25 II Conducerea războiului Sun Tzu a spus: 1. În general, operaţiunile militare necesită o mie de care uşoare şi o mie de'care grele acoperite cu piele, fiecare tras de câte patru cai şi o sută de mii de soldaţi cu platoşe. Tu Mu: «...Altădată în luptele cu care, "cele acoperite cu piele" erau fie uşoare, fie grele. Carele grele erau folosite 25 Verset confuz, în calculele preliminare erau folosite aparate de calculat. Caracterul care înseamnă "operaţiuni" indică faptul că este vorba de un dispozitiv de acest gen, posibil o numărătoare cu bile, primitivă. Noi nu ştim cum erau apreciate diverşii "factori" şi "elemente" enumerate, dar în orice caz procedeul folosit pentru a compara puterile relative era raţional. Se pare că erau efectuate două calcule distincte: primul pe plan naţional, cel de-al doilea pe plan strategic. Acesta din urmă comporta comparaţia a cinci elemnte de bază menţionate în versetul 3; putem să presupunem că, dacă rezultatele erau favorabile, experţii militari comparau puterea, antrenamentul, echitatea în atribuirea recompenselor şi pedepselor etc. (cei şapte factori). pentru transportul halebardelor, armelor, al materialelor, militare, obiectelor de valoare şi al uniformelor. Ssu Ma Fa spunea: "Un car transportă trei ofiţeri cu platoşe; şaptezeci şi doi de infanterişti îi însoţeau. Se mai adaugă zece bucătari şi servitori, cinci oameni care să aibă grijă de uniforme, cinci rândaşi la cai pentru nutreţ şi cinci oameni care aveau sarcina să adune lemne pentru foc şi să scoată apă. Şaptezeci şi cinci de oameni pentru fiecare car uşor, douăzeci şi cinci pentru căruţa cu bagaje, astfel încât în total o sută de oameni formează o companie."26 2. Dacă proviziile sunt transportate pe o distanţă de o mie de li, cheltuielile în spatele şi pe teatrul de operaţiuni, alocaţiile destinate să acopere întreţinerea consilierilor şi a oaspeţilor, costul furniturilor, cum ar fi cleiul şi lacul şi cel al carelor şi al armamentului se vor ridica la o mie de galbeni pe zi. Dacă se dispune de această sumă se poate indica o oaste cu o sută de mii de oameni de trupă.27 Li Ch'uan: "Or, în timp ce armata va înainta în teritoriu străin, visteria se va goli în interiorul teritoriului naţional". Tu Mu: «În armată, există un ritual de vizite amicale făcute de către seniori vasali. De aceea, Sun Tzu vorbeşte despre consilieri şi oaspeţi".» 3. Victoria este obiectivul principal al războiului.28Dacă ea întârzie, armele se tocesc şi moralul se macină. Când trupele vor ataca oraşele, ele vor fi la capătul puterilor. 4. Când armata se va angaja în campanii îndelungate, resursele statului nu vor fi suficiente. Chang Yu: "...Campaniile împăratului Wu al hanilor au tărăgănat fără nici un rezultat. Odată visteria golită, împăratul a promulgat un edict de austeritate". 5. Când armele îşi vor fi pierdut tăişul, când înflăcărarea se va stinge, când forţele vor fi epuizate şi visteria va fi golită, suveranii vecini vor profita de slăbiciunea ta pentru a acţiona. Şi chiar dacă ai consilieri pricepuţi, nici unul dintre ei nu va fi în stare să întocmească planuri de viitor 26 Proporţia efectivelor de luptă, în raport cu efectivele de întreţinere era deci de trei la unu. 27 Moneda de aur era bătută în Ch'u începând din anul 400 î.C, dar în realitate Sun Tzu nu foloseşte termenul "aur". Acela pe care îl foloseşte înseamnă "monedă metalică." 28 Se inserează caracterul Kuei după cei şapte clasici militari. În acest context, acest caracter are sensul de "ceea ce are valoare" sau "ceea ce este apreciat". adecvate. 6. Dacă deja am auzit vorbindu-se despre succese într-un război de scurtă durată, dus fără îndemânare, n-am văzut încă un succes în cazul unei operaţiuni de lungă durată, chiar purtată cu iscusinţă. Tu Yu: "Un atac poate fi lipsit de ingeniozitate dar el trebuie neapărat să se desfăşoare cu viteza fulgerului." 7. Căci nu s-a văzut niciodată ca un război prelungit să fie convenabil vreunei ţări. Li Ch'uan: "În analele Primăverii şi Toamnei se citeşte: Războiul este asemănător focului; cei ce nu vor să depună armele pier ucişi de arme". 8. Astfel, cei ce sunt incapabili să înţeleagă pericolele inerente la folosirea trupelor sunt tot a'ţât de incapabili să înţeleagă cum să le conducă spre victorie. 9. Cei ce sunt experţi în arta războiului nu au nevoie de o a doua recrutare şi o singură aprovizionare le este deajuns.29 10. Ei îşi iau echipamentul la plecare; pentru hrană ei contează pe inamic. Astfel, armata este aprovizionată din abundenţă. 11. Când o ţară este secătuită de pe urma operaţiunilor militare, cauza este preţul ridicat al transporturilor pe distanţe lungi, trimiterea proviziilor la depărtare lasă poporul în cele mai grele lipsuri. Chang Yu: "...Dacă armata va trebui să fie aprovizionată cu cereale la o distanţă de o mie de li, oamenii vor avea un aspect înfometat.30 12. Acolo unde se află armată, preţurile sunt ridicate, când preţurile urcă, avuţia poporului se epuizează. Când 29 Comentatorii se lasă purtaţi în discuţii interminabile în ceea ce priveşte numărul de aprovizionări. În această versiune citim: "Nu le trebuie trei", adică le trebuie numai două, mai precis una la plecare şi a doua la întoarcere. Între timp, ei mănâncă de la inamic. Versiunea TPYL (ce urmează pe Ts'ao Ts'ao) spune: "Ei nu au nevoie să fie reaprovizionaţi", în timpul campaniei, se înţelege. 30 Acest comentariu figurează în capitolul V, versetul 10, dar el pare mai bine la locul lui aici. resursele ţării sunt epuizate, ţăranii sunt sleiţi.31 Chia Lin: "Când trupele sunt concentrate, preţul tuturor mărfurilor creşte, pentru că fiecare îşi propune să scoată profituri foarte mari. 32 13. Din cauza acestei uzuri a forţelor şi bogăţiilor, gospodăriile câmpiilor principale vor sărăci de tot, resursele lor fiind reduse cu şapte zecimi. Li Ch'uan: "Dacă războiul se prelungeşte, bărbaţii şi femeile vor fi supăraţi că nu se pot căsători şi vor fi reduşi la mizerie sub greutatea cheltuielilor de transport." 14. În ceea ce priveşte cheltuielile guvernului, cele datorate de stricarea carelor, de istovirea cailor, de echiparea cu armuri şi căşti, săgeţi şi arbalete, lănci, scuturi pentru mână şi corp, cu animale de tracţiune şi vehi-cole de aprovizionare, se vor ridica la 60% din total.33 15. În consecinţă, generalul avizat veghează ca trupele sale să se hrănească pe seama inamicului, căci o baniţă de alimente luată de la inamic face cât douăzeci de ale sale. Chang Yu: "Dacă trebuie transportate alimente pe o distanţă de o mie de li, douăzeci de baniţe vor fi consumate pentru unul singur livrat armatei... Dacă traseul prezintă dificultăţii vor fi necesare cantităţi mai mari." 16. Dacă trupele îşi masacrează inamicul, este din cauză că se află la capătul rezistenţei lor psihice. 34 Ho Yen Hsi: «Atunci când armata Yen încercuia Chi Mo în ţinutul Ch'i, soldaţii tăiară nasurile tuturor prizonierilor Ch'i.35 Oamenii din Ch'i, ieşindu-şi din fire, se apărară cu îndârjire. T'ien Tan trimise un agent secret să spună: "Tremurăm de teama ca nu cumva voi, oamenii din Yen, să nu scoateţi din morminte trupurile strămoşilor noştri. Ah! Ne-ar îngheţa sângele în vine."» 31 Varianta: "Aproape de locul unde se găseşte armata (adică în sectorul operaţional), "mărfurile sunt scumpe; cînd mărfurile sunt scumpe... această "sleire" face aluzie la impozitele speciale, la rechiziţii de animale şi de cereale şi la transport." 32 Acestui comentariu, care venea în urma versetului de mai sus, i s-a schimbat locul. 33 Sun Tzu foloseşte aici caracterul care desemnează specific "arbaleta". 34 Acest verset nu pare a fi la locul potrivit. 35 Acest asediu a avut loc în anul 279 î.C. "Imediat armata Yen se năpusti şi violă mormintele şi arse cadavrele. Apărătorii lui Chi Mo asistară de pe înălţimile zidurilor oraşului la acest spectacol, şi cu ochii în lacrimi fură cuprinşi de dorinţa de a se arunca în luptă, căci furia le înzecise forţa. T'ien Tan îşi dădu seama că trupele erau gata, şi el aplică ţinutului Yen o dureroasă înfrângere". 17. Îţi jefuieşti inamicul pentru că îi râvneşti bogăţia. Tu Mu: "...Sub a doua dinastie Han, Tu Hsiang, prefectul din Chin Chou, atacă rebelii din P'uet Chou printre alţii pe Pu Yang şi pe P'an Hung. El pătrunse în Nan Hal, unde distruse trei tabere, şi puse mâna pe o importantă sumă de bani. În acest timp, P'an Hung şi partizanii săi rămâneau puternici şi numeroşi, în timp ce trupele lui Tu Hsiang, în prezent bogate şi arogante, nu mai aveau nici cea mai mică dorinţă să se lupte". Hsiang spune: "Pu' Yang şi P'an Hung sunt rebeli de zece ani. Amândoi sunt versaţi în arta atacului şi a apărării. Ceea ce ar trebui să facem, în realitate, este să unim forţele tuturor prefecturilor şi apoi să-i atacăm. Pentru moment, trebuie să incităm soldaţii să meargă la vânătoare". Astfel că soldaţii de toate gradele se duseră împreună să prindă vânatul în capcană. "De îndată ce aceştia plecară, Tu Hsiang trimise oameni în taină pentru a le incendia tabăra. Bogăţiile pe care le strânseseră fură complet distruse. Când vânătorii se întoarseră, toţi plângeau." Tu Hsiang spune: "Bogăţiile şi bunurile lui Pu Yang şi ale partizanilor săi sunt de ajuns pentru a îmbogăţi mai multe generaţii. În timp ce voi, Domnilor, n-aţi arătat încă tot ce puteţi. Ceea ce aţi pierdut nu reprezintă decât o mică parte din ceea ce au ei. De ce să vă faceţi griji?" "Când soldaţii auziseră aceste cuvinte, apucaţi de furie, au vrut să se lupte. Tu Hsiang ordonă să fie hrăniţi caii şi toţi să mănânce în pat, apoi dis de dimineaţă ei atacară tabăra rebelilor. Yang şi Hung nu se pregătiseră de loc. Trupele lui Tu Hsiang îi atacă cu violenţă şi îi zdrobi".36 Chang Yu: ...Sub această dinastie imperială, când Eminentul Fondator ordonă generalilor să atace Shu, el decretă: "În toate oraşele şi prefecturile care vor fi cucerite, veţi trebui, în numele meu, să goliţi visteriile şi magazinele publice pentru a-i distra pe ofiţeri şi pe oameni. Ceea ce vrea statul, este numai pământul".» 36 Ei luară o masă preparată mai, înainte ca să evite pregătirea focului pentru încălzirea hranei de la micul dejun. 18. În consecinţă, dacă într-o luptă de care, mai mult de zece din ele sunt capturate, recompensează pe cei care lau luat pe primul. Înlocuieşte drapelele şi stindardele inamicului cu ale voastre, amestecă cu ale voastre carele recuperate şi dă oameni care să le conducă. 19. Tratează bine pe prizonieri şi ai grijă de ei. Chang Yu: "Toţi soldaţii luaţi prizonieri trebuie să fie îngrijiţi cu o sinceră generozitate, pentru ca să poată fi folosiţi de noi." 20. Iată ce se numeşte "a câştiga o bătălie şi a deveni mai puternic". 21. Esenţială în război este, deci, victoria, nu apariţiile prelungite. Iată de ce generalul care înţelege războiul, este stăpânul destinului poporului şi arbitrul destinului naţiunii. Ho Yen Hsi: "Dificultăţile inerente la numirea unui comandant şef sunt aceleaşi astăzi, ca şi altă dată." 37 III Strategia ofensivă Sun Tzu a spus: 1. În război cea mai bună politică este să cucereşti statul intact; distrugerea lui reprezintă ultima soluţie. Li Ch'uan: "Nu încurajaţi omorul". 2. E mai bine să capturezi armata inamică, decât s-o nimiceşti; e mai bine să prinzi intacte un batalion, o companie sau o grupă de cinci oameni decât să le nimiceşti. 3. Într-adevăr, culmea priceperii nu este să recuperezi o sută de victorii într-o sută de bătălii. 4. Cel mai important în război este să ataci în strategia inamicului.38 Tu Mu: "...Marele Duce a spus: Cel care excelează în soluţionarea dificultăţilor înainte de a apărea. Cel care este capabil să-şi învingă adversarii triumfă înainte ca 37 Ho Yen Hsi a scris acestea probabil către anul 1050. 38 Nu cum citim în traducerea lui Giles "să dejoci planurile inamicului". ameninţările acestora să se concretizeze". Li Ch'uan: «Atacaţi planurile inamicului prin anihilarea punctului lor de pornire. Sub hunii celei de-a doua dinastii, K'ou Hsun a încercuit Kao Chun.39 Chun trimise pe generalul său însărcinat cu planificarea, Huang Fu Wen, pentru negocieri. Huan Fu Wen era încăpăţînat şi grosolan. K'ou Hsun ordonă să fie decapitat şi îl informă pe Kao Chun în termenii următori: "Ofiţerului vostru de stat maior îi lipsea buna creştere. L-am decapitat. Dacă vreţi să vă supuneţi făceţi-o imediat, dacă nu apăraţi-vă." Chiar în aceeaşi zi Chun îşi distruse fortificaţiile şi se predă.» Toţi generalii lui K'ou Hsum spuseră: "Cum! I-aţi ucis mesagerul şi totuşi l-aţi obligat să predea cheile oraşului! Cum este posibil aşa ceva?" K'oun Hsun zise: «Huang Fu Wen era mâna dreaptă a lui Kao Chun, sfetnicul său particular. Dacă l-aş fi cruţat şi-ar fi dus la îndeplinire planurile, dar omorându-l l-am lipsit pe Kao Chun de mâna lui dreaptă. Se spune: "Supremul rafinament în arta războiului este de a dejuca planurile inamicului".» Toţi generalii spuseră: "Aceasta depăşeşte puterea noastră de înţelegere". 5. Apoi, cel mai bine este să-i destrami alianţele.40 Tu Yu: "Nu-i lăsaţi pe inamici să se unească". Wang Hsi: "Examinaţi problema alianţelor lor şi provocaţi ruptura lor. Dacă un inamic cere aliaţi, problema este gravă şi poziţia inamicului puternică; dacă nu are, problema este minoră şi poziţia lui este slabă". 6. Dacă acest lucru nu este cu putinţă, cel mai bine este să-i ataci armata. Chia Lin: «Marele Duce a spus: "Cel ce luptă pentru victorie numai cu sabia, nu este un general bun".» Wang Hsi: "Bătăliile sunt treburi periculoase". Chang Yu: "Dacă nu puteţi să înăbuşiţi în faşă intenţiile inamicului, nici să-i rupeţi alianţele când sunt pe punctul de a fi încheiate, ascuţiţi-vă armele spre a dobândi victoria...". 7. Cea mai rea politică este aceea de a ataca oraşele. Nu ataca oraşele decât atunci când nu mai ai altă soluţie.41 39 Aceasta a avut loc în cursul primului secol al erei noastre. 40 Şi nu cum citim în traducerea lui Giles: "să împiedici jonctiunea forţelor inamice" 41 Contrar celor ce credea Giles, Sun Tzu nu vorbeşte în aceasta serie de versete, despre arta de a comanda o armată. Este vorba aici despre obiectivele ce trebuie atinse sau de politica ce trebuie dusă; Cheng — în cel mai înalt grad. 8. Pregătirea carelor de asediu, a armelor şi echipamentului cere cel puţin trei luni; lucrările de terasament necesare pentru a ridica talazuri în faţa zidului, alte trei luni. 9. Dacă generalul nu este în stare să-şi înfrâneze nerăbdarea şi ordonă oamenilor săi să se îngrămădească în preajma zidului ca un roi de albine, o treime dintre ei vor fi omorâţi fără ca oraşul să fie cucerit. Aceasta este soarta atacurilor de acest gen. Tu Mu: "Spre sfârşitul dinastiei Wei, împăratul Tai Wu conduse o sută de mii de oameni împotriva generalului tării Sung, Tsang Chih, la Yu Tai. Împăratul îi ceru mai întâi vin, lui Tsang Chih. 42 Tsang Chih sigilă un vas plin cu urină şi i-l trimise. Tai Wu, înnebunit de furie, atacă imediat oraşul, ordonând trupelor sale să escaladeze zidurile şi să se angajeze în lupta corp la corp. Cadavrele se îngrămădiră până pe creasta zidurilor şi la capătul a treizeci de zile numărul morţilor reprezenta mai mult decât jumătatea efectivelor Wei". 10. Aşadar, cei ce sunt experţi în arta războiului supun armata inamică fără luptă. Ei cuceresc oraşele fără a le asedia şi doboară un stat fără operaţiuni prelungite. Li Ch'uan: «Ei învinseră prin strategie. Sub a doua dinastie Han, Tsan Kung, marchiz de Tsan, încercui pe rebelii Yao la Yuan Wu, dar timp de mai multe luni el nu fu în stare să cucerească oraşul. 43 Ofiţerii şi oamenii săi erau bolnavi şi plini de răni. Regele din Tung Hai îi spuse lui Tsan Kung: "Acum, v-aţi masat trupele şi aţi încercuit inamicul, care este hotărât să lupte până la moarte. Asta nu este strategie! Ar trebui să ridicaţi asediul. Arătaţi-le că au o portiţă de scăpare; ei vor fugi şi se vor împrăştia. Atunci şi un paznic de câmp îi va captura! Tsang Kung urmă acest sfat şi cuceri Yuan Wu".» 11. Scopul trebuie să fie de a cuceri intact. "Tot ceea ce este sub cer". În acest mod, trupele vor rămâne neatinse şi victoria va fi totală. Aceasta este arta strategiei ofensive. 12. Prin urmare, arta de a conduce trupele la luptă constă în aceasta. Dacă dispui de o superioritate de zece 42 Schimbul de cadouri şi de complimente era un preambul normal al luptei. 43 Caracterul Yao desemnează pe supra-terestru. El a putut fi aplicat boxerilor, care se credeau ţinta mingilor străine. contra unu, încercuieşti duşmanul. 13. La cinci contra unu, atacă-l. Chang Yu: "Dacă eu sunt de cinci ori mai puternic decât inamicul, îi ţin în stare de alarmă trupele din faţă, îl surprind în spate, îl clatin la est şi-l lovesc la vest." 14. La doi contra unu, dezbină-l.44 Tu Yu: ..Dacă e superioritate de doi contra unu, nu este suficientă pentru a stăpâni situaţia, utilizăm forţa de diversiune pentru a dezbina armata duşmanului. De aceea, Marele "Duce a spus: "Cine este incapabil să acţioneze asupra inamicului, spre a-i dezbina forţele, nu poate vorbi despre o tactică de excepţie". 15. Dacă forţele sunt egale, poţi angaja lupta. Ho Yen Hsi: "În aceste condiţii numai generalul competent poate învinge". 16. Dacă eşti în inferioritate din punct de vedere numeric, să fii în stare să baţi în retragere. Tu Mu: "Dacă trupele noastre sunt în stare de inferioritate, împiedicaţi-l temporar pe inamic să ia iniţiativa atacului. După aceea, veţi putea probabil să profitaţi de un punct slab. Vă veţi mobiliza atunci toate energiile şi veţi urmări victoria cu o hotărâre fermă". Chang Yu: "Dacă inamicul este puternic şi eu sunt slab, mă retrag pentru moment şi mă feresc de orice angajare45 — aceasta până când competenta generalilor şi eficienţa trupelor vor fi la egalitate. Dacă sunt stăpân pe toate mijloacele mele şi inamicul este în stare de derută, dacă trupele mele sunt pline de avânt, iar cele ale lui apatice, atunci pot da bătălia chiar dacă el are superioritate numerică." 17. Dacă eşti inferior în toate privinţele, să fii în stare să te eschivezi, căci o armată mică este o pradă uşoară pentru una mai puternică.46 44 După anumiţi comentatori, acest verset ar însemna: "a-şi dezbina propriile forţe", dar această interpretare pare mai puţin satisfăcătoare, deoarece caracterul Chih, folosit în cele două versete precedente, se referă la inamic. 45 Tu Mu şi Chang Yu recomandă, amândoi, retragerea "temporară", lăsând să reiasă necesitatea revenirii la acţiune ofensivă când împrejurările vor fi favorabile. 46 Literal, "mijloacele unei armate mici sunt...", aparent aici este vorba despre arme şi echipament. Chang Yu: «...Mancius a spus: "Cel mai mic desigur nu se poate măsura cu cel mare, nici cel slab cu cel puternic sau cei puţini cu mulţimea."47 18. Căci generalul este apărătorul statului. Dacă această apărare se extinde la tot, statul va fi cu siguranţă puternic; dacă ea are lacune, statul va fi fără îndoială slab. Chang Yu: "...Marele Duce a spus: Un suveran care îşi găseşte omul potrivit cunoaşte prosperitatea. Cel care nu reuşeşte, va fi pierdut". 19. Trebuie să ştii că pentru un suveran există trei mijloace de a atrage nenorocirea asupra armatei sale şi anume dacă procedează după cum urmează.48 20. Nesocotind faptul că armata nu trebuie să înainteze, să ordone o înaintare sau, nesocotind faptul că ea nu trebuie să se retragă, să ordone o retragere. E ceea ce se numeşte "a pune armata pe picior greşit". Chia Lin: "Înaintarea şi retragerea armatei pot depinde de deciziile luate de general, potrivit împrejurărilor. Nu există nenorocire mai mare decât ordinele emanând de la suveranul care stă la curte." 21. Necunoscând nimic din problemele militare, să participe la organizarea lor, aceasta îi dezorientează pe ofiţeri. Ts'ao Ts'ao: "...O armată nu poate fi condusă după codul manierelor elegante." Tu Mu: "În ce priveşte convenienţele, legile şi decretele, armata are propriul ei cod pe care în general îl respectă. Dacă îl aliniez după regulile care prezidează guvernarea unui stat, ofiţerii vor fi complet derutaţi." Chang Yu: "Bunătatea şi dreptatea pot fi de folos, la guvernarea unui stat, dar nu în administrarea unei armate. Rapiditatea şi supleţea servesc administrării unei armate, dar nu pot servi la guvernarea unui stat". 22. Necunoscând problemele de comandament, să ia parte la exercitarea responsabilităţilor, aceasta ucide încrederea în sufletul ofiţerilor. 49 47 CC II (Mencius)T, capitolul 7. 48 Am schimbat aici ordinea caracterelor care înseamnă respectiv "suveran" şi "armată". Altminteri acest verset ar vrea să spună că ar exista pentru o armată, trei mijloace de a atrage nenorocirea asupra suveranului. 49 Literal, "neştiind" sau "neînţelegând" sau "ignorând" unde Wang Shi: "Dacă o persoană, care nu cunoaşte treburile armatei, este trimisă să ia parte la administrarea armatei, fiecare mişcare a sa va stârni dezacord şi frustare reciprocă şi întreaga armată va fi paralizată. De aceea, Pei Tu prezintă o cerere la palat pentru ca să fie revocat Controlorul armatei; numai după aceea a fost în măsură să pacifice Ts'ao Chou".50 Chang You: "Recent, curtenilor le-au fost încredinţate funcţiile de Controlor al armatei, ceea ce evident reprezintă o eroare." 23. Dacă armata este dezorientată şi lipsită de încredere, suveranii ţărilor vecine vor stârni dificultăţi. Acesta este sensul proverbului: "Confuzia în armată duce la victoria adversarului".51 Meng: "...Marele Duce a spus: Acela care nu cunoaşte cu precizie obiectivele sale nu ştie să riposteze inamicului". Li Chi'uan: "...Nu trebuie să te înşeli asupra alegerii persoanei căreia îi este încredinţată comanda... Liu Hsiang Ju, Prim ministru în Chao, a spus: Chao Kua nu ştie decât să citească cărţile tatălui său şi până în prezent s-a dovedit complet incapabil să stabilească corelaţia între schimbările de situaţii. Or, Majestatea Voastră, datorită numelui său, l-a desemnat comandant şef. Este cum ai lipi corzile unei lăute şi ai încerca apoi s-o acordezi". 24. Trebuie să se ştie că există cinci cazuri în care se poate prevedea victoria. 25. Cel care ştie când trebuie şi când nu trebuie să angajeze lupta, va fi victorios. 26. Cel care ştie cum să folosească forţa unei armate mari şi forţa unei armate mici va fi victorios. Tu Yu: "În cursul unui conflict sunt cazuri în care cei ce au autoritatea armatei, sau "ignorând problemele relative la exerciţii" ale autorităţii militare... Caracterul înseamnă "autoritate" sau "putere". 50 13 "Controlorii armatei" ai dinastiei T'ang erau în realitate comisari politici. Pei Tu a devenit Prim-ministru în 815 al erei noastre şi în 817 el ceru suveranului să revoce pe controlorul care-i fusese afectat lui, care fără îndoială, se amesteca în operaţiunile militare. 51 14 "Seniori feudali" este redat prin "suveranii vecini". Comentatorii sunt de acord pentru a declara că o armată, când este în încurcătură,".se privează .singură de victorie. 15 CC (Mencius), capitolul I, p.85. de partea lor superioritatea numerică nu pot să atace o mână de oameni şi alte cazuri când cel slab poate să-l învingă pe cel puternic. Cel care este capabil să acţioneze asupra acestei categorii de împrejurări va fi victorios". 27. Cel ale cărui trupe sunt unite în jurul unui obiectiv comun va fi victorios. Tu Yu: "De aceea, Mencius a spus: Anotimpul potrivit contează mai puţin decât avantajele oferite de teren; acestea, la rândul lor contează mai puţin decât armonia relaţiilor omeneşti."15 28. Cel care este prudent şi aşteaptă un inamic imprudent va fi victorios. Ch'en Hao: "Organizaţi o armată de neînvins şi aşteptaţi momentul când inamicul va fi vulnerabil". Ho Yen Hsi: "...Un nobil a spus: Să te bazezi pa ţărani şi să nu faci pregătiri este cea mai mare dintre crime; să fii gata dinainte pentru orice eventualitate este cea mai mare dintre virtuţi". 29. Cel care are generali competenţi, feriţi de ingerinţele suveranului va fi victorios. Tu Yu: "...De aceea, maestrul Wang a spus: Să fixezi întâlniri este de resortul suveranului, să decizi în materie de luptă, este de resortul generalului". Wang Li: "...Un suveran înzestrat cu o personalitate şi o inteligenţă superioare trebuie să fie în măsură să recunoască omul care-i convine, el trebuie să-i încredinţeze răspunsurile şi să aştepte rezultatele". Ho Yen Si: "...În război se pot produce o sută de schimbări în cursul fiecărei etape. Când constaţi că este posibil, înaintezi; când vezi că situaţia este grea, te retragi. A spune că un general trebuie să aştepte ordinele unui suveran în asemenea împrejurări, e ca şi cum ai informa un superior că vrei să stingi un incendiu. Înainte ca ordinul să vină, cenuşa va fi rece. Şi se mai spune că, în asemenea împrejurări trebuie să fie consultat inspectorul general al armatei. E ca şi cum, pentru a construi o casă lângă drum, ai cere sfatul trecătorilor. Evident, nu vei mai termina niciodată treaba". 52 "Să-l ţii din scurt pe un general competent, cerându-i, în acelaşi timp, să suprime un inamic viclean, este ca şi cum 52 Parafrazarea unei ode pe care Legge o traduce astfel: "Ei seamănă cu unul care consultă trecătorii asupra construcţiei unei case. Aceasta, în consecinţă, nu va fi niciodată terminată" (CC IV, p. 332, oda I). ai lega ogarul negru al hanilor şi apoi i-ai da ordin să prindă iepuri. Care este diferenţa?" 30. Iată cele cinci cazuri precise în care calea către victorie este cunoscută. 31. De aceea spun: "Cunoaşte-ţi inamicul şi cunoaşte-te pe tine însuţi; într-o sută de bătălii nu te vei expune nici unei primejdii". 32. Când nu-ţi cunoşti inamicul, dar te cunoşti pe tine însuţi, şansele tale de victorie sau de înfrângere sunt egale. 33. Dacă nu-ţi cunoşti nici inamicul şi nici pe tine însuţi, eşti sigur că te vei găsi în primejdie în fiecare bătălie. Li Ch'uan: "Astfel de oameni se numesc nebuni criminali. La ce se pot aştepta ei decât la înfrângere." IV Dispuneri53 Sun Tzu a spus 1. În vremurile vechi, războinicii iscusiţi începeau prin a deveni de neînvins, apoi aşteptau ca inamicul să fie vulnerabil. 2. Invincibilitatea noastră depinde de noi, vulnerabilitatea inamicului, de el. 3. În consecinţă, cei care sunt versaţi în arta războiului pot ajunge invincibili, dar nu-l pot face în mod sigur pe inamic vulnerabil. Mei Yao Ch'en: "Pot să fac ceea ce depinde de mine; ceea ce depinde de inamic nu e niciodată sigur." 4. Iată de ce se spune că e posibil să ştii cum să învingi, fără ca aceasta să însemne că o vei şi face. 53 Caracterul Hsing înseamnă "formă", "aspect" sau "aparenţa" şi într-un sens mai restrâns "dispunere" sau "formaţie". În ediţia Clasici militari care — se pare — urma pe Ts'ao Ts'ao, acest capitol se intitula "Cliung Hsing" — "Formă" sau "Dispuneri ale armatei. După cum se va vedea, acest caracter înseamnă mai mult decât dispuneri concrete." 5. Invincibilitatea constă în apărare, iar şansele de victorie în atac. 54 6. Te aperi când dispui de mijloace suficiente; ataci când dispui de mijloace mai mult decât suficiente. 7. Cei care sunt experţi în arta apărării se ascund sub nouă straturi de pământ; cei care sunt abili în arta atacului se deplasează ca şi cum ar cădea din al nouălea cer. Astfel, ei sunt capabili să se apere şi să-şi asigure o victorie totală, în acelaşi timp.55 8. A prevedea o victorie pe care primul venit poate s-o prevadă nu este culmea abilităţii. Tu Yu: "Cei care sunt experţi în arta pregătirii apărării consideră esenţial să ţină seama de forţa obstacolelor, cum sunt munţii, fluviile şi podişurile. Ei fac în aşa fel încât inamicul să nu poată şti unde să atace. Ei parcă se ascund sub al nouălea strat al pământului." "Cei care sunt experţi în arta de a ataca, consideră că esenţial să ţină seama de anotimpuri şi de avantajele terenului; ci folosesc inundaţiile şi focul după împrejurări. Ei fac în aşa fel ca inamicul să nu poată şti unde să se pregătească. Ei declanşează atacul ca un trăznet ţâşnit din al nouălea cer". Li Ch'uang: "...Când Han Hsein nimici statul lui Chao, el plecă de la Gâtul Puţului înainte de micul dejun. El spuse: Vom distruge armata lui Chao. Apoi ne vom regăsi pentru masă. Generalii care erau descurajaţi, se prefăcură a fi de acord. Han Hsein îşi dispuse armata în linie de bătaie, cu spatele la fluviu. Observându-i de la înălţimea parapetelor, trupele Chao izbucniră într-un râs zgomotos şi îl batjocoriră astfel. Generalul nu ştie să conducă o armată! Han Hsin strivi atunci armata Chao şi după ce-şi luă micul dejun, puse să fie decapitat seniorul Ch'eng An." 56 "Iată o pildă despre ceea ce scapă muritorilor de rând" ". 9. A triumfa în luptă şi a fi universal proclamat "expert", nu constituie culmea abilităţii, pentru că pentru a ridica un puf 54 Invincibilitatea este (înseamnă) apărarea, capacitatea de a învinge, este (înseamnă) atacul 55 Ideea că Cerul şi Pământul se compun fiecare de "straturi" sau "etaje" vine din antichitate. 56 Han Hsin dispuse armata sa în "terenul morţii". El îşi arse vasele şi-şi distruse ustensilele de bucătărie. Fluviul era înapoi, armata lui Chao înainte. Pentru Han Hsin nu exista altă soluţie, el trebuia să învingă sau să moară. de toamnă nu ai nevoie de multă forţă; să deosebeşti soarele de lună nu este o dovadă de clarviziune; să auzi tunetul nu înseamnă că ai auzul fin. 57 Chang Yu: «Prin "puf de toamnă", Sun Tzu înţelege puful iepurelui care, când vine toamna, este foarte uşor.» 10. În vechime, cei despre care se spunea că sunt experţi în arta războiului bănuiau un inamic uşor de învins. 58 11. Iată de ce victoriile obţinute de un maestru în arta militară nu aduceau acestuia nici faima înţelepciunii, nici meritul vitejiei. Tu Mu: "Scapă înţelegerii comune victoria obţinută înainte ca situaţia să se fi cristalizat. Cel care o dobândeşte nu câştigă deci deloc o reputaţie de înţelepciune. Înainte să-şi fi înroşit sabia în sânge, ţara inamică a capitulat". Ho Yen Si: "...Când vă supuneţi inamicului fără luptă, cine vă va proclama vitejia?" 12. Căci el îşi câştigă victoriile fără greş. "Fără greş" înseamnă că, orice ar face, el îşi asigură victoria; el învinge un inamic deja învins. Chen Hao: "În materie de planificare, nici o mişcare inutilă; în materie de strategie, nici un pas neîngăduit". 13. Iată de ce un comandant şef priceput face în aşa fel încât să ocupe o poziţie care să-l pună la adăpost de înfrângere şi el nu pierde nici o ocazie de a-şi surclasa inamicul. 14. Astfel, o armată este victorioasă înainte de a căuta bătălia; o armată sortită înfrângerii se bate fără speranţa de a învinge. Tu Mu: "...Ducele Li Ching din Wei a spus Calităţile indispensabile ale unui comandant sunt, înainte de toate, clarviziunile, arta de a face să domnească armonia în sânul armatei sale, o strategie chibzuită, dublată de planuri pe termen lung, simţul anotimpurilor şi facultatea de a înţelege factorii umani. Căci un general inapt să-şi evalueze posibilităţile sau să-şi imagineze ce sunt promptitudinea şi supleţea va înainta, când se va prezenta ocazia de a ataca, cu un pas poticnit şi şovăitor, privirea întoarsă cu îngrijorare mai întâi la dreapta, apoi la stânga, şi el va fi 57 Să câştigi o victorie datorită unei lupte grele sau datorită norocului nu este un semn de iscusinţă. 58 Inamicul fu învins cu uşurinţa pentru ca experţii creaseră în prealabil, condiţii favorabile. capabil să întocmească un plan. Dacă este credul se va încrede în rapoarte nedemne de crezare, crezând ba una, ba alta. Tot atât de temător ca o vulpe în retragere şi în avansare, el va lăsa rândurile armatei sale să se risipească. Prin ce se deosebeşte acest mod de acţiune de aruncarea unor nevinovaţi în apă clocotită sau în foc? Nu este exact acelaşi lucru cu a duce vacile şi oile să pască lângă lupi şi lângă tigri?" 15. Cei care sunt experţi în arta războiului practică "Dao" şi respectă legile; ei sunt, deci, în măsură să formuleze o politică victorioasă. Tu Mu: «Dao este calea omeniei şi a dreptăţii; "legile" sunt reguli şi instituţii. Cei care excelează în arta războiului cultivă, mai întâi, propriul lor simţ de dreptate şi îşi protejează legile şi instituţiile lor. În acest fel ei fac ca guvernul lor să fie de neînvins." 16. Căci, elementele artei militare sunt: în primul rând, aprecierea spaţiului; în al doilea rând, evaluarea cantităţilor; în al treilea rând, calculele; în al patrulea rând, comparaţiile şi, în al cincilea rând, şansele de victorie. 17. Aprecierea spaţiului este în funcţie de teren. 18. Cantităţile decurg din apreciere, cifrele din cantităţi, comparaţiile din cifre şi victoria din comparaţii. Ho Yen Si59: Prin teren trebuie să înţelegem, în acelaşi timp, distanţele şi felul terenului; prin aprecieri calculul. Înainte ca armata să fie pusă în mişcare, sunt efectuate studii în ceea ce priveşte gradul de dificultate prezentat de teritoriul inamic, cât de drepte sau întortochiate sunt drumurile lui, cifrul efectivelor inamicului, valoarea echipamentului său de război, starea moralului trupelor acestuia. Sunt efectuate calcule pentru a se vedea dacă inamicul poate fi atacat şi numai după aceea se trece la mobilizarea popoulaţiei şi la înrolarea trupelor". 19. Astfel o armată victorioasă se aseamănă cu o jumătate de chintal pus în balanţă cu un grăunte; o armată învinsă se aseamănă cu un grăunte pus în balanţă cu o jumătate de chintal. 20. Datorită artei de a-şi dispune trupele, un general victorios este în măsură să le facă să lupte cu efectul 59 Acest comentariu figurează în text ca urmare la V.18. Factorii enumeraţi sunt calităţi ale "fermei". apelor zăgăzuite, care deodată eliberate, se precipită într-o prăpastie fără fund. Chang Yu: "E în, natura apei să evite înălţimile şi să se năpustească spre ţinuturile joase. Când se rupe un baraj, apa se dezlănţuie cu o forţă irezistibilă. Or, forma unei armate seamănă cu apa. Profitaţi de lipsa de pregătire a inamicului, atacati-l în momentul în care se aşteaptă mai puţin, evitaţi-i forţa şi loviţi părţile lui slabe şi, întocmai ca şi apei, nimeni nu vă va putea rezista". V Energie60 Sun Tzu a spus: 1. În general, a comanda mulţi oameni e acelaşi lucru cu a comanda câţiva. E o problemă de organizare.61 Chung Yu: "Pentru a conduce o armată trebuie, mai întâi, să încredinţezi responsabilităţile comandanţilor şi locţiitorilor lor şi să fixezi efectivele diverselor formaţiuni..." "Un om este un simplu soldat; doi oameni, o pereche, trei, un trio. O pereche plus un trio formează o grupă de cinci, 62 adică căprărie; două cărării formează o secţie; cinci secţii fac un pluton; două plutoane, o companie; două companii un batalion; două batalioane, un regiment; două regimente, un grup de luptă, două grupuri de luptă o brigadă, două brigade o armată. 63 Fiecare dintre aceste elemente este subordonat celui ce-l precede în ierarhie şi are autoritate asupra celui care-i este imediat inferior. Fiecare dintre ele este instruit cum se cuvine. De aici reiese că este posibil să conduci o armată de un milion de oameni exact ca şi cum ar fi vorba de câţiva inşi . 60 Caracterul Shih, care serveşte drept titlu acestui capitol, înseamnă "forţe", "influenţă", "autoritate", "energie". Comentatorii le iau în sensul de "energie" său de "Potenţial" în anumite pasaje şi de "situatie" în altele. 61 Fen Shu înseamnă, literalmente, "diviziuni de, (sau prin) "miniere" sau "împărţire şi numărătoare". Traducerea adaptată aici este "organizare". 62 S-ar părea ca "perechi" şi "trio ar putea purta arme diferite. 63 O secţie de zece oameni; o sută de companie, două sute de batalion, patru sute de regiment, opt sute de jumătate de brigadă, o mie şase sute de brigadă, trei mii două sute de armată. Aceasta pare să corespundă organizaţiei care exista la vremea când Chang Yu scria. 2. Şi a ordona unui număr mare este acelaşi lucru cu a ordona câtorva. Este o problemă de dispunere şi de semnale. Chang Yu: "Orm este sigur că trupele, când sunt foarte numeroase, se desfăşoară pe spaţii vaste, pe care nici ochiul, nici urechea nu le-ar percepe cu o acuitate satisfăcătoare. De aceea, ordinul de înaintare sau de retragere este transmis ofiţerilor şi oamenilor cu autorul steagurilor şi paviloanelor şi acela de a se deplasa sau de a se opri cu ajutorul clopotelor şi al tobelor. Astfel, viteazul nu va înainta singur şi fricosul nu va fugi". 3. Posibilitatea armatei de a rezista atacului inamicului, fără a fi înfrântă, este asigurată prin operaţiunile forţei "extraordinare" şi a forţei normale.64 Li Ch'uang: "Forţa care înfruntă inamicul este forţa normală; cea care-l ia din flanc este forţa extraordinară. Nici un comandant de armată nu poate smulge avantajul de la inamic fără ajutorul forţelor extraordinare." Ho Yen Hsi: "Procedez în aşa fel încât inamicul să ia forţa mea normală drept forţă extraordinară şi forţa mea extraordinară drept forţă normală. Mai mult, cea normală este susceptibilă de a deveni extraordinară şi invers". 4. Trupe aruncate împotriva inamicului ca o piatră de moară peste nişte ouă sunt un exemplu de acţiune masivă contra neantului. Ts'ao Ts'ao: "Atacaţi cu tot ce aveţi mai puternic în punctele slabe ale inamicului." 5. Ca regulă generală, în bătălie foloseşte forţa normală, pentru a angaja lupta; foloseşte forţa extraordinară pentru a cuceri victoria. 6. Resursele celor ce sunt experţi în utilizarea forţelor extraordinare sunt la fel de nemărginite ca cerul' şi pământul, la fel de inepuizabile ca apa marilor fluvii.65 64 Ideea exprimată prin caracterul Cheng "normal" sau "direct" şi Ch'i "extraordinar" sau "indirect" prezintă o importanţă capitafă. Forţa normală (Cheng) fixează sau distrage inamicul'; forţele extraordinare (Ch'i) intră în acţiune în timpul şi locul unde intervenţia lor nu este prevăzută. Daca inamicul simte o manevră Ch'i şi îi ripostează, ca să o neutralizeze, această manevră se transformă automat în manevră Cheng. 65 Sun Tzu foloseşte caracterele Chiang şi Ho, traduse aici 7. Într-adevăr, ele se termină, apoi se formează din nou, ciclic, cum sunt mişcările soarelui şi ale lunii". Ele mor, apoi renasc la viaţă, repetându-se, cum fac anotimpurile care trec. 8. Notele muzicale sunt numai în număr de cinci, dar combinaţiile lor sunt atât de numeroase, încât este imposibil să le auzi pe toate. 9. Culorile fundamentale sunt doar în număr de cinci, dar combinaţiile sunt atât de numeroase, încât este imposibil ochiului să le perceapă pe toate. 10. Gusturile sunt numai în număr de cinci, dar ele dau amestecuri atât de variate, încît este imposibil să le deguşti pe toate. 11. În luptă există numai forţa normală şi forţa extraordinară, dar combinaţiile lor sunt nelimitate; nici un spirit omenesc nu le poate sesiza pe toate. 12. Căci aceste două forte se reproduc una din alta; interacţiunea lor este fără de sfârşit., ca aceea a verigilor în lanţ. Cine poate spune unde începe una şi unde sfârşeşte cealaltă? 13. Când apa torentului rostogoleşte galeţii, este datorită impetuozităţii sale. 14. Dacă şoimul sfâşie dintr-o lovitură corpul prăzii sale, este că loveşte exact la momentul dorit. 66 Tu Yu: "Loviţi-vă inamicul la fel de puternic, cum loveşte şoimul la ţintă. Fără greş, sfâşie rinichii prăzii sale pentru că el aşteaptă momentul potrivit pentru a lovi. Gestul lui este calculat." 67 15. Astfel, expertul în arta militară posedă o forţă de impulsie irezistibilă şi atacul său este reglat cu precizie. 16. Potenţialul său este cel al unei arbalete întinse la maximum, timpul său de acţiune este cel al declanşării mecanismului acestuia. 68 ca "marile fluvii". 66 Adică, impus de distanţa care îl separa de prada sa. 67 După Tu Mu 68 Din nou Sun Tzu foloseşte aici caracterul specific care în- 17. În tumult şi în vacarm, bătălia pare confuză, dar nu există dezordine; trupele par să se învârtă în cerc, dar ele nu pot fi înfrânte .69 Li Ch'uang: "În bătălie, totul pare a fi tumult şi confuzie, dar steagurile şi pavilioanele răspund unor dispozitive precise, sunetul talgerelor are reguli fixe". 18. Confuzia aparentă rezultă din ordine, laşitatea aparentă din curaj, slăbiciunea aparentă din tărie. 70 Tu Mu: "Semnificaţia acestui verset este că dacă doreşti să simulezi dezordinea pentru a trage un inamic, trebuie să fii, tu însuţi, foarte disciplinat. Numai atunci poţi simula învălmăşeala. Cel care doreşte să simuleze laşitatea şi să-şi pândească inamicul trebuie să fie curajos, căci numai atunci va fi în stare să simuleze frica. Cel care doreşte să pară slab, pentru a-l face pe inamic trufaş, trebuie să fie extrem de puternic. Numai cu această condiţie va putea să se prefacă a fi slab". 19. Ordinea sau dezordinea depind de organizare, curajul sau laşitatea de împrejurări, tăria sau slăbiciunea de dispunere. Li Ch'uang: "Cînd trupele reuşesc să se plaseze într-o situaţie favorabilă, laşul este viteaz; dacă situaţia devine disperată, curajoşii vor deveni laşi. În arta războiului nu există reguli fixe. Aceste reguli nu pot fi stabilite decât după împrejurări." 20. Astfel, cei care se înţeleg să provoace o mişcare a inamicului izbutesc, creând o situaţie în faţa căreia acesta trebuie să se plece; ei îl atrag prin momeli într-o cursă sigură şi, făcându-l să creadă într-un câştig aparent, îl aşteaptă în forţă. 21. De aceea, un comandant de armată calificat pretinde victoria de la situaţie şi nu de la subordonaţii săi. Ch'en Hao: "Experţii în armata militară au îndeobşte încredere în oportunitatea şi în rapiditatea execuţiei. Ei nu lasă numai pe spinarea propriilor oameni povara sarcinii de îndeplinit". seamnă "arbaletă" 69 Onomatopeele folosite de Sun Tzu evocă zgomotul şi confuzia în bătălie. 70 După Tu Mu. 22. El îşi alege oamenii, iar ei profită de situaţie.71 Li Ch'uan: "Viteazul ştie să se bată; prudentul să se apere; înţeleptul să dea sfaturi. Deci, nu este irosit nici un talent". Tu Mu: "Nu Pretindeţi nici o înfăptuire celor care nu au talent". Când Ts'ao Ts'ao l-a atacat pe Chane Lu în Han Chung i-a lăsat pe generalii Chang Liao, Li Tien şi Lo Chin în fruntea a mai mult de o mie de oameni pentru a apăra Ho Fei. Ts'ao trimise instrucţiuni lui Hseih Ti, şeful statului major al armatei, într-un plic pe care a scris: "A se deschide numai la sosirea rebelilor". Puţin după aceea, Sun Ch'uan din Wu, în fruntea a o mic de oameni, asedie asedie Ho Fei. Generalii desfăcură plicul şi citiră: "Dacă Si Sun Ch'uan soseşte, generalii Chang şi Li vor porni lupta. Generalul Lo va apăra oraşul. Şeful statului major al armatei nu va lua parte la luptă. 72 Toţi ceilalţi generali vor trebui să atace pe inamic".» Chang Liao a spus: "Stăpînul nostru este în campanie departe şi dacă aşteptăm sosirea întăririlor, rebelii ne vor nimici cu siguranţă. De aceea, instrucţiunile ne ordonă ca înainte ca trupele inamice să se unească, să le atacăm imediat pentru a le rupe colţii şi a întări moralul propriilor noastre trupe. Apoi, vom putea apăra oraşul. Toate şansele de victorie sau de înfrângere depind de această acţiune". Li Tien şi Chang Liao îl atacară pe Sun Ch'uan şi efectiv îl puseră în dificultate, ceea ce făcu să se prăbuşească moralul armatei Wu. Ei se întoarseră şi-i pregătiră liniile de apărare, iar trupele se simţiră în siguranţă. Sun Ch'uan asedie oraşul timp de zece zile, dar nu reuşi să-l cucerească şi se retrase. În legătură cu acest episod, istoricul Sun Sheng a notat: "Războiul este o chestiune de şiretenie. În ceea ce priveşte apărarea lui Ho Fei, ea era şovăitoare, slabă şi lipsită de întăriri. Dacă ai încredere în generali viteji cărora le place să se bată, greutăţile nu vor întârzia să apară. Dacă te bazezi numai pe cei ce sunt prudenţi, aceştia se vor descumpăni şi le va fi greu să ţină situaţia sub control". Chang Yu: "Or, cea mai bună metodă, când ai oameni în subordine, constă în a-l folosi pe zgârcit şi pe prost, pe înţelept şi pe viteaz şi de a-i da fiecăruia o responsabilitate care i se potriveşte. Nu încredinţaţi oamenilor sarcini pe 71 Textul este redactat după cum urmează: "Astfel el este capabil să aleagă oameni...". Adică, oameni capabili să profite din orice situaţie, oricare ar fi ea. Aceasta implică un sistem de selecţie care sănu fie bazat pe nepotism sau, favoritism. 72 Tsai Tsao a avat mare grija să-l ţină deoparte pe ofiţerul politic. care nu sunt capabili să le îndeplinească. Faceţi o selecţie şi încredinţaţi fiecăruia răspunderi pe măsura competenţelor lor". 24. Cel care contează pe situaţie îşi foloseşte oamenii în luptă ca şi cum ar rostogoli nişte buturugi -şi pietre. Căci este în firea buturugilor şi a pietrelor să stea în echilibru pe un pământ ferm şi sa se mişte pe un pământ nestabil. Dacă au colţuri se opresc, dacă sunt rotunde se rostogolesc. 25. Astfel, potenţialul trupelor care în luptă sunt conduse cu îndemânare, se poate compara cu cel al galeţilor rotunzi care se rostogolesc din vârful muntelui. Tu Mu: "...Astfel, nu este nevoie decât de puţină forţă pentru a realiza mult". Chang Yu: «...Li Chang a spus: În război sunt trei feluri de situaţii: "Când generalul dispreţuieşte inamicul şi ofiţerilor, săi le place să se lupte, când ambiţiile acestora ţin de aşa de sus ca norii de pe cer şi înflăcărarea lor este la fel de sălbatecă precum uraganele, suntem în prezenţa unei situaţii create de moral."» "Când un singur om apără un defileu îngust de munte, care seamănă cu tubul digestiv al unei oi sau cu intrarea coteţului unui câine, el poate ţine piept la o mie de soldaţi. Ne găsim atunci în, prezenţa unei situaţii create de teren." "Când se trage folos din delăsarea inamicului, din oboseala sa, din foamea sau setea sa, sau când loveşti în timp ce posturile sale înaintate nu au fost solid întărite, sau când armata sa este la jumătatea drumului de traversare a unui râu, ne găsim în prezenţa unei situaţii create de către inamic". "Astfel, când comanzi trupe, trebuie să tragi foloase de pe urma situaţiei, exact ca atunci când rostogoleşti o minge de-a lungul unei pante abrupte. Efortul pe care îl depui este minimum, dar rezultatele sunt uriaşe", VI Puncte slabe şi puncte tari Sun Tzu a spus: 1. În general, cel care ocupă primul terenul şi aşteaptă inamicul, se află în poziţie de forţă; cel care vine pe teren mai târziu şi se aruncă în luptă este deja slăbit. 2. De aceea, experţii în arta militară îl fac pe inamic să vină pe câmpul de bătaie şi nu se lasă aduşi de ei. 3. Cel care este capabil să-l facă pe inamic să vină de bunăvoie izbuteşte, oferindu-i un oarecare avantaj. Şi cel care este în stare să-l împiedice să vină izbuteşte, slă- bindu-i forţele. Tu Yu: "...Dacă sunteţi în măsură să menţineţi anumite puncte vitale situate pe drumurile lui strategice, inamicul nu poate trece. De aceea, maestrul Wang a spus: Când o pisică stă la intrarea unei găuri de şoareci, zece mii de şoareci nu îndrăznesc să iasă; când un tigru păzeşte vadul, zece mii de cerbi nu pot să-l traverseze". 4. Dacă inamicul este în poziţie de forţă, să ştii să-l slăbeşti, dacă e bine hrănit, să-l înfometezi, dacă. este în repaus, să-l împingi la acţiune. 5. Arată-te în locurile prin care el trebuie să treacă, deplasează-te repede acolo unde nu te aşteaptă. 6. Dacă faci marşuri de o mie de li fără să te oboseşti, înseamnă că străbaţi drumuri unde nu se află inamicul. Ts'ao Ts'ao: "Năpustiţi-vă în neant, aruncaţi-vă în vid, ocoliţi ceea ce el apără, loviti-l acolo unde nu vă aşteaptă." 7. Pentru a fi sigur că vei lua ceea ce ataci, să ataci un punct pe care inamicul nu-l apără. Spre a fi sigur că menţii ceea ce aperi, să aperi un punct pe care inamicul nu-l atacă. 8. De aceea, împotriva celor ce sunt experţi în arta de a ataca, un inamic nu ştie unde să se apere; contra experţilor apărării, inamicul nu ştie unde să atace. 9. Impalpabil şi imaterial, expertul nu lasă urme; misterios ca o divinitate, el nu poate fi auzit. Astfel inamicul se află la bunul lui plac. Ho Yen Hsi: "...Procedez în aşa fel încât inamicul să ia punctele mele tari drept puncte slabe şi punctele mele slabe drept puncte tari, în timp ce eu transform în puncte slabe punctele sale tari şi îi descopăr slăbiciunile... Îmi ascund urmele până le fac invizibile; păstrez tăcerea pentru ca nimeni să nu mă poată auzi". 10. Cel a cărui înaintare este irezistibilă se bazează pe punctele slabe ale inamicului; cel care atunci când bate în retragere, nu poate fi urmat, se deplasează atît de repede că nu poate fi ajuns. Chang Yu: "...Soseşte ca vântul şi pleacă precum fulgerul". 11. Dacă doresc să dau o bătălie, inamicul, chiar protejat de ziduri înalte şi de şanţuri adânci, este forţat să angajeze lupta, deoarece atac o poziţie pe care el e obligat să o apere. 12. Dacă doresc să evit lupta, se poate să mă apăr foarte simplu trăgând o linie pe pământ; inamicul nu va putea să mă atace pentru că îl abat de la direcţia pe care doreşte să o urmeze. Tu Mu: «Chu Ko Liang, instalându-şi tabăra sa la Yanh P'ing, dădu lui Wei Yen şi altor generali ordinul de a-şi grupa efectivele şi de a coborî spre est. Chu Ko Liang nu lăsă decât zece mii de oameni pentru a apăra oraşul, aşteptând veşti. Ssu Ma I spuse: "Chu Ko Liang este în oraş; trupele lui sunt reduse; el nu este pe poziţie de forţă. Generalii şi ofiţerii lui sunt descurajaţi". În acelaşi timp, Chu Ko Liang depunea o activitate intensă, ca de obicei. El ordonă să se scoată steagurile şi să înceteze tobele. El îi împiedică pe oameni să iasă apoi, deschizând cele patru porţi, scoase soldaţii pe străzi unde aceştia se răspândiseră."» "Ssu Ma I se temu de o ambuscadă şi în grabă îşi conduse armata spre Munţii din nord." «Chu Ko Liang spuse şefului său de stat major: "Ssu Ma I a crezut că i-am întins o cursă şi a fugit la poalele lanţurilor muntoase. >Când mai târziu a aflat, Ssu Ma I fu copleşit de regrete." 73 13. Dacă sunt în stare să determine amplasarea inamicului, totodată ascunzând-o pe a mea, în acest caz eu pot să mă concentrez şi el trebuie să se împrăştie. Şi dacă eu mă concentrez în timp ce el se împrăştie, eu pot folosi totalitatea forţelor mele pentru a ataca o parte din ale sale.74 Voi avea, deci, superiorilatea numerică. Atunci dacă pot folosi cel mai mare număr pentru a lovi o mână de oameni la locul ales, cei ce au de-a face cu mine vor fi pierduţi.75 73 Această poveste este la baza intrigii unei opere populare chineze. Chu Ko Liang se aşeză pe turnul porţii şi cântă din lăuta lui, în timp ce gărzile parcurgeau străzile şi se răspândeau şi armata lui Ssu Ma I dădea târcoale prin mahalale. El fusese deja dejucat de Chu Ko Liang şi mai este încă şi acum. 74 Literal, "o parte din ale sale." 75 Kalgren, GS, 1120 m pentru "ultima extremitate". Tu Mu: .....Folosesc când trupe uşoare şi călăreţi viguroşi pentru a ataca acolo unde el nu este gata, când ar-baletieri robuşti şi arcaşi puternici pentru a-i smulge poziţii-cheie pentru a-i învălmăşi flancul stâng, pentru a-i înconjura aripa dreaptă, pentru a-l alarma în faţă şi a-l lovi pe neaşteptate în spate." "În plină zi îl păcălesc cu jocul drapelelor şi stindardelor şi seara, îl induc în eroare cu bătăi de tobă. Atunci terorizat de frică, el îşi va împărţi forţele ca măsură de precauţie." 14. Inamicul nu trebuie să ştie unde am de gând să dau bătălia. Căci, dacă nu ştie el, va trebui să fie pregătit în mai multe puncte. Şi dacă este pregătit în mai multe puncte, adversarii pe care îi voi găsi în vreunul din aceste puncte nu vor fi numeroşi. 15. Căci dacă el se pregăteşte în prima linie, ariergarda sa va fi slabă, şi dacă se pregăteşte în spate, primele lui rânduri vor fi fragile. Dacă el se pregăteşte la stânga, dreapta lui va fi vulnerabilă şi dacă se pregăteşte la dreapta, stânga sa va fi descoperită. Şi dacă se pregăteşte peste tot, el va fi slab peste tot.76 Chang Yu: "El nu va fi în stare să descopere unde vor 77 76 Literal: "dacă nu există loc unde el nu se pregăteşte, nu există loc unde să nu fie vulnerabil". Dubla negaţie întăreşte afirmaţia." 77 Pentru a ilustra acest punct, Tu Mu povesteşte această interesantă anecdotă: "Împăratul Wu, din dinastia Sung, îl trimise pe Chu Ling Shih să-l atace pe Ch'iaoTsung în Shu. Împăratul Wu spuse: Anul trecut Liu Ching Hsuan a plecat din teritoriu în interiorul fluviului, îndreptându-se spre Huang Wu. Neajungând la nici un rezultat, el s-a întors. Acum, rebelii cred că eu ar trebui să vin din teritoriul exterior la fluviu, dar ei presupun că vreau să-i surprind venind din interiorul fluviului. Dacă este aşa, ei desigur vor apăra Fu Ch'eng cu trupe grele şi voi păzi drumurile în interior. Dacă eu mă duc la Huang Wu, voi cădea drept în cursa lor. Ei bine! Voi conduce grosul armatei în partea exterioară a fluviului şi voi lua Ch'eng Tu şi voi trimite trimite de diversiune către interiorul fluviului. Iată un plan mirific pentru a pune mâna pe inamic. "În acelaşi timp, el se va teme ca acest plan să nu fie cunoscut şi că rebelii să nu fi descoperit cumva unde era slab, şi unde era puternic. El trimise, deci, o scrisoare pecetluită cum se cuvine, lui Lung Shih. Pe plic el scrise aceste cuvinte: "A se deschide când vei ajunge la Pai' Ti". În acest moment, armata nu ştia cum va trebui să fie împărţită şi din ce loc apărea cu adevărat carele, nici din ce punct va ţâşni cavaleria mea, nici chiar în ce loc trebuie, de fapt, să-l urmărească infanteria mea şi de ce aceea se va împrăştia şi se va împărţi, şi va trebui să se apere contra mea din toate părţile. În consecinţă, puterea sa va fi divizată şi slăbită, forţele sale vor fi scindate şi risipite şi în locul în care îl atac voi putea arunca o armată de anvergură împotriva unităţilor lui izolate". 16. Cine dispune de efective reduse trebuie să se menţină pregătit contra inamicului; cine are efective numeroase împinge inamicul să se pregătească împotriva lui. 17. Dacă se ştie unde şi când va avea loc o bătălie, se poate efectua cu trupele un marş de o mie de li, pentru a le reuni pe câmpul de bătălie. Dar dacă nu se cunoaşte nici ziua, nici locul luptei, stânga nu poate ajuta dreapta, nici dreapta stânga; avangarda nu va putea susţine spatele şi nici spatele avangarda. Cu atât mai mult se întâmplă aşa. atunci când diversele elemente se găsesc la zeci de li unele de altele sau chiar numai la câţiva li! Tu Yu: "Or, experţii în materie de război trebuie să ştie unde şi când se va da bătălia. Ei măsoară itinerariile şi fixează data. Ei împart armata şi se pun în mişcare pe detaşamente separate. Cei ce sunt departe pleacă primii, cei ce sunt aproape pleacă după aceea. Astfel, joncţiunea diverselor elemente — chiar dacă ar fi la o mie de li unele de altele — se va efectua în acelaşi timp, aşa cum se adună cumpărătorii care vin spre piaţă. 18. Cu toate că estimez ca fiind numeroase efectivele din Yuch, ce avantaj pot avea din această superioritate în privinţa rezultatului conflictului? 78 va pleca." «Când Ling Shih ajunse la Pai' Ti, el deschise scrisoarea, care era redactată astfel: "Grosul armatei va înainta în bloc, plecând de la exteriorul fluviului pentru a se întâlni cu Ch'eng Tu, Tsang Hsi şi Chu Lin, care plecând din centrul fluviului, îl vor lua pe Kuang. Han. Îmbarcaţi trupele slabe pe mai mult de zece vase înalte şi trimiteţi-le în afara fluviului către Huang Wu".» "De fapt Chiao Tsung a folosit trupe grele pentru a se apăra în afara fluviului şi Ling Shih îl extermină..." 78 Aceste aluzii la Wu şi Ta Yuch sunt reţinute de către anumiţi critici ca indicaţii care permit datarea redactării textului. Acest punct este dezvoltat în Introducere. 19. Eu spun deci că victoria poate fi creată. Căci chiar dacă inamicul este numeros, pot să-l împiedic să atace. Chia Lin: "Chiar dacă inamicul este numeros, dacă nu cunoaşte situaţia mea militară, eu pot să-l împing să se ocupe de urgenţă de pregătirile lui proprii, în aşa fel ca să nu aibă timp liber să stabilească planuri de luptă împotriva mea". 20. Scoate deci la iveală planurile inamicului şi vei şti care strategie va fi eficace şi care nu. 21. Aţâţă-l şi descoperă schema generală a mişcărilor lui. 22. Stabileşte dispunerea lui, asigurându-te astfel asupra locului bătăliei.79 23. Pune-l la încercare şi vezi care sunt punctele tari şi care cele slabe. 24. Important este când se dispun trupele, să nu prezinte o formă susceptibilă de a fi definită în mod clar. În acest caz, vei scăpa de indiscreţiile spionilor cei mai isteţi şi nici minţile cele mai pătrunzătoare nu vor putea să stabilească un plan împotriva ta. 25. Stabilesc după formă planurile care duc la victorie, dar aceasta scapă muritorilor de rând. Cu toate că fiecare are ochi pentru a sesiza aparenţele, nimeni nu înţelege cum am creat victoria. 26. De aceea, când am câştigat o victorie, nu folosesc a doua oară aceeaşi tactică, dar pentru a face faţă împrejurărilor folosesc metoda mea la infinit. 27. Or, o armată poate fi comparată cu apa, căci, după cum şuvoiul care curge evită înălţimile şi se îndreaptă spre locurile joase, tot aşa o armată evita forţa şi loveşte slăbiciunea. 28. Şi la fel cum şuvoiul de apă urmează denivelările terenului, tot aşa o armată, pentru a dobândi victoria, îşi adaptează acţiunea sa la situaţia inamicului. 29. Şi la fel, după cum apa nu are formă stabilă, nici în război nu există condiţii permanente. 79 Literal, "câmpul vieţii şi al morţii". 30. În consecinţă, cel care ştie să câştige victoria, modificându-şi tactica după situaţia inamicului, merită să fie divinizat. 31. Din cele cinci elemente, nici unul nu predomină în mod constant, din cele patru anotimpuri nici unul nu durează veşnic; dintre zile, unele sunt lungi şi altele scurte, iar luna creşte şi descreşte. VII Manevra80 Sun Tzu a spus: 1. În mod normal, atunci când se face uz de forţă armată, generalul primeşte, mai întâi, ordinele suveranului. El îşi adună trupele şi mobilizează populaţia. El face din armată un tot omogen şi armonios şi o instalează în tabăra sa.81 Li Ch'uan: "El primeşte mandatul suveranului şi, conformându-se deliberărilor ţinute în vederea victoriei prin sfaturile templului, asigură respectuos executarea pedepselor ordonate de cer." 2. Nimic nu este mai greu decât arta manevrei. Dificultatea în această privinţă este să faci dintr-o cale întortochiată drumul cel mai direct şi să schimbi neşansa în avantaj. 3. Înaintează, deci, pe căi ocolite şi distrage atenţia inamicului, momindu-l. Datorită acestui procedeu, se poate ca, plecat după el, să ajungi înaintea lui. Cine este în stare să acţioneze astfel înţelege strategia directului şi indirectului. Ts'ao Ts'ao: "...Lăsaţi impresia că sunteţi la depărtare. Veţi putea să porniţi la drum după inamic şi să sosiţi înaintea lui pentru că ştiţi cum să apreciaţi şi să calculaţi distantele". Tu Mu: "Acela care vrea să aibă un avantaj urmează un 80 Literal, "luptă" sau "luptă între două armate", fiecare dintre ele forţându-se să obţină o poziţie avantajoasă. 81 Acest versat se poate traduce fie ca aici, conform lui Li Ch'uan şi lui Chia Lin, fie conform lui Ts'ao Ts'ao şi lui Tu Mu: "El instalează tabăra armatei astfel ca Porţile Armoniei să fie una în faţa celeilalte". După ce a strâns o armată, prima sarcină a unui comandant ar fi să organizeze, adică să "armonizeze" diversele elemente drum lung şi întortochiat şi îl transformă într-o cale scurtă. El schimbă neşansa în avantaj. El înşală şi induce în eroare inamicul spre a-l incita la temporizare şi la neglijenţă, apoi el avansează cu repeziciune." 4. Or, avantajul şi pericolul sunt amândouă inerente manevrei. 82 Ts'ao Ts'ao: "Specialistul va profita; pentru cel ce nu este, ea e periculoasă". 5. Cel ce lansează întreaga armată în urmărirea unui avantaj, nu îl va obţine. 6. Dacă abandonează tabăra cu scopul de a smulge avantajul prin luptă, materialul va fi pierdut. Tu Mu: "Dacă te deplasezi cu toate convoaiele de bagaje, materialul va călători cu încetineală şi nu se va obţine avantajul. Dacă se lasă în urmă bagajele grele şi se înaintează în marş forţat cu trupele uşoare, există temerea că bagajele se vor pierde". 7. Rezultă că dacă-şi vor scoate armura şi vor porni la drum, neoprindu-se nici zi, nici noapte şi străbătând o sută de li, sărind o etapă din două, cei trei şefi de armată vor fi capturaţi. Căci trupele robuste vor ajunge primele, iar cele slabe se vor târî în urmă în dezordine, în aşa fel încât, dacă va fi folosită această metodă, va ajunge numai a zecea parte a armatei.83 Tu Mu: "...În mod normal, o armată parcuge treizeci de li pe zi, ceea ce constituie o etapă. Într-un marş forţat corespunde de două ori acestei distanţe, ea străbate două etape. Nu se pot străbate o sută de li pe zi decât mergând zi şi noapte. Dacă înaintarea se efectuează în acest ritm, oamenii vor fi făcuţi prizonieri... Când Sun Tzu spune că, 82 Giles, bazându-se pe TT, a tradus: "A manevra o armată este avantajos; cu o mulţime indisciplinată, este cel mai periculos". Sun Hsing Yen a înţeles acest verset în acelaşi fel. Această traducere prea literală lasă de-o parte complet partea esenţială. Interpretarea lui Ts'ao Ts'ao este, desigur, mai satisfăcătoare. Acest verset exprimă o generalitate care serveşte de introducere la aceea ce urmează. O linie de conduită comportă în general, sub aparenţe, câteodată, avantajoase, germenii dezavantajului. Inversul este, de asemenea, adevărat. 83 Prin "a-şi scoate armura", Sun Tzu înţelege fără nici o îndoială că echipamentul individual greu trebuie împachetat şi lăsat la bază. dacă această metodă este aplicată, numai un soldat din zece va ajunge, vrea să spună că, atunci când nu există altă soluţie şi că trebuie cu orice preţ dacă bătălia pentru a câştiga o poziţie avantajoasă, se alege un om clin zece, cel mai viguros, pentru a-l trimite înainte, în timp ce ceilalţi nouă vin în ariergardă. Astfel, din zece mii de oameni alegeţi o mie, care vor sosi în zori. Ceilalţi vor veni neîntrerupt, unii la sfârşitul dimineţii şi ceilalţi în cursul după-amiezii, în aşa fel încât nici unul nu va fi istovit, ci toţi, unii după alţii vor veni să se alăture primilor veniţi. Pasul lor răsună fără întrerupere. Când te baţi pentru un avantaj, acesta trebuie să fie un punct strategic vital. În acest caz, o mie de oameni abia vor ajunge pentru a-l apăra, în aşteptarea restului armatei". 8. Dacă se înaintează printr-un marş forţat de cincizeci li, comandantul avangărzii va cădea, şi numai o jumătate din armată va ajunge. În cazul unui marş forţat de treizeci de li, vor ajunge numai două treimi din armată. 84 9. Rezultă că o armată, căreia îi lipseşte armamentul greu. furajul, hrana şi materialele va fi pierdută. 85 Li Ch'uan: "...Protecţia cu ajutorul pereţilor metalici este mai puţin importantă decât grânele şi hrana." 10. Cei care ignoră condiţiile geografice — munţii şi pădurile, defileele periculoase, mlaştinile — nu pot conduce marşul unei armate. 11. Cei care n-au recurs la călăuze locale sunt în imposibilitate să cunoască avantajele terenului. Tu Mu: "Kuan Tzu spune: în general, şeful armatei trebuie să se familiarizeze dinainte temeinic cu hărţile, pentru a cunoaşte trecerile periculoase pentru care şi pentru căruţe, pe acelea unde apa este prea adâncă pentru vehicule, 84 Acest pasaj poale fi redat şi astfel: "Generalul armatei superioare în măsura în care se deosebeşte de generalii care comandă armate mijlocii şi inferioare, va fi învins" sau va fi împiedicat să obţină bune rezultate. Aici armata superioară înseamnă avangarda în cazul unei progresii în coloană a celor trei divizii ale armatei. Altfel spus, avantajele şi dezavantajele marşurilor forţate trebuie cântărite cu grijă şi trebuie examinată problema de a sti ceea ce trebuie luat sau lăsat într-o bază sigură. 85 Versetul care urmează acestuia reia un verset anterior şi nuşi are locul aici. El a fost sărit. trecătorile munţilor cunoscuţi,86 principalele fluvii, dispunerea înălţimilor terenului şi a colinelor, locurile unde stuful, pădurile şi trestiile sunt luxuriante, lungimea drumurilor, importanţa cetăţilor şi a oraşelor, cetăţile binecunoscute care sunt părăsite şi locurile unde există livezi luxuriante. Trebuie cunoscute toate aceste date, ca şi traseul exact al liniilor de demarcaţie. Toate aceste date, generalul trebuie să şi le înmagazineze în memorie; numai cu această condiţie el nu va pierde avantajul terenului". Li Ch'ing a spus: "...Trebuie să alegem ofiţerii cei mai curajoşi şi pe cei care sunt cei mai inteligenţi şi cei mai zeloşi şi recurgând la călăuze locale, să străbatem în secret munţii şi pădurile fără zgomot şi fără a lăsa urme. Câteodată, confecţionăm labe artificiale de animale şi le încălţăm, câteodată adaptăm la chipuri păsări false şi ne ascundem în linişte în tufişuri dese. Apoi, plecăm urechea la sunetele îndepărtate şi clipim din ochi pentru a vedea mai bine. Avem spiritul atent la orice ocazie de care am putea profita. Observăm semnele atmosferice, căutăm în cursurile de apă eventualele urme ale trecerii inamicului printre vad şi pândim freamătul copacilor care denotă apropierea lor." Ho Yen Hsi: "...Or, dacă am primit ordinul să intrăm în campanie, ne grăbim spre un loc necunoscut, unde n-a pătruns influenţa civilizaţiei sau unde comunicaţiile sunt tăiate şi dacă ne pierdem în aceste defileuri, nu este greu? Dacă înaintez cu o armată izolată, inamicul mă aşteaptă, mă pândeşte. Căci, situaţiile respective ale atacantului şi ale aceluia care se păzeşte diferă considerabil. Cu atât mai mult cînd inamicul este şiret şi foloseşte numeroase stratageme! Dacă n-am stabilit un plan cădem cu capul plecat. Bravând pericolele şi pătrunzând în locuri periculoase, ne expunem dezastrului de a fi prinşi în plasă sau inundaţii. Înaintând ca oamenii beţi, riscăm să ne găsim aruncaţi întro luptă neprevăzută. Când ne oprim seara suntem neliniştiţi de alerte false; dacă înaintăm în grabă şi fără pregătire, cădem în ambuscade. Este ceea ce se cheamă să arunci o armată de urşi şi tigri în ţara morţii. Cum putem să le dăm de capăt fortificaţiilor rebelilor sau să izgonim inamicul din bârlogurile sale înşelătoare?" De aceea, pe teritoriul inamic, munţii, fluviile, ridicăturile de pământ şi colinele pe care el le poate apăra ca puncte strategice, pădurile, trestiile, stuful şi ierburile planturoase, unde el se poate ascunde, lungimea drumurilor şi potecilor, suprafaţa cetăţilor şi oraşelor, întinderea satelor, fertilitatea şi ariditatea câmpurilor, profunzimea lucrărilor de irigaţie, 86 "Cunoscuţi" pentru importanţa lor strategică. importanţa materialului, Amploarea armatei adverse, tăişul armelor, toate acestea trebuie perfect cunoscute. Atunci avem ochiul aţintit pe inamic şi el poate fi prins uşor. 12. Căci războiul se bazează pe înşelăciune. Deplasaţi-vă când e în interesul vostru şi creaţi schimbări de situaţii prin dispersări şi concentrări de forţe.87 13. În campanie fiţi iuţi ca vântul; când înaintaţi pe etape mici, fiţi maiestuoşi ca pădurea; în incursiuni şi jafuri fiţi asemenea focului; la oprire, fiţi neclintiţi ca munţii. 88 De nepătruns ca norii, deplasaţi-vă ca fulgerul. 14. Când prădaţi o regiune, repartizaţi-vă forţele. 89Când cuceriţi un teritoriu, împărţiţi profiturile.90 15. Cântăriţi mai întâi situaţia şi după aceea acţionaţi. 16. Cel care cunoaşte arta înaintării directe şi indirecte va fi victorios. Aceasta este arta manevrei. 17. Cartea administraţiei militare spune: Întrucât glasul omenesc nu se aude în timpul luptei, se folosesc tobe şi gonguri. Întrucât trupele nu se pot vedea cu claritate în timpul luptei, se folosesc drapele şi stindarde.91 18. Or, gongurile şi tobele, drapelele şi stindardele sunt folosite pentru a concentra într-un punct atenţia trupelor. Când trupele pot fi unite în acest fel, viteazul nu poate să înainteze singur, nici laşul să dea înapoi. Aceasta este arta de a conduce o armată. Tu Mu: «... Legea militară declară: "Aceia care atunci când trebuie să înainteze, nu o fac şi cei care trebuie să se retragă, nu o fac, sunt decapitaţi".» "În timp ce Wu Ch'i se bătea împotriva lui Ch'în, nu exista nici un ofiţer care înaintea şocului armatei, să nu 87 Mao Tse Tung parafrazează de multe ori acest verset. 88 Adoptată ca o deviză de către luptătorul japonez Takeda Shingeri. 89 Yang P'ing An propune aici varianta: "Astfel peste tot unde apar drapelele noaste militare, inamicul este divizat". Nimic nu pare să justifice o astfel de modificare. 90 În loc de "Împărţiţi profiturile , Yang P'ing An a spus: "Apăraţi-vă pentru cel mai bun profit al nostru". Textul nu sprijină această interpretare. 91 Acest verset este interesant deoarece Sun Tzu citează aici o lucrare anterioară celei sale. poată să-şi stăpânească înflăcărarea. El înaintă, tăie două capete şi se întoarse. Wu Ch'i ordonă să fie decapitat." «Şeful statului major al armatei îl dojeni în termenii următori: "Acest om este un ofiţer talentat; nu trebuia să pui să fie decapitat". Wu Ch'i răspunse: "Nu pun la îndoială talentele lui de ofiţer, dar el este neascultător".» "Ca urmare puse să fie decapitat". 19. Pentru lupta de noapte, folosiţi un mare număr de torţe şi tobe; pentru lupta de zi se foloseşte un mare număr de drapele şi stindarde, pentru a impresiona ochii şi urechile trupelor noastre.92 Tu Mu: "...Aşa după cum formaţiile importante cuprind altele mai mici, la fel şi taberele importante cuprind altele mai mici." Avangarda,' ariergarda, aripa dreaptă şi aripa stângă au, fiecare, tabăra lor proprie. Toate aceste tabere distincte sunt dispuse în cerc, în jurul cartierului general al comandantului, situat în centru. Diversele colţuri se îmbucă între ele în aşa fel încât tabăra, în întregul ei, aminteşte, prin forma sa, constelaţia Pi Lei.93 "Distanţa care separă diferitele tabere nu depăşeşte o sută de paşi şi nu este mai mică decât cincizeci. Drumurile şi potecile se unesc în aşa fel încât să permită trupelor să se desfăşoare. Fortificaţiile sunt faţă în faţă, astfel că fiecare să poată ajuta pe celelalte, furnizându-le arcuri şi arbalete." "La fiecare încrucişare se ridică un mic fort; în vârf sunt îngrămădite lemne de foc; în interior sunt ascunse tuneluri. Pe scări se ajunge în vârf, unde sunt postate sentinele. Dacă una dintre ele, după căderea nopţii, aude bătaie de tobă clin cele patru laturi ale taberei, ea aprinde focul de alarmă. De aceea, dacă inamicul atacă noaptea, se poate întâmpla ca el să forţeze porţile, dar peste tot există mici tabere, fiecare foarte bine apărate, şi la est, şi la vest, şi la nord, şi la sud, şi el nu ştie pe care s-o atace. "În tabăra comandantului-şef sau în taberele de mai mică importanţă, cei care află primii de Venirea inamicului îl lasă să intre cu toate trupele sale. Apoi, ei bat toba şi toate taberele răspund. La toate forturile mici se aprind focuri de alarmă, datorită cărora se luminează ca în plină zi. După aceea, ofiţerii şi oamenii închid porţile taberelor; ei se 92 Sau "a inamicului" sau poate amândurora. Sensul nu e clar. Comentariul lui Tu Mu nu se aplică în mod deosebit la acest verset, dar el a fost inserat aici pentru că denotă o tehnică dintre cele mai avansate în arta de a stabili un plan. 93 Markal? Pi este Alpharatz postează la fortificaţii şi din înălţimea acestui observator, supraveghează inamicul. Arcuri şi arbalete de mare putere trag în toate direcţiile." "Pentru noi, nu este decât o îndoială la acest plan, căci inamicul nu va ataca noaptea, deoarece dacă o face este sigur că va pierde". 20. Or, se poate întâmpla ca o armată să fie lipsită de moral şi comandantul ei să nu aibă curaj. 94 Ho Yen Hsi: "...Wu Ch'i a spus: Responsabilitatea unei armate de un milion de soldaţi se bazează pe un singur om. El este succesul moralului"'. Mei Yao Ch'en: "...Dacă o armată şi-a pierdut moralul, generalul său, la rândul lui, îşi va pierde încrederea". Chang Yu: "Generalul domină prin încredere. Or, ordinea şi încurcătura, curajul şi laşitatea sunt tot atâtea calităţi determinate de încredere. De aceea, acela care este expert în arta de a ţine inamicul în frâu îl contracarează, apoi porneşte împotriva lui. El îl scoate din sărite pentru a-l înspăimânta şi îl hărţuie pentru a-l face să se teamă. Astfel el îl face să-şi piardă încrederea şi toată priceperea să întocmească planuri." 21. Dis-de-dimineaţă te simţi plin de ardoare; în cursul zilei, zelul încetineşte şi seara, gândurile se întorc spre ţară. 95 22. De aceea, specialiştii în arta militară evită inamicul atunci când acesta este înflăcărat; ei îl atacă atunci când sa moleşit şi când soldaţilor le este dor de ţară. Iată ce se numeşte a avea în mână factorul "moral". 23. Ei aşteaptă în perfectă ordine un inamic dezordonat şi, în linişte, un inamic gălăgios. Iată ce se numeşte a avea în mână factorul "spirit". Tu" Mu: "în calm şi fermitate ei nu sunt copleşiţi de evenimente". Ho Yen Hsi: "Pentru generalul care trebuie să-şi exercite singur şi cu subtilitate autoritatea asupra unei armate de un milion de oameni împotriva unui inamic a cărui ferocitate o egalează pe aceea a tigrilor, avantajele şi dezavantajele se întrepătrund. În faţa nenumăratelor schimbări, el trebuie să fie prudent şi suplu; el trebuie să păstreze prezente în minte toate posibilităţile. Dacă nu are inima fermă şi judecata clară, cum ar putea face faţă 94 Sau "de inteligenţă". 95 Mei Yao Ch'en declară că, cuvintele "dimineaţă", "zi" şi "seară* reprezintă diferitele faze ale unei campanii lungi. împrejurărilor fără să-şi piardă capul? Când pe neaşteptate se loveşte de dificultăţi grave, cum ar putea să nu se alarmeze? Cum ar putea, fără să se încurce; să ţină cu fermitate în mână o infinitate de probleme?" 24. Ei aşteaptă aproape de câmpul de bătaie un inamic care vine de departe; în repaus, un inamic epuizat; aşteaptă cu trupe bine hrănite, trupe flămânde. Este ceea ce se numeşte a avea în mână factorul "condiţii mate-riale . 25. Ei nu atacă un inamic care înaintează cu stindarde bine orânduite, nici pe cel ale cărui formaţii se aliniază întro ordine impresionantă. Este ceea ce se numeşte a avea în mână factorul "oportunitate."96 26. Arta de a comanda constă, deci, în a nu înfrunta inamicul atunci când el ocupă poziţii ridicate, şi atunci te opune când este adăpostit de coline. 27. Dacă simulează fuga, nu îl urmări. 28. Nu ataca trupele lui de elită. 29. Nu te arunca lacom în capcanele care îţi sunt întinse. Mei Yao Ch'en: "Peştele care râvneşte la capcană este prins; trupele care râvnesc capcana sunt învinse". Cheng Yu: «După cele Trei Strategii: "Sub capcana parfumată va fi, desigur, un peşte prins cu undiţa".» 30. Nu tăia drumul unui inamic care se întoarce acasă. 31. Unui inamic împresurat trebuie să-i laşi o ieşire, Tu Mu: "Arată-i că-i rămâne o scândură de salvare şi strecoară- i în suflet că există şi altă soluţie decât moartea. După aceea loveşte". Ho Yen Hsi: «Atunci când Ts'ao Ts'ao l-a asediat pe Hu Kuan, el dădu acest ordine: "Când oraşul va fi cucerit, apărătorii vor fi înmormântaţi." însă după lună oraşul rezista. Ta'ao Jen spuse: Când un oraş este asediat, este esenţial de a lăsa să se întrevadă asediaţilor o posibilitate de supravieţuire. Or, monseniore, cum dumneavoastră leaţi spus să lupte până la moarte, fiecare se va lupta ca să- şi apere pielea. Oraşul este puternic şi el are rezerve mari de hrană. Dacă îl atacăm, un mare număr de ofiţeri şi de oameni vor fi răniţi. Dacă perseverăm pe această cale, va 96 Sau "factorul ocazii". În aceste versete pronumele "ei" desemnează pe experţii în materie militară. dura zile întregi. Să-ţi instalezi taberele sub zidurile unui oraş puternic şi să ataci rebeli hotărăşti să se bată până la moarte, nu este un plan judicios». Ts'ao Ts'ao urmă acest sfat şi oraşul se se preda. 32. Nu împinge la disperare un inamic hăituit. Tu Yu: «Prinţul Tu Ch'ai a spus: "Fiarele sălbatice, când sunt hăituite, se luptă cu energia disperării. Cât de adevărat este aceasta atunci când este vorba de oameni! Dacă ei ştiu că nu există altă soluţie, ei se vor bate până la moarte".» În timpul domniei împăratului Hsuan din dinastia Han, Chao Ch'ung Ku reprima o revoltă a tribului Ch'iang. Cei din tribul Ch'iang văzură că armata lui era numeroasă; ei scăpară de bagajele lor grele şi porniră să treacă vadul fluviului Galben. Drumul traversa defilee înguste şi Ch'ung Kuo împingea înaintea lui pe cei din tribul Ch'iang, fără exces. Unul spuse: "Avem un avantaj mare, dar înaintăm încet". Ch'ung Kuo răspunse: "Ei sunt într-o situaţie disperată. Nu pot să-i hărţuiesc. Dacă îi împing cu moderaţie, ei vor pleca fără să întoarcă capul. Dacă îi strâng de aproape, ei se vor întoarce împotriva noastră şi se vor bate până la moarte". "Toţi generalii spuseră: Minune!" 33. Iată cum trebuie conduse trupele. VIII Cele nouă variabile Sun Tzu a spus: 1. Îîn general, când se face uz de forţă armată, practica cere ca comandantul-şef să primească însărcinarea de la suveran pentru a mobiliza populaţia şi a strânge armata.97 97 Cum Sun Tzu foloseşte o formulă aproape identică pentru a introduce capitolul VII, Yang P'ing An, în ceea ce îl priveşte, ar suprima acest pasaj ca şi versetele 2-6 inclusiv, care revin mai departe în expozeul celor "două terenuri" şi pe care el le-ar înlocui cu versetele 26—32 inclusiv în capitolul VII. Deoarece Sun Tzu foloseşte o negaţie în versetele 2—6 nu mai avem afirmaţia absolută exprimată de el mai înainte. Iată de ce nu mă simt obligat să accept 2. Nu trebuie să ridici tabăra pe un teren jos. 3. Pe un teren propice comunicaţiilor, uneşte-te cu aliaţii tăi. 4. Nu întârzia pe un teren descoperit. 5. Pe un teren închis este nevoie de ingeniozitate. 6. Pe un teren al morţii, luptă. 7. Există drumuri pe care nu trebuie să te aventurezi, trupe pe care să nu le loveşti, oraşe pe care să nu le asediezi şi terenuri pe care să nu te aperi pas la pas. Wanri Hsi: ...După părerea mea, trupele aşezate drept momeală, trupele de elită şi un inamic cu formaţiile bine rânduite şi impresionante nu trebuie să fie atacate". Tu Mu: ..Aici este vorba despre un inamic retranşat într-o poziţie strategică, în spatele unor ziduri înalte şi a unor şanţuri adânci şi dispunând de provizii îmbelşugate de grâne şi alte alimente, al cărui scop este de a-mi reţine armata. Dacă atac oraşul şi îl cuceresc, nu voi obţine nici un avantaj demn de menţionat. Dacă nu-l cuceresc, asaltul va reduce cu siguranţă în bucăţele puterea armatei mele. Aşadar, nu trebuie să atac". 8. Există cazuri când nu este nevoie să execuţi ordinele suveranului.98 Ts'ao Ts'ao: "Când este oportun, în cursul operaţiunilor, generalul nu are nevoie să fie frânat de ordinele suveranului ". Tu Mu: «Wei Liao Tzu declară: "Armele sunt ustensile de rău augur şi lupta este contrară virtuţii: comandantul este stăpânul morţii şi el nu este responsabil nici sus, fată de cer, nici jos, faţă de pământ, nici faţă de inamic, nici în spate, faţă de suveran".» Chang Yu: "Regele Fu Ch'ai a spus: Când vedeţi ce conduită trebuie să adoptaţi, acţionaţi; nu aşteptaţi instrucţiunile". 9. Un general care cunoaşte perfect cei nouă factori variabili, ştie cum să conducă trupele. Chia Lin: "Generalul trebuie să fie sigur că poate domina modificările propuse. Cele "două Variabile sunt, deci, expuse în versetele 2—7 inclusiv. 98 Formulă restrânsă, care înglobează împrejurările variabile enumărate anterior. situaţia în avantajul său, după cum o cer împrejurările. El nu este legat de proceduri fixe". 10. Generalul care nu înţelege avantajele celor nouă factori variabili nu va fi în stare să aibă avantajul terenului, chiar dacă îl cunoaşte bine. Chia-Lin: "...Un general evaluează schimbările de împrejurări oportune." 11. În conducerea operaţiunilor militare, cel ce nu înţelege tactica adaptată la cele nouă situaţii variabile, va fi incapabil să folosească trupele sale eficient, chiar dacă înţelege cele "cinci avantaje."99 Chia Lin: «...Cele "cinci variaţiuni" sunt următoarele: un drum, chiar cel mai scurt, nu trebuie să fie urmat, dacă se ştie că e periculos şi că există riscul unei ambuscade.» "O Armată, cu toate că ar putea fî atacată, nu trebuie să fie atacată dacă împrejurările sunt disperate şi inamicul este susceptibil să se bată până la moarte." "Un oraş, chiar izolat şi care se pretează a fi atacat, nu trebuie să fie atacat dacă se presupune că este bine aprovizionat şi apărat de trupe de primă forţă ţinute bine în mână de un general experimentat, că miniştrii săi sunt loiali şi planurile lor sunt de nepătruns." "Un teren bun, chiar dacă stăpânirea lui este contestabilă, nu trebuie să facă obiectul unei bătălii, dacă se ştie că odată cucerit va fi greu să fie apărat, sau că nu există nici un avantaj de tras din cucerirea lui, că va fi probabil contra-atacat şi că vor fi pierderi de deplâns." "Ordinele unui suveran, cu toate că trebuie executate, nu trebuie urmate dacă generalul ştie că ele comportă pericolul unui control dăunător al capitalului asupra acţiunilor sale." "Trebuie să te conformezi acestor cinci eventualităţi în momentul în care ele se ivesc, potrivit împrejurărilor, căci nu este posibil să decizi dinainte asupra lor". 12. "De aceea, generalul competent trebuie să ţină cont, în deliberările sale, în acelaşi timp, de factorii favorabili şi defavorabili".100 Ts'ao Ts'ao: "El cântăreşte primejdiile inerente avantajelor şi avantajele inerente primejdiilor." 99 Verset obscur, care deconcertează pe toţi comentatorii. Si Chia Lin vede just: cele "cinci avantaje" trebuie să fie situaţiile enumerate în versetele 2-6 inclusiv. 100 Sun Tzu spune că sunt mixte. 13. Luând în considerare factorii favorabili, el face planul său viabil; luând în considerare factorii defavorabili, el va rezolva poate dificultăţile.101 Tu Mu: "...Dacă doresc să am avantaj asupra inamicului, nu trebuie să privesc numai avantajul pe care îl voi găsi la el, ci trebuie mai întâi să iau în consideraţie felul în care el poate să-mi dăuneze dacă acţionez astfel"'. Ho Yen Hsi: "Avantajul şi dezavantajul au unul asupra altuia o acţiune reciprocă. Şeful luminat deliberează." 14. Este temut de vecini acela care le face rău. Chin Lin: "Planurile şi proiectele destinate să facă rău inamicului nu sunt cantonate în cadrul unei metode deosebite. Ori îndepărtaţi din anturajul lui înţelepţii şi virtuoşii, cu scopul de a' nu mai avea consilieri, ori trimiteţi' trădătorii în ţara lui pentru a-i scăpa administraţia. Sau datorită unor înşelăciuni viclene, îndepărtaţi pe miniştrii de suveranul lor. Sau trimiteţi meşteşugarii îndemânatici pentru a incita populaţia şi a-i delapida bogăţiile. Sau oferiţi-le muzicieni şi dansatori imorali pentru a le schimba obiceiurile. Sau daţi-le femei frumoase pentru a-i face să-şi piardă capul". 15. El îi istoveşte menţinându-i constant în mişcare şi îi împinge să alerge de colo până colo, prezentându-le pretinse avantaje. 16. Există un principiu, în materie de artă militară, de a nu presupune că inamicul nu va veni, ci de a conta, mai degrabă, pe graba lui de a-i face faţă, de a nu sconta că el nu va ataca, ci mai de grabă să te faci de neînvins. Ho Yen Hsi: "...În strategiile lui Wu se citeşte: Când este pace în lume, un om de bine îşi tine sabia alături de el . 17. Cinci calităţi sunt periculoase la un general. 18. Dacă este temerar, poate fi ucis. Tu Mu: "...Un general prost şi curajos este o calamitate. Wu Ch'i a spus: Când oamenii vorbesc despre un general, ei dau întotdeauna importanţă curajului său. În ceea ce priveşte un general, curajul nu este decât o calitate printre altele. De fapt, un general viteaz nu va lipsi să se angajeze cu uşurinţă în luptă şi dacă acţionează astfel, el nu va aprecia ceea ce este avantajos". 101 Sun Tzu spune că ţinând cont de factorii favorabili, faci planul să fie "demn de încredere" sau "sigur"; "viabil" (sau "realizabil") este sensul cel mai apropiat. 19. Dacă este laş, el va fi capturat. Ho Yen Hsi: "În Ssa Ma Fa se citeşte: Cel ce pune viaţa mai presus de toate va fi paralizat de nehotărâre. Nehotărârea la un general este o mare calitate". 20. Dacă este furios, poate fi păcălit. Tu Yu: "Un om impulsiv poate fi făcut să se înfurie şi împins la moarte. Cel care se înfurie uşor este iritabil, încăpăţânat; el acţionează în grabă. El nu ţine cont de dificultăţi". Wang Hsi: "Ceea ce este esenţial la un general este constanţa". 21. Dacă are sentimentul onoarei prea susceptibil poate fi calomniat. Mei Yao Ch'en: "Cel ce ţine să-şi apere reputaţia nu dă atenţie la nimic altceva". 22. Dacă are un suflet milos, poate fi necăjit. Tu Mu: "Acela care are sentimente de omenie şi de compătimire şi nu se teme decât de pierderea oamenilor, nu poate renunţa la un avantaj temporar pentru un profit pe termen lung şi este incapabil să abandoneze ceva pentru a se apuca de altceva". 23. Aceste cinci trăsături de caracter sunt defecte grave la un general şi în operaţiunile militare ele sunt catastrofale. 24. Nimicirea armatei şi moartea generalului decurg inevitabil din aceste puncte slabe. Ele trebuie cântărite cu chibzuinţă. IX Marşuri Sun Tzu a spus 1. Ca regulă generală, când ocupaţi o poziţie şi când înfruntaţi inamicul, după ce ati trecut munţii, rămâneţi în apropierea văilor. Aşezaţi tabăra pe un teren ridicat, făcând faţă versantului însorit.102 102 Literal: "cu faţa la direcţia crescătoare, campaţi într-un loc ridicat". Comentatorii explică faptul că Sheng "creştere" în- 2. Luptaţi coborând. Nu atacaţi când urcaţi.103 3. Aceasta este valabilă când ocupaţi o poziţie în munţi. 4. După ce aţi traversat, un fluviu, trebuie să vă îndepărtaţi puţin. 5. Când un inamic, care înaintează, trece un curs de apă, nu-l înfruntaţi pe malul apei. Este avantajos să-l lăsaţi să-şi treacă jumătate din forţe, apoi să atacaţi. Jo Yen Hsi: "În timpul perioadei de Primăvară şi Toamnă, ducele de Sung sosi la fluviul Hung pentru a ataca armata Ch'u. Armata Sung se desfăşurase înainte ca trupele Ch'u să fi terminat de trecut fluviul. Ministrul de război spuse: "Inamicii sunt numeroşi, noi nu suntem decât o mână de oameni. Solicit permisiunea de a ataca înainte ca ei să fi terminat traversarea". Ducele Sung răspunse: "Nu se poate. Când armata Ch'u se găsi pe uscat, dar înainte ca ea să-şi fi aliniat rândurile, ministrul ceru din nou permisiunea de a ataca şi ducele răspunse. Nu încă. Atunci când armata lor va fi' desfăşurată în ordine, vom ataca". "Armata Sung fu învinsă, ducele rănit la coapsă şi ofiţerii din avangardă nimiciţi.104 6. Dacă doriţi să purtaţi bătălia, nu înfruntaţi inamicul aproape de apă.105 Nu vă instalaţi în aval. 7. Acest lucru este valabil când vă stabiliţi poziţiile în apropierea unui fluviu. 8. Traversaţi cu iuţeală mlaştinile sărate. Nu întârziaţi prea mult. Dacă vă găsiţi faţă în faţă cu inamicul în mijlocul unei mlaştini sărate trebuie să vă stabiliţi în apropierea ierbii şi a apei, sprijiniţi de arbori.106 seamnă: Yang, "însorit" adică sudul. 103 Daca adoptam versiunea TT. Alta interpretare: "Într-un război pe munte, nu atacaţi la urcuş". 104 De unde provine reflecţia lui Mao Tse Tung: Noi nu suntem ca ducele de Sung. 105 După comentatori, trebuie să ne îndreptam de maluri şi ţărmuri, pentru a-l incita pe inamic. să încerce să, treacă vadul. 106 Este vorba, poate, de câmpii sărate inundate dîn când în când, cum se vede în nordul şi în estul Chinei, şi nu despre mlaştini sărate, care, putând fi traversate exclusiv cu vasul, ne 9. Acest lucru se explică atunci când ocupaţi o poziţie în mlaştini sărate. 10. Pe teren şes, ocupaţi o poziţie care vă facilitează acţiunea. Având munţii în spate şi la dreapta, câmpul de bătaie este în faţă şi spatele vă este asigurat.107 11. Aşa trebuie să vă instalaţi pe un teren şes. 12. În general, este avantajos de a aplica aceste principii la instalarea în cele patru situaţii citate.108Datorită lor împăratul Galben a învins patru suverani.109 13. O armată preferă terenul ridicat celui de jos; ea apreciază soarele şi nu suferă umbra. Astfel apărându-şi sănătatea, ea ocupă o poziţie solidă. O armată care nu suferă de tot felul de boli poate fi sigură de victorie.110 14. Atunci când se află în apropiere de munţi mici şi cute de relief, de rambleuri sau alte trasamente, poziţiile trebuie stabilite la soare, cu spatele şi dreapta, sprijinite de aceste obstacole. 15. Aceste metode sunt toate avantajoase pentru armată şi permit folosirea avantajului terenului.111 16. În cazul torentelor de munte, cum sunt "Fântânile Cerului", "Temniţele Cerului", "Lanţurile Cerului", "Capcanele Cerului" şi "Crăpăturile Cerului", trebuie să vă îndepărtaţi repede. Nu vă apropiaţi de ele. 17. Mă ţin la distanţă de aceste locuri şi atrag inamicul spre ele. Mă plasez cu faţa spre ele şi îl împing pe inamic cu spatele la ele. 18. Când există de o parte şi de alta a unei armate desunt mai bine cunoscute. 107 Sun Tzu spune: "Înainte, viaţa; înapoi, moartea". Flancul drept era cel mai vulnerabil; scutul se ţinea în mâna stângă. 108 În alte cuvinte, metodele descrise trebuie sa fie folosite pentru instalarea taberei armatei. După Chang Yu, acest verset se referă la instalarea taberei. Totuşi, acelaşi Chang Yu îl citează pe Chu Kuo Liang în legătură cu modul de luptă, în astfel de locuri. 109 Presupus a fi domnit intre anii 2697—2596 î.Ch. 110 Literal, "vreo sută de boli" 111 fileuri sau lacuri periculoase, acoperite de ierburi acvatice, printre care creşte trestie şi stuf, sau munţi împăduriţi acoperiţi de mărăcini deşi şi încâlciţi, trebuie explorate în adâncime, căci în aceste locuri se pregătesc ambuscade şi se ascund spionii. 19. Când inamicul este aproape, dar plasat pe un teren jos, el este dependent de o poziţie favorabilă. Dacă vă provoacă la luptă de departe, el doreşte să vă determine să înaintaţi, căci, atunci când se găseşte pe un teren lunecos, el ocupă o poziţie avantajoasă.112 20. Când se văd copacii mişcându-se, inamicul înaintează. 21. Când s-au pus numeroase obstacole în mărăcini, este un şiretlic. 22. Dacă păsările îşi iau zborul, înseamnă că inamicul aşteaptă în ambuscadă; când animalele sălbatice fug speriate, el încearcă să vă ia prin surprindere. 23. Praful care se ridică dintr-o dată în sus în coloane înalte, semnalează apropierea carelor. Cel care rămâne suspendat la mică înălţime şi se răspândeşte ca o pânză anunţă apropierea infanteriei. Tu Mu: "Când carele de cavalerie se deplasează repede, ele sosesc unele în spatele altora, ca un şir de peşti şi de aceea praful se ridică în coloane înalte şi subţiri". Chang Yu: "...Când coloana este în marş, ea trebuie să fie precedată de patrule de observare. Dacă acestea văd praf ridicându-se atunci ele trebuie să semnaleze aceasta imediat generalului comandant şef. 24. Când praful se ridică ici şi colo, inamicul aduce lemne de foc; dacă se văd numeroase pete mici care par că se duc şi vin, el îşi instalează tabăra. 113 25. Când trimişii inamicului vorbesc cu umilinţă, dar acesta îşi continuă pregătirile, inamicul va înainta. Chang Yu: «Când T'ien Tan apăra Chi Mo, generalul Ch'i Che, din statul Yen, asedie acest oraş, Tien Tan puse, el 112 variantă: "oferă un aşa zis avantaj." 113 Versiune conformă celei a lui Li Ch'uan, "adună lemne de foc". Ei târăsc vreascuri. Comentariile care întretaie acest verset sunt consacrate consideraţiilor asupra modului de strângere a lemnului pentru încălzit. însuşi, mâna pe lopată şi ajută trupele sale de lucru. El îşi trimise soţiile şi concubinele să se înroleze în armată şi împărţi propriile alimente pentru a-şi ospăta ofiţerii. El trimise, de asemenea, femei pe meterezele oraşului pentru a cere condiţii de capitulare. Generalul statului Yen fu foarte satisfăcut. Tien Tan adună. În acelaşi timp, douăzeci şi patru de mii de uncii de aur şi trimise generalului din Yen prin locuitorii bogaţi ai oraşului, o scrisoare redactată în aceşti termeni: "Oraşul este pe cale de a se preda imediat. Singura noastră dorinţă este să nu luaţi prizonieri nici pe femeile noastre, nici pe concubinele noastre". Armata din Yen se relaxă şi deveni din ce în ce mai nreli-jentă. T'ien Tan atacă prin surprindere şi aplică inamicului o înfrângere zdrobitoare.» 26. Când cuvintele trimişilor sunt înşelătoare, dar inamicul înaintează ostentativ, el va bate în retragere. 27. Când trimişii lui vorbesc în termeni măgulitori, înseamnă că inamicul doreşte un armistiţiu. 114 28. Atunci când, fără o înţelegere prealabilă, inamicul cere un armistiţiu, el unelteşte. Ch'en Hao: "...Dacă fără motive el imploră un armistiţiu, este sigur că afacerile lui interioare se află într-o stare periculoasă, că este neliniştit şi că doreşte să stabilească un plan pentru a obţine răgaz. Sau ştie că, datorită situaţiei pe care o avem, suntem vulnerabil la intrigile lui şi vrea să prevină bănuielile noastre cerând un armistiţiu. Apoi, va profita de pe urma lipsei noastre de pregătire". 29. Când carele uşoare încep să iasă şi să se aşeze pe locuri în flancurile inamicului, aceasta se aranjează în ordine de bătaie. Chang Yu: "În Formaţia în solzi de peşte, vin mai întâi carele, apoi infanteria". 30. Când trupele sale înaintează cu repeziciune şi el îşi trece în revistă carele de luptă, el prevede stabilirea unei joncţiuni cu întărituri. 115 31. Când jumătate din efectivele sale înaintează, iar cealaltă jumătate se retrage, el încearcă să vă atragă într-o 114 Acest verset, care nu se afla la locul lui în text, a rost reinserat în prezentul context. 115 Nu este absolut clar. Doreşte să stabilească joncţiunea eu trupe venite în ajutor sau detaşamentele sale sunt dispersate. cursă. 32. Când oamenii se sprijină pe arme, trupele sunt înfometate. 33. Când cei care cară apă beau înainte de a duce apa în tabără, trupele suferă de sete. 34. Când inamicul vede un avantaj, dar nu înaintează pentru ca să-l folosească, înseamnă că este obosit. 116 35. Când păsările se adună deasupra amplasamentului taberei, înseamnă că tabăra e părăsită. Ch'en Hao: "Sun Tzu explică cum trebuie să distingi adevărul de fals în înfăţişările exterioare ale armatei inamice." 36. Când în tabăra inamică se aud strigăte noaptea, înseamnă că duşmanului îi este frică. 117 Tu Mu: "Soldaţii sunt îngroziţi şi încearcă un sentiment de nesiguranţă. Ei fac gălăgie pentru a se linişti". 37. Când trupele sale sunt dezordonate, generalul nu are prestigiu. Ch'en Hao: "Când ordinele generalului nu sunt stricte şi comportarea lui este lipsită de demnitate, ofiţerii sunt turbulenţi". 33. Când drapelele şi stindardele sale se mişcă într-una, încoace şi încolo, inamicul este dezorganizat. Tu Mu: "Ducele Ch'ung din statul Lu, îl învinsese pe Ch'a a Ch'ang Sho. Tsao Kuei solicită permisiunea de a-l urmări pe inamic. Ducele îl întrebă pentru ce. El răspunse: Văd că urmele lăsate de carele lor nu sunt clare şi că drapelele şi stindardele lor atârnă jalnic. Iată de ce doresc să-i urmăresc". 39. Când ofiţerii se înfurie uşor, înseamnă că ei sunt epuizaţi. Ch'en Hao: "Când generalul face planuri nefolositoare, toţi sunt obosiţi". Chang Yu: "Când administraţia şi ordinele sunt lipsite de fermitate, moralul oamenilor lor este scăzut, şi ofiţerii sunt furioşi". 116 Faptul ca această serie de versete sunt redactate în termeni simpli, nu opreşte pe comentatori, care se complac să le explice în mod amplu, unul după altul. 117 A se vedea în "Alexandru" de Plutarh, descrierea taberei perşilor, noaptea care precede bătălia de la Gaugemala. 40. Când inamicul îşi hrăneşte caii cu grâne şi oamenii cu carne, oamenii nu-şi atârnă marmitele în copaci şi nu se întorc în adăposturile lor, inamicul este într-o situaţie disperată.118 Wang Hsi: "Inamicul îşi hrăneşte caii cu grâu şi oamenii cu carne, spre a le mări forţa şi rezistenţa şi unora şi celorlalţi. Dacă armata nu are marmite, înseamnă că ea nu va mai mânca. Dacă oamenii nu se întorc în adăposturile lor, înseamnă că ei nu se mai gândesc acasă şi au intenţia să angajeze o bătălie decisivă." 41. Când oamenii se adună în mod constant în grupuri mii şi îşi vorbesc la ureche, generalul a pierdut încrederea armatei.119 42. Recompense prea dese arată că generalul este la capătul puterilor, pedepse prea dese înseamnă că e în culmea descurajării.120 43. Dacă ofiţerii tratează, mai întâi, oamenii cu brutalitate şi apoi se tem de ei, limita indisciplinei a fost atinsă.121 44. Când trupele inamice au un moral ridicat şi. cu toate că sunt în faţa noastră, întârzie să înceapă lupta fără totuşi să părăsească terenul, trebuie să examinaţi situaţia temeinic. 45. În război, numai numărul nu aduce nici un avantaj. 118 Chang Yu spune ca atunci când o armata îşi "arde navele şi "distruge marmitele" este încolţită fiind gata să se lupte până la moarte. 119 Comentariile ce urmează acestui verset sunt consacrate mai ales pentru a explica termenii folosiţi. Majoritatea comentatorilor sunt do acord să dedare că atunci când oamenii se adună şi îşi vorbesc la ureche, ei îşi critică ofiţerii. Mei Yao Ch'en remarcă că ei probabil sunt pa cale de a proiecta o dezertare, versetul care urmează imediat fiind o parafrază a acestuia, a fost sărit. 120 Ho Yen Hsi observă că pentru îndeplinirea sarcinii sale. generalul trebuia să găsească echilibrul între indulgentă şi severitate. 121 Sau: "Să faci întâi pe fanfaronul, şi apoi sa-ţi fie frică de armata inamică?": Aici Ts'ao Ts'ao, Tu Mu, Wang Hsi şi Chang Yu înţeleg toţi pe Ch'i ca şi cum s-ar referi la inamic, dar această idee nu se potriveşte prea bine cu versetul precedent. Interpretarea lui Tu Yu, adoptată aici, pare de preferat. Nu înaintaţi bizuindu-vă exclusiv pe forţa militară.122 46. Este deajuns să evaluaţi corect situaţia inamicului şi să vă concentraţi forţele pentru a pune mâna pe el. 123 Un punct, asia e tot. Cel ce este lipsit de prevedere şi îşi subestimează inamicul va fi cu siguranţă prins de el. 47. Dacă trupele sunt pedepsite înainte ca fidelitatea lor să fie asigurată, ele vor fi nesupuse. Dacă ele nu se supun este greu să le foloseşti. Dacă trupele sunt credincioase, dar pedepsele nu sunt aplicate, nu poţi să le foloseşti. 48. Comandaţi, deci, cu politeţe şi însufleţiţi-le tuturor aceeaşi ardoare războinică; se va putea spune că victoria este asigurată. 49. Dacă ordinele sunt fără excepţie eficiente, trupele vor fi supuse. Dacă ordinele nu sunt întotdeauna eficiente, ele vor fi nesupuse. 50. Dacă ordinele sunt în toate împrejurările justificate şi executate, raporturile care există între comandantul şef şi trupele sale sunt mulţumitoare. X Terenul124 Sun Tzu spune: 122 "Căci nu după numărul combatanţilor, ci după ordinea impecabilă a rândurilor lor şi după vitejia lor, se măsoară în general faptele războinice". Procope, Istoria războinicilor, pag. 347 123 Aici Ts'ao Ts'ao interpretează eronat Tsu al lui Tsu I, expresie care înseamnă "ajunge". Această greşeală, evident, a înşelat pe comentatori şi nici unul dintre ei n-a vrut să fie în dezacord cu Ts'ao Ts'ao. Wang Hsi începe destul de curajos să declare: "Cred că cei care se pricep să creeze schimbări de situaţie prin concentrare sau dispersie nu au decât să-şi adune forţele şi să exploateze o greşeală în apărarea inamicului pentru a obţine victoria, dar pentru a termina, el lasă prestigiul lui Ts'ao Ts'ao să câştige asupra propriei sale judecăţi, chiar dacă este mai bună. 124 1 "Topografie" sau "Configuraţia terenului" 1. Terenul se poate clasifica, după natura sa, în accesibil, înşelător, fără influenţă, îngust, accidentat şi depărtat.125 2. Un teren la fel de uşor de trecut de fiecare din cele două părţi aflate faţă în faţă este numit accesibil. Pe un astfel de teren, cel care ocupă primul o poliţie la soare, o poziţie potrivită pentru transportul proviziilor sale, poale să lupte în avantajul său. 3. Un teren din care este uşor să ieşi, dar este greu să te întorci, este înşelător. El este de aşa natură, încât dacă inamicul nu este gata şi dacă efectuează o incursiune victoria este posibilă. Dacă inamicul este pregătit şi dacă ieşi pentru a ataca, dar nu reuşeşti să învingi, va fi greu să revii. Nu se va putea profita de acest teren. 4. Un teren pe care este tot atât de dezavantajos de a pătrunde, atât pentru inamic, cât şi pentru noi, este fără influenţă. El este de aşa natură că, cu toate că inamicul întinde o capcană, eu nu înaintez, ci încerc să-l antrenez retrăgândumă. O dată ce am atras afară jumătate din efectivele sale, pot să-l lovesc cu succes. Chang Yu: "...În Arta războiului de Li Ching, se citeşte: Pe un teren care nu oferă avantaj nici unei părţi, nici alteia, trebuie să atragi inamicul simulând retragerea, să aştepţi ca jumătate din efectivele lui să fi ieşit şi să lansezi un atac pentru a-i bara drumul". 5. Dacă ocup primul un teren îngust, trebuie să blochez căile de acces şi să-l aştept pe inamic. Dacă inamicul e cel ce ocupă primul un astfel de teren şi blochează defileele, nu trebuie să-l urmez; dacă nu le blochează complet, pot să fac acest lucru. 6. Pe teren accidentat trebuie să-mi stabilesc poziţiile pe înălţimile însorite şi să-l aştept pe inamic.126 Dacă el e cel 125 Mei Yao Ch'en numeşte "accesibil" terenul pe care drumurile se întâlnesc şi se încrucişează, "înşelător" acela care seamănă cu o plasă, "fără influenţă", pe acela în care te închizi cu inamicul, "îngust" acela pe care o vale se întinde între doi munţi, "accidentat" pe cel care are munţi, râuri, ondulaţii de pământ şi creste şi "depărtat" pe acela care prezintă o suprafaţă plană. Sun Tzu foloseşte epitetul "depărtat" pentru a indica o depărtare considerabilă a celor două tabere adverse. 126 În general, s-a tradus Yang-ul din grupa Yin Yang prin "sud" sau "însorit" şi Yin prin "nord" sau "umbros". În contextul lui Sun care ocupă primul un asemenea teren, îl atrag retrăgândumă. Nu-l urmăresc. Chang Yu: "Dacă trebuie să fii primul care să te instalezi pe teren ses, cu atât mai mult trebuie s,-o faci în locurile dificile şi periculoase. 127 Cum am putea ceda un astfel de teren inamicului?" 7. Când te găseşti departe' de un inamic de o forţă egală cu a ta, este greu să-l provoci la luptă şi nu ai nimic de câştigat să-l ataci pe poziţiile pe care el şi le-a ales.128 8. Acestea sunt principiile referitoare la şase tipuri diferite de teren. Generalului îi revine responsabilitatea supremă de. a te informa despre ele cu cea mai mare grijă. Mei Yau Ch'en: "Or, natura terenului este factorul fundamental pentru a ajuta armata să-şi asigure victoria". 9. Or, dacă trupele fug, dacă sunt nesubordonate129 sau în pericol, dacă se prăbuşesc în plină confuzie sau sunt puse în derută, este greşeala generalului. Nici unul din aceste dezastre nu poate fi atribuit unor cauze naturale. 10. Celelalte împrejurări fiind la egalitate, dacă o armată atacă pe alta, ale cărei efective sunt de zece ori mai mari ca ale ei, se ajunge la derută. Tu Mu: "Când se atacă în proporţie de unul contra zece, trebuie, mai întâi, să se compare agerimea şi strategia generalilor aflaţi faţă în fată. vitejia şi laşitatea trupelor, condiţiile meteorologice, avantajele oferite de teren şi să se aprecieze dacă trupele din fiecare tabără sunt sătule, flămânde, obosite sau proaspete". 11. Când trupele sunt tari şi ofiţerii slabi, armata este nesupusă. Tu Mu: "Acest verset vorbeşte despre soldaţi şi subofiţeri130 nedisciplinaţi şi trufaşi şi despre generali şi coTzu aceşti termeni nu au implicaţii cosmice. 127 Hsein înseamnă "trecere îngusta , de unde sensul de "penculos'" şi prin extindere "strategic". 128 Expresia care urmeaza verbul "a ataca" a fost adăugata pentru a face mai explicită gândirea lui Sun Tzu. 129 Caracterul tradus aici prin "nesupus este Shib, "a destinde" de unde şi sensul de "relaxat", "nepăsător", "nesupus". Comentatorii sunt de acord că, în acest context, el trebuie înţeles "nesubordonat". 130 Wu înseamnă un grup de cinci oameni sau şeful unui astfel de grup, un caporal, un subofiţer. mandanţi de armată timoraţi şi slabi." "La începutul perioadei Ch'ang Ch'ing,131 sub dinastiadomnitoare pe atunci, T'ien Pu primi ordinul să preia comanda în Wei pentru a ataca pe Wang Ting Ch'ou. Pu fusese crescut în Wei, unde populaţia îl dispreţuia şi mai multe zeci de mii de oameni traversară drumurile pe spinarea măgarilor. Pu nu reuşi să-i respingă. El rămase la postul lui timp de mai multe luni şi când vru să pornească bătălia ofiţerii şi oamenii de trupă se împrăştiară în toate direcţiile Pu îşi tăie gâtul". 12. Când ofiţerii sunt curajoşi şi trupele slabe, armata este în pericol.132 13. Când ofiţerii superiori sunt furioşi şi nesupuşi şi când, găsindu-se în faţa inamicului, se aruncă în luptă fără a se întreba dacă angajarea are şanse de a reuşi şi fără să aştepte ordinele comandantului şef, armata se prăbuşeşte. Ts ao Ts'ao: "Ofiţerii superiori desemnează pe generalii subordonaţi. Dacă, cuprinşi de furie, ei atacă inamicul fără a cîntări forţele aflate în faţă, atunci armata se prăbuşeşte cu siguranţă". 14. Când generalul este moralmente slab şi autoritatea sa nu este foarte severă, când ordinele şi directivele sale nu sunt limpezi, când nu există reguli ferme pentru a-i călăuzi pe ofiţeri şi pe soldaţi, iar formaţiile nu au ţinută, armata este dezorientată.133 Chang Yu: "...Haos născut din el însuşi". 15. Când un comandant şef este incapabil să-şi aprecieze adversarul, foloseşte o forţă restrânsă contra unei forţe importante sau trupe slabe pentru a lovi trupe tari sau el omite să aleagă trupe de şoc pentru avangardă, se ajunge la derută. Ts'ao Ts'ao: "În aceste condiţii, el comandă trupe sortite fugii". Ho Yen Hsi: «...Sub dinastia Han "Vitejii celor Trei Fluvii" erau tovarăşi de arme cu un talent puţin obişnuit. Sub dinastia Wu, trupele de şoc se numeau Distrugătorii de obstacole, 131 În 820-825 era noastră. 132 Împotmolită sau pe cale de a se înnămoli, ca într-o mlaştină. Trebuie înţeles că, dacă trupele sunt slabe, eforturile ofiţerilor sunt tot atât de zadarnice ca şi când ele ar fi prinse într-o mlaştină. 133 Termenul redat prin "lipsă de ţinută" înseamnă literal, "vertical şi orizontal." sub Ch'i Stăpânii Destinului, sub T'ang Săritorii şi agitatori. Acestea sunt diferitele nume date trupelor de şoc. Nimic nu este mai important decât folosirea acestora în tactica ce se pune în practică pentru a câştiga bătăliile".» 134 "În general, când ansamblul trupelor este instalat în acelaşi loc, comandantul selecţionează din fiecare tabără ofiţerii înfocaţi şi curajoşi, care se disting prin agilitate şi forţă şi se clasează, prin faptele lor de arme, deasupra a ceea ce este comun. El îi grupează pentru a constitui un corp special. Din zece oameni ia doar unul şi din zece mii, o mie". Chang Yu: "În general, este esenţial să fie folosite în luptă trupe de elită ca vârf de lance al avangardei. Mai întâi, pentru că acestea întăresc propria noastră hotărâre, apoi pentru că aceste trupe tocesc tăişul inamicului". 16. Când oricare din aceste condiţii este îndeplinită, armată, este pe calea înfrângerii. Este responsabilitatea supremă a generalului să examineze cu atenţie aceste şase condiţii. 17. Configuraţia locurilor poate fi un atu major în luptă. Iată de ce estimarea situaţiei inamicului şi calcularea distanţelor, ca şi gradul de dificultate al terenului astfel încât să-l facă stăpân pe victorie, este arta generalului eminent. Cel ce se bate având o cunoaştere perfectă a acestor factori este sigur de victorie; în caz contrar, înfrângerea este asigurată. 18. Dacă situaţia este dintre acelea care favorizează victoria, iar suveranul a dat ordin să nu se atace, generalul poate trece peste el. 19. Iată de ce generalul, atunci când înaintează nu urmăreşte gloria lui personală, iar atunci când se retrage nu este preocupat de evitarea unei sancţiuni, ci are un singur ţel să protejeze populaţia şi să slujească interesul superior al suveranului său, este pentru stat un giuvaer preţios. Li Ch'uan: "...Un astfel de general nu este interesat". Tu Mu: "...Se găsesc foarte puţini cu aşa caracter". 134 Din păcate, atribuţiile "săritorilor şi agitatorilor" nu sunt precizate. Fără nici o îndoială, ei trebuiau, printre altele, să stârnească avântul trupelor executând dansuri sălbatice şi jocuri de scrimă acrobatice, pentru care chinezii sunt, pe bună dreptate, renumiţi şi poate, în acelaşi timp, să impresioneze pe inamic prin îndemânarea şi ferocitatea lor. 20. Pentru că un asemenea general îşi consideră oamenii ca pe copiii săi, aceştia îl vor însoţi în văile cele mai adânci. El îi tratează ca pe copiii săi mult iubiţi şi ei sunt gata să moară cu el. Li Ch'uan: "Dacă el îşi îndrăgeşte astfel oamenii, el va obţine maximum de la ei. Astfel, vicontele de Ch'u nu trebuia să spună decât un cuvânt pentru ca soldaţii să se simtă îmbrăcaţi în vestminte călduroase de mătase."135 Tu Mu: "Pe vremea Regatelor Combatante, când Wu Ch'i era general, el se hrănea şi se îmbrăca ca cel mai umil dintre oameni. Patul său nu avea rogojină; în timpul marşurilor, el nu urca pe cal; îşi ducea singur raţiile de rezervă. Împărţea cu trupele sale oboseala şi efortul cel mai dur". Chang Yu: "...De aceea, Codul militar declară: Generalul trebuie să fie primul care să-şi ia partea sa din sarcinile şi corvezile armatei. În căldura verii, el nu-şi deschide umbrela şi în frigul iernii, nu îmbracă vestminte groase. În locurile periculoase trebuie să coboare de pe cal şi să meargă pe jos. El aşteaptă ca puţurile armatei să fie săpate şi numai după aceea bea; ca să mănânce, el aşteaptă ca prânzul armatei să fie gata şi pentru a se adăposti aşteaptă ca fortificaţiile armatei să fie terminate."136 21. Dacă un general se arată prea indulgent cu oamenii săi, dar este incapabil să-i folosească, dacă îi iubeşte, clar nu-i poate face să-i executa ordinele, dacă trupele sunt dezordonate şi dacă nu ştie să le ţină în mână, ele pot fi comparate cu nişte copii răsfăţaţi şi ele sunt inutile. Chang Yu: "Dacă nu li se arată decât bunăvoinţa, trupele devin asemenea unor copii neascultători şi sunt inutilizabile. Acesta este motivul pentru care, Ts'ao îşi taie părul pentru a se pedepsi."137 Comandanţii de valoare sunt, 135 Vicontele îi compătimea pe cei ce sufereau de frig. Cuvintele lui erau de ajuns ca să reconforteze oamenii şi să le ridice moralul şovăitor. 136 Memoriile şi codurile militare erau în general intitulate Ping. Fa. Chang Yu nu precizează care din aceste lucrări este citată aici. 137 După ce a interzis trupelor să calce cerealele în picioare, Ts'ao Ts'ao lăsă, din neglijenţă, să tropăie pe câmpie pe propriul său cal ca să mănânce. El se condamnă atunci să fie decapitat. Ofiţerii lui protestară şi plânseră dezolaţi şi atunci Ts'ao Ts'ao îşi aplică această pedeapsă simbolică pentru a dovedi că, chiar un comandant şef trebuie să răspundă legii şi disciplinei militare. în acelaşi timp, iubiţi şi temuţi". "Nimic mai simplu decât lucrul acesta". 22. Dacă ştiu că trupele mele sunt capabile să lovească inamicul, ignorând faptul că el este invulnerabil, şansele mele de victorie nu sunt decât cincizeci la sută. 23. Dacă ştiu că inamicul este vulnerabil, ignorând că trupele mele sunt incapabile să-l lovească, şansele mele de victorie nu sunt decât de cincizeci la sută. 24. Dacă ştiu că inamicul poate fi atacat şi că trupele mele sunt capabile să-l atace, dar fără a-mi da seama că din cauza configuraţiei terenului nu trebuie să atac, şansele mele de victorie nu sunt decât cincizeci la sută. 25. De aceea, atunci când cei ce au experienţa războiului trec la acţiune, ei nu comit nici o greşeală; când acţionează, mijloacele sunt nelimitate. 26. Iată de ce spun: "Cunoaşte-ţi duşmanul, cunoaşte-te pe tine însuţi, victoria ta nu va fi niciodată ameninţată. Cunoaşte terenul, cunoaşte condiţiile meterologice, victoria ta va fi totală". XI Cele nouă feluri de teren138 Sun Tzu a spus: 1. Din punct de vedere al modului în care trupele pot fi folosite terenul poate fi clasificat în teren de dispersiune, teren frontieră, teren-cheie, teren de comunicaţie, teren de convergenţă, teren serios, teren dificil, teren încercuit şi teren al morţii."139 2. Când un senior se bate pe propriul teritoriu el este în teren de 138 Dispunerea primitivă a acestui capitol lasă mult de dorit. Un mare număr de versete nu se găseşte în contextul potrivit. Altele se repetă: acestea sunt probabil comentarii care s-au strecurat în text. Am schimbat locul anumitor versete şi am eliminat pe acelea care par a fi adăugate. 139 Acest pasaj prezintă o anumita confuzie. Terenul "accesibil", din capitolul precedent este definit în aceiaşi termeni ca terenul "de comunicaţie". dispersiune. Ts'ao Ts'ao: "Aici ofiţerii şi soldaţii se grăbesc să se întoarcă la căminele lor apropiate". 3. Dacă el nu pătrunde prea adânc în teritoriul inamic, el este pe un teren frontieră.140 4. Un teren deopotrivă de avantajos pentru cele două părţi este un teren-cheie.141 5. Un teren deopotrivă de accesibil pentru cele două părţi este un teren de comunicaţii. Tu Mu: "Este vorba de un teren plat şi întins, pe care poţi să vii şi să pleci, oferind o suprafaţă suficientă pentru a da o bătălie şi pentru o ridica obstacole fortificate". 6. Atunci când un stat se învecinează cu alte trei state, teritoriul său este un teren de convergenţă. Cel care îl va lua în stăpânire primul va obţine sprijinul a "Tot ce este sub Cer".142 7. Când armata a pătruns adânc în teritoriul inamic, lăsând departe, în urma ei, numeroase oraşe şi cetăţi inamice, ea se găseşte pe un teren serios. Ts'ao Ts'ao: "E un-teren de unde este dificil să revii". 8. Când armata, străbate munţi, păduri, o regiune accidentată, sau înaintează prin defileuri, mlaştini, bălţi sau alte locuri greu de pătruns, ea se găseşte pe teren dificil.143 9. Un teren în care se pătrunde printr-un loc gâtuit şi de unde se iese prin locuri întortocheate şi care permite unei forţe inamice reduse să o lovească pe a mea, care este mai importantă, se numeşte "încercuit."144 Tu Mu: "...Aici, e uşor să întinzi capcane şi rişti o înfrângere absolută". 140 Literal, terenul poate fi "uşor" pentru ca de pe el este simplu să te retragi. 141 "Este vorba despre un teren de disputat sau, după cum spune Tu Mu, prezentând o importanţă strategică". 142 Imperiul este desemnat, întotdeauna, cu expresia "Tot ce este sub Cer." 143 Comentatorii se complac într-o oarecare măsură să discute interpretarea caracterului redat aici prin adjectivul "dificil". Mai mulţi dintre ei vor să restrângă sensul la cel al unui teren inundabil. 144 Ideea verbală redată aici ar putea fi tradusă prin "a imobiliza" mai degrabă decât prin "a lovi". 10. Un teren pe care armata nu poate să supravieţuiască decât luptându-se cu energia disperării se numeşte "al morţii". Li Ch'uan: "Oprit de munţi în faţă şi de fluvii în spate, la capătul rezervelor. În această situaţie, este avantajos să acţionezi cu repeziciune şi este periculos să temporizezi". 11. Iată de ce spun: Nu luptaţi în teren de dispersiune; nu vă opriţi în regiunile de frontieră. 12. Nu atacaţi un inamic care ocupă un teren-cheie; în teren de comunicaţie vegheaţi ca formaţiunile voastre să nu fie separate una de alta. 145 13. În teren de convergenţă, aliaţi-vă cu statele vecine; în teren "adânc" jefuiţi.146 14. În teren dificil, grăbeşte pasul; în teren încercuit inventează stratageme, în terenul morţii luptaţi. 15. În teren de dispersiune aş face din armată un singur bloc hotărât cu fermitate.147 16. În teren frontieră, mi-aş menţine forţele strâns unite. Mei Yao Ch'en: "În timpul marşurilor, diversele unităţi sunt în legătură; când se opresc, taberele şi posturile fortificate sunt legate unele de celelalte". 17. În teren-cheie, aş împinge forţele mele din spate. Ch'en Hao: "Acest verset arată că, dacă... inamicul încrezător în superioritatea sa numerică, vine să-mi dispute un astfel de teren, folosesc efective numeroase pentru a-l împinge înapoi."148 Chang Yu: ..Cineva a spus că această expresie ar semnifica "a 145 Tsao Tsao spune ca ele trebuie să fie în joncţiune . 146 Li' Chuan cred că cea de a doua parte a frazei trebuie citită "nu jefuiţi", căci principalul obiectiv, când te găseşti pe teritoriu inamic, este de a câştiga ataşamentul şi suportul populaţiei. 147 Acest verset şi următoarele nouă au rost reintegrate în acest context. În textul original, ele figurează., mai jos, în acelaşi capitol. 148 Este vorba de a şti despre ce "spate" vorbeşte Sun Tzu. Chen Hao adaugă ceva acestui verset, aşa cum figurează în prezentul context. pleca după inamic şi a ajunge înaintea lui."149 18. În teren de comunicaţie, aş acorda o atenţie riguroasă sistemului meu de apărare. 19. În teren de convergentă, mi-aş întări alianţele. Chang Yu: "Îmi apropii aliaţi puternici, oferindu-le obiecte preţioase şi mătase şi îi leg prin pacte solemne. Respect cu fermitate tratatele, astfel aliaţii îmi vor da cu siguranţă ajutor." 20. În teren serios, mi-aş asigura un aflux constant de provizii. 21. În teren dificil, nu m-aş opri. 22. În teren "încercuit", aş bloca punctele de acces şi ieşirile. Tu Mu: "Doctrina militară cere ca o forţă care încercuieste pe alta să lase o breşă pentru a arăta trupelor încercuite că există o scăpare, astfel încât ele să nu fie decise să se lupte până la moarte. Apoi, profitând de această situaţie, loviţi. Să presupunem acum că eu sunt cel care se găseşte în teren încercuit. Dacă inamicul deschide o cale ca să însele trupele mele să pornească pe ea, eu închid aceasta ieşire, astfel încât ofiţerii şi oamenii mei să se lupte până la moarte."150 23. În terenul morţii, aş putea să arăt că nu există nici o şansă de supravieţuire. Căci este în firea soldaţilor să reziste când sunt înconjuraţi, să lupte până la moarte când nu există altă soluţie şi când sunt hăituiţi, să se supună orbeşte. 24. Modificările tactice adecvate celor nouă tipuri de teren, avantajele inerente folosirii formaţiilor compacte sau larg desfăşurate şi principiile care guvernează comportamentul omenesc sunt probleme pe care generalul trebuie să le 149 Acest "cineva este Mei Yao Ch'en, care ia Hou în sensul "după", prepoziţie de timp. 150 După cum spune o poveste lungă, Shen Wu, care trăia sub ultimii descendenţi ai dinastiei Wu, aflat într-o astfel de situaţie, tăie cu ajutorul armatei singura retragere lăsată trupelor sale. Forţele sale se bătură atunci cu energia disperării şi învinseră o armată de două sute de mii de oameni. studieze cu cea mai mare grijă. 151 25. Altădată, cei ce treceau drept experţi în arta militară împiedicau în tabăra inamicului joncţiunea între avangărzi şi ariergărzi, cooperarea reciprocă între elementele importante şi elementele de mai mică anvergură, asistenta acordată de trupele de valoare celor mediocre şi sprijinul mutual între superiori şi subordonaţi.152 26. Atunci când forţele inamice sunt dispersate, el împiedică să se regrupeze; când ele sunt concentrate, el seamănă dezordinea. Meng: "Lansaţi numeroase operaţiuni destinate să-l inducă în eroare. Arătaţi-vă la vest şi înaintaţi plecând de la est; atrage-ţi-l la nord şi loviti-l la sud. Înnebuniţi-l şi faceţi-l să-şi piardă minţile astfel încât să-şi împrăştie şi să-şi încurce trupele". Chang Yu: "Luaţi-l pe neaşteptate, declanşând atacuri surpriză acolo unde nu este pregătit. Hărţuiţi-l cu trupe de şoc". 27. Ei se concentrau şi se puneau în mişcare atunci când aceasta era în avantajul lor;153 în caz contrar, se opreau. 28. Dacă sunt întrebat: "Cum pot birui o armată inamică bine ordonată, care este pe punctul de a mă ataca? răspund: Puneţi mâna pe un lucru la care ţine şi veţi face din ea ceea ce veţi dori."154 29. Rapiditatea este chiar esenţa războiului. Profitaţi de lipsa de pregătire a inamicului; urmaţi itinerarii neprevăzute şi loviţi-l acolo unde nu este asigurat. Tu Mu: "În acest fel se rezumă natura profundă a războiului şi culmea artei în conducerea unei armate". 151 Acest verset este urmat de şapte versete scurte, care dau o nouă definiţie termenilor deja explicaţi, la versetele 2-l0 inclusiv. Par a fi comentarii care s-au strecurat în text. 152 Trebuie înţeles, aici, că chiar daca inamicul era capabil să se concentreze, disensiunile interne provocate de generalul experimentat l-ar pune în imposibilitatea de a lupta cu eficacitate. 153 Literalmente "ei s-au concentrat acolo unde le era interesul, apoi, ai au trecut la acţiune. Atunci când nu era interesul lor, au. rămas pe loc". Un alt comentariu, Shih Tzi Mei spune: să nu se pună în mişcare decât dacă ,ai vreun avantaj ca să o faci. 154 Comentariul dintre întrebare şi răspuns este omis. Chan Yu: "Aici, Sun Tzu explică din nou... că dacă există ceva care contează, este cu adevărat divina rapiditate". 30. În cazul unei forţe de invazie, principiul general de reţinut este că. odată intrată adânc în teritoriul inamic, armata este unită şi ţara care se apără nu o poate înfrânge. 31. Jefuiţi regiunile fertile, pentru a aproviziona armata din abundenţă. 32. Vegheaţi la hrana trupelor; nu le impuneţi corvezi inutile. Faceţi în aşa fel ca ele să fie animate de acelaşi suflu şi ca forţa lor să rămână intactă. În ceea ce priveşte mişcările armatei, stabiliţi planuri de nepătruns. 33. Aruncaţi trupele într-o situaţie fără ieşire, astfel ca, chiar în faţa morţii, ele să nu fuga. Căci, dacă ele sunt gata să moară, câte fapte eroice nu ar fi capabile să înfăptuiască? Atunci, într-adevăr, ofiţeri şi soldaţi, împreună, dau maximum din ceea ce pot. Într-o situaţie disperată, ei nu se tem de nimic; când nu este posibila o retragere, ei sunt de neclintit. Când au pătruns adânc în teritoriul inamic, ei sunt legaţi unii de alţii şi, acolo unde nu există altă soluţie, ei vor angaja cu inamicul lupta corp la corp. 155- 34. Deci, astfel de trupe nu au nevoie să fie încurajate la vigilentă. Fără să le zmulgă sprijinul, generalul îl obţine; fără să îl caute le dobândeşte devotamentul; fără să o ceară, le câştig încrederea.156 35. Ofiţerii mei nu au foarte multe bogăţii, dar aceasta nu din dispreţ, pentru bunurile pământeşti; ei nu se aşteaptă să trăiască până la bătrâneţe; dar nu din ură pentru longevitate. Wang Hsi: "Atunci când ofiţerii şi soldaţii nu se preocupă decât de bunurile pământeşti, ei iubesc viaţa mai mult decât orice". 26. În ziua când armata primeşte ordinul de a se pune în marş, lacrimile celor ce stau jos le inundă gulerele: lacrimile celor ce sunt culcaţi le curg şiroaie pe obraji. 155 În chineză există mai multe caractere care exprimă ideea de "a combate". Cel ce este folosit aici implică noţiunea de "corp la corp". 156 Aceasta se aplică trupelor unui general care ştie să le hrănească, să le insufle acelaşi ideal şi să le menajeze forţele, stabilind pe de altă parte, planuri de nepătruns. Tu Mu: "Toţi au semnat un pact cu moartea. În preajma bătăliei, se lansează acest ordin: Ceea ce se va petrece astăzi depinde de această lovitură unică. Corpurile celor ce refuză să-şi pună viaţa în joc vor îngrăşa câmpurile şi vor deveni hoituri abandonate ca hrană păsărilor şi animalelor sălbatice". 37. Dar aruncaţi-i într-o situaţie fără ieşire şi ei vor arăta curajul nemuritor al lui Chuan Chu şi Ts'Kuei. 157 38. Or, trupele celor ce sunt experţi în arta militară sunt folosite ca Şarpele "care ripostează cu toate inelele sale deodată", de pe muntele Ch'ang. Atunci când îl loveşti în cap, atacă cu coada; când îl loveşti în coadă, atacă cu capul; dacă este lovit la centru, el atacă în acelaşi timp şi cu capul şi cu coada.158 39. Dacă sunt întrebat: "Este posibil să faci trupele să fie capabile de astfel de coordonate instantanee? răspund: Este posibil". Căci cu toate că oamenii din Wu şi din Yueh se urăsc, dacă s-ar găsi împreună la bordul unui vas clătinat de furtună, ei ar colabora ca mâna dreaptă cu mâna stângă. 40. Deci, nu este deajuns să ai încredere în caii împiedicaţi să meargă sau în roţile carelor îngropate.159 41. A întreţine un nivel de bravură uniform, este obiectivul comandamentului militar. 160 Numai datorită folosirii adecvate a terenului forţele de şoc şi forţele uşoare sunt, amândouă, utilizate cei mai bine.161 157 Faptele acestor eroi sunt povestite în S.C., capitolul 68 158 Acest munte se numea altădată muntele Heng. Sub domnia împăratului Wen (Liu Heng) al dinastiei Han (179— 159 î.Ch.) i s-a dat numele "Ch'ang", ca să se evite folosirea necuviincioasă a numelui împăratului. În toate lucrările existente "Heng" a fost înlocuit cu "Ch'ang". 159 Astfel de expediente ale stilului "linia Maginot" nu sunt suficiente ca să împiedice trupele aflate în poziţie de apărare, să fugă. 160 Literal: "a egaliza curajul tuturor", pentru ca să devină ca unul. 161 Chang Yu precizează motivele pentru care terenul trebuie luat în consideraţie la dispunerea trupelor. Diferenţa de calitate dintre trupe poate fi compensată prin repartizarea gândită a poziţiilor. Trupele slabe vor fi capabile să păstreze un teren puternic, dar ele "ar da greş" poate dacă ele sunt plasate într-o poziţie mai puţin puternică. Chang Yu: "Dacă se obţine avantajul terenului, atunci chiar trupe slabe şi fără consistenţă ar putea învinge. Cu atât mai mult trupe încercate şi puternice! Dacă într-un caz şi în celălalt trupele pot fi folosite cu eficacitate, este pentru că ele sunt aşezate în conformitate cu condiţiile terenului". 42. Generalul are datoria să fie calm, imperturbabil, imparţial şi stăpân pe sine .162 Wang Hsi: "Dacă este calm, el este insensibil la contrari etăţi; dacă este de nepătruns, este insondabil; dacă este drept, acţionează cum trebuie; dacă este stăpân pe el. nu cade în confuzie". 43. El trebuie să ştie să-şi menţină ofiţerii şi soldaţii în necunoştinţă de planurile sale. Ts'ao Ts'ao: "Trupele sale se pot asocia la bucuria acţiunii îndeplinite, dar nu la stabilirea planurilor sale". 44. El interzice practicile superstiţioase şi astfel eliberează armata de îndoială. Atunci, până în clipa morţii nu va avea dificultăţi din partea ei.163 Ts'ao Ts'ao: "Interziceţi oracolele şi prezicerile de rău augur. Debarasaţi planurile de îndoială şi incertitudine". Chang Yu: "Ssu Ma Fa declară: Exterminaţi superstiţiile". 45. El schimbă metodele sale şi îşi modifică planurile, astfel încât să nu se ştie cum acţionează. Chang Yu: "Procedeele folosite deja anterior şi planurile vechi duse la bun sfârşit în trecut trebuie modificate". 46. El schimbă plasamentul taberelor şi înaintează pe căi deturnate, făcând astfel intenţiile sale de nepătruns.164 162 Giles a tradus: "Generalul are datoria să păstreze liniştea şi astfel să asigure secretul, să fie drept şi astfel să menţină ordinea". Comentatorii nu sunt de acord, dar nici unul dintre ei nu iau acest pasaj în acest sens şi. textul nu vine, nici el, în sprijinul interpretării. Aici se urmează interpretarea lui Ts'ao Ts'ao şi Wang Hsi. 163 Chih-ul ce se găseşte la sfârşitul frazei a fost înlocuit cu Tsai, ce desemnează o calamitate naturală sau "trimisă de Cer". 164 Sau poate "pune inamicul în imposibilitate de a-i cunoaşte planurile". Dar pentru Mei Yao Ch'en trebuie înţeles că astfel inamicului îi va fi imposibil să stabilească planuri. Gils lasă să se înţeleagă că generalul, schimbând poziţia taberelor sale şi înaintând pe căi ocolite, poate împiedica inamicul să-i "ghicească" intenţiile. Comentariile nu clarifică 47. Sarcina de a concentra armata şi de a arunca într-o situaţie disperată este problema generalului. 48. El intră cu armata adânc în teritoriul inamic şi acolo grăbeşte declanşarea. 165 49. El aude vasele şi sparge marmitele; împinge armata ca pe o turmă de oi, când într-o direcţie, când într-alta şi nimeni nu ştie unde merge.166 50. El fixează o dată pentru adunarea trupelor şi a comentariului lui Ts'ao Ts'ao, care a fost omisă, indică faptul odată joncţiunea efectuată, el taie trupelor retragerea, ca şi cum le-ar trage o scară de sub picioare. 51. Cine ignoră planurile statelor vecine nu poate lega la timp alianţe, dacă sunt ignorate condiţiile geografice în ceea ce priveşte munţii, pădurile, defileele periculoase, mlaştinile şi bălţile, nu poate conduce o armată; dacă se omite folosirea călăuzelor indigene, nu se poate obţine avantajul terenului. Este de ajuns ca un general să neglijeze unul din aceşti trei factori pentru a nu fi apt să comande armatele unui rege dominator. 167 Ts'ao Ts'ao: "Aceste trei puncte au fost tratate mai sus. Motivul pentru care Sun Tzu revine asupra lor este că el dezaprobă puternic pe cei ce sunt incapabili să utilizeze trupele convenabil". 52. Or, atunci când un rege dominator atacă un stat puternic el pune inamicul în imposibilitatea de a se concentra. El se impune faţă de inamic şi îi împiedică pe aliaţii acest punct controversat. 165 Declanşarea unui resort sau unui mecanism, acesta este sensul obişnuit al expresiei Fa Chi. Această locuţiune a fost tradusă: "A pune în execuţie planurile sale cele mai adecvate". Wang Hsi spune că, atunci când mecanismul este declanşat, "nu există întoarcere posibilă" (a săgeţii sau a careului arbaletei). Literalmente, acest verset semnifică: "Îşi face armata să pătrundă profund în teritoriul seniorilor feudali şi acolo declanşează mecanismul" (sau "pune în aplicare planurile sale cele mai potrivite"). Giles traduce expresia în discuţie prin "îşi arată forţa", adică ia măsuri ireversibile. 166 Nici propriile sale trupe, nici inamicul său nu pot să-i prevadă intenţia finală. 167 Înlocuind Ssu Wu Che aceste "patru sau cinci puncte" prin Tz'u San Che, "aceste trei puncte". săi să i se alăture.168 Mei Yao Ch'en: "Atunci când atacaţi un stat important, dacă puteţi diviza forţele inamice, mijloacele noastre vor fi mai mult decât suficiente." 53. Rezultă că el nu se înfruntă cu coaliţii puternice şi că nu favorizează puterea altor state. Pentru" a-şi atinge obiectivele, el se bazează pe aptitudinea sa de a se impune adversarilor săi. Şi astfel el poate să-i ia inamicului oraşele şi să-i răstoarne guvernul. 169 Ts'ao Ts'ao: «Prin "rege dominator" se înţelege acela care nu se aliază cu seniorii feudali. El rupe alianţele imperiului. Tot ce este sub cer şi îşi adjudecă autoritatea. El foloseşte prestigiul şi virtutea pentru a-şi atinge scopurile». 170 Tu Mu: "Acest verset declară că, dacă nu se asigură, prin pacte, de ajutorul statelor vecine, şi că dacă nu se formează planuri legate de oportunitate, dar că, urmând propriile obiective, se încrede doar pe propria forţă militară pentru a se impune inamicului, atunci riscă să vadă capturate,, propriile sale oraşe şi răsturnat propriul guvern . 171 54. Acordaţi recompense fără a ţine seama de obiceiurile curente: daţi ordine, fără a tine seama de precedente. 172 168 Acest verset şi următorul pun probleme. După Chang Yu, acest verset înseamnă că, dacă trupele unui rege dominator (sau oricărui alt suveran care aspiră să devină) atacă în grabă (sau temerar sau necugetat) aliaţii să-i nu-i vin în ajutor. Ceilalţi comentatori au dat acestui verset aceeaşi interpretare. 169 Comentatorii nu sunt de acord cu interpretarea acestui verset. Giles traduse: «Deci, el nu se forţează să se alieze cu toţi fără excepţie şi el nu favorizează puterea altor state. Îşi îndeplineşte propriile proiecte secrete, ţinându-şi adversarii la respect. Astfel, este în măsură să le ia oraşele şi să le răstoarne regatele. Dar după părerea mea, Sun Tzu a vrut să spună că "regele dominator" nu are nevoie să se măsoare cu "puternice coaliţii", deoarece el îi separă pe inamicii săi. El nu-i lasă să formeze "puternice coaliţii ". 170 Poate că Giles a scos interpretarea sa din acest comentariu. 171 Altă interpretare care se poate justifica în aceeaşi măsura şi care arată până la ce punct se contrazic adeseori comentatorii. 172 Acest verset care, evident, a fost scos din context, reliefează că generalul, pe teren, nu este constrâns să urmeze procedurile în vigoare, pentru a recunoaşte servicii Astfel veţi putea folosi armata întreaga, ca şi ca şi cum ar fi vorba de un singur om. Cheng Yu: "Dacă codul relativ la recompense şi la pedepse este clar redactat şi aplicat în mod expeditiv, atunci veţi putea folosi mulţimea ca şi cum ar fi vorba de o mâna de oameni". 55. Puneţi trupele la lucru fără a le, împărtăşi intenţiile voastre, folosiţi-le pentru a obţine avantajul fără a le dezvălui pericolele la care se expun. Aruncaţi-le într-o situaţie periculoasă, ele vor scăpa din ea; plasaţi-le într-un teren al morţii, vor rezista. Căci, atunci când armata este pusă într-o asemenea situaţie, ea poate, sprijinită pe înfrângere, să zmulgă victoria. 56. Or, ceea ce este capital în operaţiunile militare este să laşi să se creadă că te potriveşti planurilor inamicului. 173 57. Concentraţi-vă forţele împotriva inamicului şi la o mie de li distanţă îi veţi putea ucide generalul.174 Este ceea ce se numeşte a putea să-ţi atingi scopul prin viclenie şi ingeniozitate. 58. În ziua când sistemul de atac este pus în mişcare, blocaţi trecerile, anulaţi permisele de liberă trecere,175 încetaţi toate relaţiile cu trimişii inamicului şi îndemnaţi sfatul templului să execute planurile.176 59. Când inamicul vă oferă o ocazie, profitaţi de ea fără meritorii, dar trebuie să acorde recompense la momentul potrivit. Generalul nu are nevoie să se conformeze obiceiurilor stabilite în ceea ce priveşte gestiunea armatei sale... 173 Traducere prea liberă, dar comentatorii sunt de acord în a declara că aceasta este ideea pe care Eun Tzu a vrut să o exprime. L-am urmat pe Tu Mu 174 Conform Ts'ao Ts'ao. Un strateg demn de acest nume învinge inamicul la o mie de li distanţă, ghicind planurile acestuia. 175 Literal, "face caduce premisele de trecere". Acestea erau deţinute de voiajori şi examinate de gardienii trecerilor. Fără un permis de trecere adecvat, nimeni nu putea să intre sau să iasă legal dintr-o ţară... 176 Textul este lipsit de claritate. Literalmente pare ca el vrea să spună: "De la tribuna templului, îndemnaţi armata? populaţia? să execute planurile." Comentatorii nu aduc nici o clarificare. întârziere.177 Luaţi-i înainte, punând stăpânire pe un lucru pe care îl preţuieşte şi treceţi la acţiune la o dată fixată în secret. 60. Doctrina militară ne învaţă să urmărim de aproape situaţia militară a inamicului pentru a hotărî asupra luptei.178 61. Pentru acest motiv, fiţi, deci timid ca o fecioară. Când inamicul prezintă o fisură fiţi repede ca iepurele şi el va fi incapabil să vă reziste. XII Atacul prin foc Sun Tzu a spus: 1. Există cinci metode de a ataca prin foc. Prima, este să dai foc personalului; a doua, să dai foc depozitelor; a treia, să dai foc materialului; a patra, să dai foc arsenalelor şi, a cincea, să foloseşti proiectile incendiare.179 2. Pentru a folosi focul trebuie să te bazezi pe anumite mijloace. Ts'ao Ts'ao: "Bazaţi-vă pe trădătorii care se găsesc în rândurile inamice."180 177 Înca un verset dificil. După anumiţi comentatori, ar trebui să se înţeleagă: "Când inamicul trimite spioni, lăsaţi-i să intre imediat". Dificultatea rezidă în sensul locuţiunii K'ai Ho, care înseamnă exact "a deschide canatul unei uşi", adică "a oferi o ocazie" de a intra. După Ts'ao Ts'ao, această expresie vrea să spună "o fisură"; "o deschidere" sau "un spaţiu". Ts'ao Ts'ao adaugă: "Trebuie să intraţi imediat". După alţi comentatori, locuţiunea în discuţie înseamnă "spioni" sau "agenţi secreţi". Aici, conform Ts'ao Ts'ao. 178 Comentatorii sunt, din nou, în dezacord: versetele 58-61 se pretează la diferite traduceri sau interpretări 179 Există aici o eroare în text. Tu Yu aduce o modificare şi explică faptul că săgeţile cu vârful aprins sunt trase în cantonament sau în tabăra inamică de către soldaţi puternici, înarmaţi cu arbalete. Alţi comentatori propun interpretări diferite, dar modificarea adusă de Tu Yu este logică. 180 Expresia "în rândurile inamice" a fost adăugată. Ch'en Hao observă că nu se bazează numai pe trădători. Chang Yu: "Toate atacurile prin foc depind de condiţiile atmosferice". 3. Materialul incendiar trebuie să fie întotdeauna disponibil. Chang Yu: "Utilajul şi materialele combustibile trebuie să fie pregătite totdeauna înainte". 4. Există perioade favorabile şi zile propice aprinderii focului. 5. Prin "perioade" trebuie să înţelegem "atunci când este o căldură toridă", prin "zile" atunci când luna este în constelaţiile săgetătorului. Alpharatz, I sau Chen", căci în aceste momente se pornesc vânturile. 181 6. Or, în cazul atacului prin foc, trebuie reacţionat la schimbările de situaţie. 7. Atunci când incendiul se declară în tabăra inamică, coordonaţi imediat ansamblul operaţiunilor din exterior. Dar dacă trupele rămân calme, aveţi răbdare şi nu atacaţi. 8. Când incendiul atinge punctul culminant, continuaţi dacă este posibil. Dacă nu. aşteptaţi. 9. Dacă puteţi genera incendii la exteriorul taberei inamice, nu este necesar să aşteptaţi ca ele să izbucnească în interior. Incendiaţi la momentul potrivit.182 10. Când focul e bătut de vânt, nu atacaţi, nu atacaţi din direcţia spre care bate vântul. 11. Dacă vântul bate ziua, se va potoli seara. 183 12. Or, armata trebuie să cunoască cele cinci cazuri diferite de atac prin foc şi să rămână într-o stare de vigilenţă constantă. 184 13. Cei ce folosesc incendiile pentru a-şi susţine atacurile au de partea lor inteligenţa, cei care folosesc inundaţia au de 181 Sun Hsing Yen a modificat textul original conform cu TT şi cu YL dar originalul pare preferabil şi l-am urmat. Nu sunt în măsură să situez constelaţiile I şi Chen 182 Ultima frază implică un avertisment: să nu fim arşi de incendiul pe care l-m provocat noi înşine. 183 După Chang Tu. 184 După Tu Mu. partea lor forţa. 14. Apa poate izola un inamic, dar nu-i poate distruge, proviziile sau materialul său.185 15. Or, a câştiga bătălii şi a cuceri obiectivele fixate, dar a nu reuşi să tragi foloase din aceste rezultate, este de rău augur şi se numeşte "pierdere de timp".186 16. Iată de ce se spune că suveranii luminaţi deliberează "asupra planurilor şi că generalii buni le execută. 17. Dacă nu este în interesul statului nu acţionaţi. Dacă nu sunteţi în stare să reuşiţi, nu recurgeţi la forţa armată. Dacă nu sunteţi în pericol, nu vă bateţi.187 18. Un suveran nu poate să ridice o armată într-un acces de exasperare, nici un general să nu se bată sub impulsul urii. Căci, dacă este posibil ca un om care este iritat să-şi recapete liniştea şi un om rănit sufleteşte să să-şi recapete liniştea şi un om rănit sufleteşte să se simtă din nou satisfăcut', un stat, care a fost distrus, nu poate fi refăcut, nici morţii readuşi la viaţă. 19. Iată de ce suveranul luminat este prudent şi generalul bun este prevenit împotriva mişcărilor nesăbuite. 188 Astfel, statul este salvat şi armata cruţată. XIII Folosirea agenţilor secreţi189 Sun Tzu a spus: 185 După Ts'ao Ts'ao 186 Mei Yao Chen este singurul comentator care a sesizat ceea ce a vrut să spună Sun Tzu. Situaţiile trebuie exploatate. 187 Comentatorii scot în relief că nu trebuie să recurgi la război decât ca o ultimă soluţie. 188 Ultimele trei cuvinte au fost adăugate. Furia şi ura împing la acţiuni nesocotite. 189 1 Caracterul care apare în titlu înseamnă "spaţiul între" două obiecte (de exemplu, o deschizătură între două uşi) şi de aici, "fisură", "împărţire" sau "a împărţi". Înseamnă, de asemenea, "spioni", "a spiona" sau "spionaj". 1. Or, atunci când o armată de o sută de mii de oameni va fi ridicată şi trimisa în campanie la distanţă, cheltuielile suportate de populaţie, adăugate la sumele plătite din tezaur, se vor ridica la o mie de galbeni pe zi. Va domni o agitaţie permanentă atât în interiorul, cât şi în exteriorul ţării, populaţia va fi epuizată din cauza cerinţelor transporturilor şi treburile a şapte sute de mii de familii vor fi dezorganizate.190 Ts'ao Ts'ao: "Pe vremuri, opt familii formau o colectivitate. Atunci când una dintre ele trimitea un om în armată, celelalte şapte contribuiau la întreţinerea căminului afectat. Astfel că, atunci când era mobilizată o armată de o sută de mii de oameni, familiile care nu erau în măsură să asigure pe deplin partea lor de muncă şi de semănături, erau în număr de şapte sute de mii". 2. Cel ce face faţă inamicului timp de mulţi ani ca să lupte pentru victorie într-o bătălie decisivă, dar care se zgârceşte să acorde grade, onoruri şi câteva sute de galbeni şi nu cunoaşte situaţia inamicului, este total lipsit de omenie. 3. Or, dacă prinţul luminat şi generalul avizat înving inamicul de câte ori treci la acţiune, dacă realizările lor depăşesc pe cele obişnuite, aceasta se datoreşte informării prealabile. Ho Yen Hsi: «Capitolul din Riturile dinastiei Chou, intitulat "Ofiţerii militari", menţionează pe directorul spionajului naţional». Acest ofiţer conducea, probabil, operaţiunile secrete în străinătate. 191 4. Ceea ce se numeşte "informare prealabilă" nu provine de la spirite, nici de la divinităţi, nici din analogie cu evenimentele trecute, nici din calcule. Ea trebuie obţinută de la oamenii care cunosc situaţia inamicului. 5. Or, există cinci feluri de agenţi secreţi care pot fi folosiţi şi anume: agenţi indigeni, interiori, dubli, lichidabili şi volanţi.192 190 S-a tradus "la o mie de li distanţa prin "în campanie la distanţă". Această indicaţie numerică nu trebuie luată după sensul exact al cuvintelor. 191 Se face apel, aici, probabil, la autoritatea tradiţiei pentru a sublinia legitimitatea spionajului şi a subversiunii, care sunt contrare spiritului confucianist. 192 Traduc prin "lichidabil", un termen care înseamnă "moarte" 6. Atunci când cele cinci tipuri de agenţi lucrează simultan şi când nimeni nu le cunoaşte procedeele, ei se numesc "sculul divin" şi constituie comoara unui suveran.193 7. Agenţii indigeni, pe care îi folosim, sunt originari din ţinutul inamic. 8. Agenţii interiori sunt funcţionari inamici pe care îi folosim. Tu Mu: "În categoria funcţionarilor se numără oameni de merit, care au fost destituiţi'; sunt şi alţii care comitând greşeli au fost pedepsiţi. Sunt sicofanţi şi favoriţi care râvnesc la bogăţie. Sunt dintre aceia care pe nedrept au fost, timp îndelungat, menţinuţi în funcţii modeste, cei care nu au ajuns în posturi de răspundere şi cei a cărei singură dorinţă este de a profita de pericolele tulburi pentru a-şi mări puterile personale. Există cei cu două feţe, nestatornici şi vicleni şi cei care aşteaptă permanent să vadă de unde bate vântul. În ceea ce priveşte pe aceştia vă puteţi informa în secret asupra situaţiei ior materiale, să-i acoperiţi cu aur şi mătase şi astfel să vi-i ataşaţi. Pe urmă, puteţi conta pe ei pentru a face lumină în situaţia aşa cum se prezintă ea în ţara lor şi pentru a vă informa asupra planurilor pe care acea ţară le face împotriva voastră. De asemenea, ei pot provoca disensiuni între suveran şi miniştrii săi, de natură ca între ei să nu domnească o înţelegere perfectă." 9. Agenţii dubli sunt spioni inamici pe care noi îi folosim: Li Ch'uan: "Când inamicul trimite spioni ca să iscodească ceea ce fac sau nu fac, le dau cu generozitate bani, îi trimit înapoi şi îi transform în proprii mei agenţi". 10. Agenţii lichidabili sunt aceia dintre spionii noştri cărora noi le dăm deliberat informaţii inventate în toate felurile. Tu Yu: "Lăsăm să scape informaţii care sunt realmente false şi facem în aşa fel ca agenţii noştri să le cunoască. Atunci când aceşti agenţi, lucrând pe teritoriul inamic, vor fi prinşi de acesta, vor face uz, cu siguranţă, de aceste informaţii false. Inamicul le va acorda credit şi se va pregăti în consecinţă. Dar noi, fireşte vom acţiona în cu totul alt sens şi inamicul îşi va omorî spionii". Chang Yu: "Sub dinastia noastră, şeful statului major Ts'ao 193 Trebuie înţeles că informaţiile pot fi culese aşa cum se face cu peştii, trăgând de un singur fir şi strângând diferitele ochiuri ale plasei. graţie într-o zi un condamnat, îl deghiza în călugăr, îl puse să înghită un cocoloş de ceară şi îl trimise la Tangouts. La sosirea lui falsul călugăr fu întemniţat. El le vorbi celor ce-l capturaseră despre cocoloşul de ceară pe care-l elimină în curând în scaun. Deschizând cocoloşul, cei din Tangouts citiră scrisoarea adresată de către şeful statului major Ts'ao directorului planificării strategice. Şeful barbarilor, furios, puse să fie executat ministrul său, ca şi călugărul spion. Acesta este procedeul. Dar agenţii lichidaţi nu se mărginesc la o singură misiune. Uneori, eu trimit agenţi să găsească inamicul pentru a semna pacea şi apoi atac." 11. Agenţii volanţi sunt cei ce aduc informaţii. Tu Yu: «Alegem oameni inteligenţi, dotaţi, prudenţi şi capabili să-şi croiască un drum către aceia care. În tabăra inamică, sunt intimi cu suveranul şi cu membrii nobilimii. Astfel, ei sunt în măsură să observe mişcările inamicului şi să-i cunoască acţiunea şi planurile sale. Odată informaţi asupra situaţiei reale, se întorc să ne informeze. Iată de ce ei se numesc "agenţi volanţi". Tu Mu: "Sunt oameni care pot să vină şi să plece şi să transmită rapoarte. Ca spioni, volanţi trebuie să recrutăm oameni inteligenţi, dar care par proşti şi oameni întreprinzători, în ciuda aerului lor inofensiv, oameni sprinteni, viguroşi, îndrăzneţi şi bravi, deprinşi cu misiuni modeste şi capabili să îndure foamea, frigul, mizeria şi umilinţa".» 12. Dintre toţi cei care în armată fac parte din anturajul comandantului-şef, nici unul nu este mai aproape de acesta ca agentul secret; dintre toate retribuţiile, nici una nu este mai mare ca cea a agenţilor secreţi; dintre toate problemele, nici una nu este mai confidenţială ca acelea care au legătură cu operaţiunile secrete. Mei Yao Ch'en: "Agenţii secreţi îşi primesc instrucţiunile în cortul generalului; ei sunt apropiaţi şi pe picior de intimitate cu el". Tu Mu: "Acestea sunt probleme şoptite la ureche." 13. Cine nu este experimentat şi prudent, omenos şi drept, nu poate folosi agenţi secreţi. Şi cine nu este fin şi subtil nu poate să le zmulgă adevărul! Tu Mu: "Ceea ce trebuie, înainte de toate, este să apreciezi caracterul spionului şi să stabileşti dacă este sincer, demn de încredere şi cu adevărat inteligent. Apoi, el poate fi folosit... Printre agenţi, există unii al cărui singur scop este să se îmbogăţească fără să caute a cunoaşte cu adevărat situaţia inamicului şi care nu răspund exigenţelor mele decât prin vorbe goale.194 Într-un asemenea caz, eu trebuie să dau dovadă de şiretenie şi de subtilitate. Apoi, voi putea aprecia sinceritatea sau caracterul mincinos al spuselor spionului şi să fac deosebirea între ceea ce este conform cu faptele şi ceea ce nu este". Mey Yao Ch'en: "Luaţi măsuri de precauţie împotriva spionului care a fost manipulat". 14. Subiect într-adevăr delicat? Cu adevărat delicat! Nu există nici un loc unde să nu fie folosit spionajul. 15. Dacă planuri relative la operaţiuni secrete sunt divulgate prematur, agentul şi toţi cei cărora le-a vorbit trebuie să fie ucişi. 195 Ch'en Hac: "...Pot fi ucişi spre a li se închide gura şi a-l împiedica pe inamic să-i audă". 16. În general, dacă vreţi să loviţi armata, să atacaţi oraşe şi să. asasinaţi oameni, trebuie să cunoaşteţi numele comandantului garnizoanei, al ofiţerilor de stat major, al uşierilor, al gardienilor de la porţi şi al gărzilor de corp. Trebuie să daţi ordin agenţilor voştri să se informeze amănunţit despre acest detaliu. Tu Mu: "Dacă dorim să conducem ofensiva, trebuie să cunoaştem oamenii pe care-i foloseşte inamicul. Sunt ei experimentaţi sau proşti, fini sau grosolani? Odată aceste calităţi cunoscute, facem pregătirile adecvate. Când regele celor din Han trimise pe Han Hsin, Ts'ao Ts'ao şi Kuan Yung să atace Wei Pao, el întrebă: "Cine este comandant şef al statului Wei? Po Chin, i se răspunse. Regele spuse: Gura lui miroase încă a laptele pe care l-a supt. El nu va putea să-l egaleze pe Han Hsin. Cine comandă cavaleria? Feng Chesig, i se răspunse. Regele spuse: Este fiul generalului Feng Wu Che din Ch'în. Cu toate că este om de valoare, nu face cât Kuan Yung. Si cine comandă infanteria? Hsiang T'o, i se răspunse. Regele spuse: Nu poate fi comparat cu Ts'ao Ts'an. N-am nici un motiv să mă îngrijorez". 17. Este de o importanţă capitală să fie reperaţi agenţii inamicului, care vin să ducă activităţi de spionaj împotriva voastră şi să fie tocmiţi să treacă în serviciul vostru. Daţi-le 194 Astfel de agenţi secreţi sunt numiţi, pe drept cuvânt, "mori de vânt." 195 Giles a tradus: "Dacă o informaţie secretă este divulgată de un spion înainte de vreme...". Sun Tzu nu vorbeşte de "informaţii", ci de fapte, afaceri sau planuri care interesează spionajul. instrucţiuni şi aveţi grijă de ei.196 În acest fel sunt recrutaţi şi folosiţi agenţii dubli. 18. Agenţii indigeni şi interiori pot fi recrutaţi şi folosiţi prin intermediul agenţilor dubli. Chang Yu: "Motivul este că agentul dublu cunoaşte, printre compatrioţii săi, pe aceia care sunt hrăpăreţi, ca şi pe funcţionarii care s-au achitat cu neglijenţă de datoriile lor. Pe aceste persoane le putem atrage în serviciul nostru". 19. Şi în felul acesta agentul lichidabil, încărcat cu informaţii false, poate fi trimis la inamic pentru a i le transmite. Chang Yu: "Agenţii lichidabili pot fi trimişi să transmită informaţii false deoarece agenţii dubli ştiu în ce domeniu inamicul poate fi înşelat". 20. Şi tot astfel, agenţii volanţi pot fi folosiţi la momentul oportun. 21. Suveranul trebuie să aibă cunoştinţă deplină despre activităţile celor cinci feluri de agenţi. Această cunoaştere trebuie să provină de la agenţii dubli şi de aceea ei trebuie neapărat trataţi cu extremă dărnicie. 22. În trecut, ascensiunea dinastiei Yin se datorase lui I Chin care servise, cândva, pe Hsia; dinastia Chou ajunsese la putere datorită lui Lu Yu, servitorul celor din dinastia Yin.197 Chang Yu: "I Chin era un ministru al celor din dinastia Hsia care trecu în serviciul celor din Yin. Lu Wang era un ministru al celor din Yin, care trecu în serviciul celor din Chou." 23. Iată de ce, numai suveranul luminat şi generalul de valoare, care sunt în măsură să folosească drept agenţi persoanele cele mai inteligente, sunt siguri că realizează lucruri mari. Operaţiunile secrete sunt esenţiale în război; pe ele se bazează armata pentru a efectua fiecare din mişcările ei. Chia Lin: "O armată fără agenţi secreţi este exact ca un om fără ochi şi urechi". -------------------- 196 Aceşti agenţi trebuie să fie, după traducerea lui Giles, "atraşi cu bani, aduşi pe căi ocolite şi găzduiţi confortabil". 197 Un anumit număr de comentatori se indignează să vadă aceste personaje eminente calificate de Sun Tzu drept "spioni" sau "agenţi"; totuşi, este, desigur, adevărul.
http://www.vistieria.ro/carti/istoria_universala/arta_razboiului.pdf

Toxice de razboi     

Utilizarea toxicelor de razboi dateaza din primul razboi mondial. Exista dovezi ca asemenea practici erau folosite si inaintea izbucnirii acestuia. In ultimii ani au fost semnate mai multe conventii prin care se interzice utilizarea substantelor chimice in caz de razboi. Ultima din aceste conventii a fost semnata la Paris in 1993. Recent, se vorbeste despre posibilitatea utilizarii substantelor chimice in atacuri teroriste impotriva civililor, lucru ce s-a petrecut deja la gara din Tokyo avand ca rezultat uciderea a 12 persoane si ranirea a mai mult de 5000.

Toxicele de razboi pot fi clasificate in mai multe categorii. In general ele sunt impartite in doua grupuri principale, cele letale si cele non-letale.

Toxicele letale
 - provoaca moartea sau cauzeaza stari patologice grave care nu pot fi solutionate decat prin aplicarea unor masuri terapeutice complexe si de durata. In cazul supravietuirii, victima ramane, cel mai probabil, cu sechele, mai mult sau mai putin grave. La concentratii mici, pot cauza doar efecte incapacitante. Din aceasta categorie fac parte toxicele generale, cum ar fi neurotoxicele si derivatii de cianura, vezicantele si sufocantele.

Toxicele incapacitante (neletale) - sunt substante chimice care cauzeaza o incapacitate fizica sau psihica temporara. Cele cu efect psihic includ substante deprimante sau stimulante ale sistemului nervos central. Cele cu efect fizic includ iritantele (lacrimogene, fumigene, sternutatorii), colinergicele cu efect parkinsonian (oxotremorina), hipertensivele (guanetidina), paralizantele (decametoniu) si emetizantele (apomorfina).

1. Sufocantele
Sunt agenti chimici care provoaca tulburari respiratorii care pot duce la aparitia edemului pulmonar acut lezional. Ele includ o gama larga de substante dintre care mentionam fosgenul, difosgenul, izocianatul de metil, amoniac, oxidul de azot, per-fluoro-isobutilen (PFIB). Trebuie mentionat faptul ca nici un cartus filtrant de masca de protectie nu filtreaza PFIB-ul, motiv pentru care utilizarea aparatelor izolante de respirat, cu masca sub presiune pozitiva, este obligatorie.
Produsele mentionate sunt fie gaze, fie lichide foarte volatile. Fosgenul, de exemplu, este un toxic extrem de periculos avand in vedere ca mirosul sau nu poate fi detectat decat la o concentratie de 22 mg/m3. La aceasta concentratie, semnele iritative, respiratorii si oculare, se manifesta in mai putin de un minut. Fiind mai greu ca aerul ramane la nivelul solului. Sufocantele se adsorb in diferite materiale ramanand o lunga perioada de timp in spatiul respectiv.

Efecte asupra organismului
 - in cazul in care o persoana ramane o ora intr-o incapere cu fosgen 50 mg/m3 se vor observa leziuni grave ale epiteliului bronsic, capilar si alveolar precum si la nivelul interstitiului pulmonar, iar secretia surfactantului este afectata. Cresterea permeabilitatii membranare va duce la aparitia edemului pulmonar toxic acut. In cazul supravietuirii, leziunile sus-mentionate duc la aparitia fibrozei pulmonare. O concentratie de 300 mg/m3 este mortala in aproximativ 30 minute.

Simptomatologie - iritatie la nivelul ochilor si a cailor respiratorii, cu o senzatie de apasare sau durere toracica. Daca persoana iese imediat din mediul toxic, aceste simptome dispar rapid. In cazul in care persoana ramane in mediul toxic, perioada initiala, caracterizata de simptomele iritative dureaza circa 2-8 ore (in functie de concentratia toxicului). In faza silentioasa din punct de vedere clinic si cu 2 ore inaintea aparitiei edemului pulmonar acut sunt prezente modificari radiologice. Hilurile pulmonare se largesc cu aparitia unor opacitati nesistematizate mai ales in zonele centrale ale plamanilor.
Debutul edemului pulmonar este mascat de tahipnee si de un torace blocat, urmat de dispneeanxietate, tuse iritativa, expectoratie al-galbuie sau hemoptoica, greata, varsaturi, durere epigastrica. Persoana intoxicata poate avea o fata congestionata, chiar cianotica, cu stare de sochipocapnie si alcaloza respiratorie. Poate sa apara hematuria sau se instaleaza anuria. Pacientul devine inconstient cu un tablou predominant de insuficienta respiratorie acuta. Decesul survine datorita insuficientei respiratorii sau insuficientei cardiace.
2. Neurotoxicele
Sunt substante organofosforice similare cu produsele folosite ca pesticide. Gazul sarin, utilizat in atacul terorist din Tokyo, face parte din acest grup de toxice.

Pot fi clasificate in:
- fugace (agentul G, esterii acidului cianic);
- persistente (agentul V);
- semipersistente (soman).

Aceste produse se prezinta sub forma lichida la temperatura mediului ambiant. Produc vapori care cresc in cantitate o data cu cresterea temperaturii si determina intoxicatii pe cale percutana si respiratorie. Neurotoxicele sunt substante ce se adsorb si pot fi absorbite. Pot traversa majoritatea materialelor cum ar fi lemnul, textilele, vopseaua, pielea. Materialele contaminate devin surse de intoxicatii pe o perioada durabila. Aceste substante traverseaza usor manusile din latex, cele din butil-cauciuc fiind mai rezistente si oferind o forma de protectie. Neurotoxicele sunt usor hidrolizate cu solutii bazice concentrate si cu apa (apa de Javel).

Efecte asupra organismului
- inhiba enzimele esentiale necesare functionarii sistemului nervos - butirilcolinesteraza plasmatica si acetilcolinesteraza eritrocitara si tisulara.
Acetilcolina nu se mai hidrolizeaza ci se acumuleaza la nivelul receptorilor colinergici muscarinici si nicotinici. Aceasta acumulare duce la aparitia unei hiperactivitati la nivelul ganglionilor sistemului nervos autonom, a terminatiilor nervoase parasimpatice, a jonctiunilor neuromusculare precum si la nivelul sinapselor sistemului nervos central.
Toxicitatea neurotoxicelor este extrema. O picatura de 0,5-10 mg de VX pe pielea victimei duce la moartea acesteia. Concentratia toxica letala pentru ca 50% din persoanele care inhaleaza gazul Soman sa decedeze (CtL 50) este de 25-100 mg/m3 de aer inspirat/minut la un debit respirator de 15 l/minut.

Simptomatologie - depinde de doza si de calea de penetrare a toxicului.
I. In cazul inhalarii sau expunerii masive la agentul G (sau contact cu VX in cantitate mica) - intoxicatia este grava si se asociaza cu:
- paralizia centrilor respiratori;
- blocarea placilor neuromusculare de la nivelul musculaturii toracice ducand la o paralizie flasca;
bronhospasm sever;
- secretii abundente care pot inunda caile respiratorii superioare;
- pierderea starii de constienta;
- sindrom convulsiv care se poate manifesta in cateva minute, sub o forma intensa si prelungita, indus de leziunile ireversibile de la nivelul SNC;
- activitatea colinesterazei plasmatice si eritrocitare se reduce cu 70-80%.
Intoxicatul poate fi salvat daca respiratia este asistata precoce. Altfel, decesul poate surveni chiar in primele minute.

II. Expunerea scurta la vapori neurotoxici - semnele clinice se limiteaza la:
miozacefalee frontala;
rinoreehipersalivatie abundenta, dispnee marcata, tuse;
- lacrimare.
In acest stadiu activitatea colinesterazei eritrocitare este inca normala.


III. Absorbtia cutanata sau digestiva si expunerea prelungita la vapori - semnele clinice asociate sunt:
sialoree, greata, varsaturi, durere epigastrica;
- presiune toracica, bronhoree, dispnee, tuse;
transpiratii, paloare sau chiar cianoza;
bradicardie (uneori tahicardie);
- lacrimare;
mioza (doar daca a existat un contact direct intre toxic si ochi);
- emisie de urina;
- slabiciune musculara, fasciculatii, tremuraturi pana la aparitia paraliziei;
comaconvulsiiinsuficienta respiratorie.

3. Vezicantele
Componentele acestui grup prezinta o toxicitate generala, modul lor de actiune fiind diferit de la o substanta la alta. Ele provoaca aparitia unor leziuni cutanate invalidante "flictene" si determina edem pulmonar acut toxic.

I. Yperite - considerati cei mai periculosi agenti vezicanti letali intrucat nu exista antidot sau o conduita terapeutica eficienta. Acesti agenti au fost des folositi in timpul primului razboi mondial si se crede ca au fost utilizati si in timpul razboiului din Golf, in 1991.
Acesti agenti au o putere de penetrare rapida (5-6 minute) in toate materialele obisnuite cum ar fi hainele, lemnul, vopseaua, pielea. Au stabilitate chimica si persista in sol. Sunt slab solubili in apa cu care, atunci cand intra in contact, formeaza acid clorhidric si tiodglicol sau trietanolamina. Nocivitatea lor creste o data cu cresterea temperaturii mediului ambiant.

Efecte asupra organismului - sunt produse alcaline care reactioneaza intens la contact cu proteinele si acizii nucleici, alterand indeosebi celulele cu diviziune rapida (keratinocitele, mucoasa epiteliala si celulele parenchimatoase). Au efect citostatic, iar necroza celulara rezultata induce reactii inflamatorii. Toxicitatea lor este mai mica decat a organofosforielor, insa efectul lor pe termen mediu si lung nu este neglijat. Mortalitatea in timpul primului razboi mondial a fost estimata la 2%.

Simptomatologie - se instaleaza mai rapid sau mai lent in functie de cantitatea de substanta inhalata sau in contact cu pielea.
- la nivel ocular - in cazul intoxicatiei usoare victima va lacrima si va avea senzatia de intepaturi si arsuri insotita de prurit. Daca intoxicatia este severa, semnele clinice apar in primele 1-2 ore si se caracterizeaza prin durere intensa, fotofobieblefarospasm. Apare o conjunctivita si vezicule la nivel palpebral. Cecitatea poate sa apara in urma unor infectii secundare si a leziunilor corneene. Intre iris si pupila se poate dezvolta o leziune severa care va reduce miscarile acesteia din urma, predispunand la aparitia unui glaucom.
- la nivelul tegumentului - penetrarea barierei cutanate se face in mai putin de 3 minute si este nedureroasa. Initial apare un eritem cu prurit intens, dureros, ulterior se formeaza flictene cu pereti fragili, cu continut ce are tendinta la coagulare. Ruperea flictenelor duce la leziuni hemoragice care evolueaza spre necroza la nivelul epidermului si dermului.
- la nivelul aparatului respirator - congestie nazala si epistaxis, urmate de iritatie si senzatie de arsura la nivelul faringelui asociate cu congestie la nivelul cailor respiratorii inferioare. Tusea, initial seaca, devine rapid productiva, cu expectoratie purulenta. Bronhiile pot deveni obstruate cu secretii si fragmente de epiteliu necrozat. Moartea survine printr-o asfixie mecanica, edem pulmonar acut lezional si hemoragic, bronhopneumonie in urma suprainfectiei, septicemie cu leucopenie si atelectazie secundara.
- la nivelul aparatului digestiv - efect colinergic usor ducand la aparitia unor simptome gastrointestinale moderate (greata, varsaturi, diaree sangvinolenta).
In general, indiferent de calea de patrundere, toxicul produce o simptomatologie asemanatoare cu cea cauzata de radiatii, cu imunodepresie severa. Apar varsaturi, dureri abdominale, oligoanurie datorita distrugerii epiteliului renal mergand pana la necroza tubulara, stimularea sistemului nervos central urmata de o depresie a acestuia, convulsii, tulburari ale starii de constienta, tulburari ale ritmului cardiac, anemie, trombocitipenie si leucopenie ajungandu-se la aplazie medulara.
Riscurile majore pe termen scurt si mediu sunt cele infectioase, cele pe termen mediu si lung se adreseaza organelor hematopoietice, iar cele pe termen lung sunt cele teratogene si cancerigene.
II. Lewisite - este un derivat de substitutie organica a hidrogen arsenicului. Combina efectul vezicant cu efectul toxic al arsenicului. A fost utilizat in amestec cu neurotoxicele si cu Yperit-ul ducand la potentarea efectului toxic al celui din urma.

Efecte asupra organismului
 - inhiba enzimele din grupul tiolilor (SH), in mod deosebit hexochinaza si piruvat dehidrogenaza.

Simptomatologie - este similara cu cea provocata de Yperit dar apare mult mai precoce. Se caracterizeaza prin iritatie nazala si de o senzatie de arsura la nivelul ochilor, tegumentului si a aparatului respirator.
III. Oxima de fosgen (CX) - este un praf alb, solubil in apa si in solventii organici.

Efecte asupra organismului - vaporii de CX sunt foarte iritanti pentru ochi producand leziuni corneene severe chiar si la concentratii mici; pot afecta mucoasa cailor respiratorii ducand la aparitia edemului pulmonar acut toxic.

Simptomatologie
 - senzatie de arsura la nivel ocular cu aparitia conjunctivitei. La nivel tegumentar se dezvolta un eritem insotit de edem localizat si aparitia veziculelor si a zonelor de necroza. Este foarte iritant pentru caile aeriene superioare, edemul pulmonar acut putandu-se dezvolta ca urmare a inhalarii sau a expunerii percutane. Apar reactii inflamatorii si hemoragice localizate la nivelul tractului gastrointestinal.
IV. Micotoxinele - utilizarea lor a fost raportata in conflictele din Cambodgia si in razboiul din Afganistan (ploaia galbena sau rosie). Se prezinta sub forma unui praf cristalin de diferite culori (galben, rosu, alb). Penetreaza corpul uman pe cale cutanata si mucoasa, iar toxicitatea lor este mai mica decat a derivatilor organofosforici.

Efecte asupra organismului
 - structura micotoxinelor le confera o puternica actiune inhibitoare a sintezei acizilor nucleici si a proteinelorFactorii de coagulare sunt foarte afectati, ceea ce determina aparitia hemoragiilor. Similar Yperit-ul au un efect radiomimetic ducand la mitoze anormale si la alterari cromosomiale. Citotoxicitatea lor are efect mai ales asupra celulelor care se divid rapid, cum ar fi cele cutanate si cele limfoide, ducand la leucocitopenie, trombocitopenie si anemie.

Simptomatologie
 - cronologia aparitiei manifestarilor clinice depinde de calea de intrare a toxicului in organism, percutana sau respiratorie. Necroliza epidermica si sindromul hemoragic domina tabloul.
V. Toxice intracelulare generale - in aceasta categorie sunt inclusi derivatii de cianura, hidrogenul arsenic si fluorocarburile.

Efecte asupra organismului - derivatii de cianuri inhiba citocrom-oxidazele din mitocondrii si impiedica utilizarea intracelulara a oxigenului ducand la acumularea de acid lactic si la dezvoltarea unei acidoze metabolice. Paralizia centrilor bulbari superiori, care sunt cei mai sensibili la anoxie, duce la stop respirator urmat de colaps cardiovascular. Mortalitatea depinde de rapiditatea admministrarii dozei si de concentratia acesteia. O doza poate fi mortala daca se absoarbe rapid sau atoxica daca se absoarbe lent dand ficatului timp suficient pentru transformarea in derivati netoxici.
Hidrogenul arsenic este un reductor puternic care se fixeaza la nivelul hematiilor. Inhalarea unei concentratii mari duce la hemoliza intravasculara masiva imediata sau cu debut la cateva ore de la expunere. Oricare ar fi calea de intrare, fluoroacetatii perturba glicoreglarea prin combinarea lor cu acetil-coenzima A, in final fiind blocata sinteza acidului gama aminobutiric central (GABA).

Simptomatologie - in cazul derivatilor de cianuri - in caz de supravietuire, faza initiala de excitatie este urmata de o faza de depresie cu scaderea tensiunii arteriale, bloc AV, coma profunda, depresia centrilor respiratori si aparitia unei acidoze metabolice. In caz de supravietuire, in lipsa unor manevre precoce de resuscitare, victima va ramane cu sechele neurologice grave. In cazul hidrogenului arsenic simptomatologia depinde de concentratia inhalata. Se pot observa succesiv anemia care apare rapid (Hgb<5 g/dl), pigmentatie cutanata intensa, insuficienta circulatorie si mai tarziu anurie, datorita unei tubulopatii renale si liza hepatocitara.
La cateva ore dupa expunerea victimei la fluorocarburi apar greturile, varsaturi, dureri epigastrice, sialoree, insuficienta respiratorie de cauza centrala, acidoza metabolica, tulburari de termoreglare (cauza centrala), spasme neuromusculare epileptiforme, nistagmushipotensiunetulburari de ritm cardiac (aritmii, tulburari de excitabilitate miocardica, flutterfibrilatie). Moartea survine in 24-48 ore de la expunere.

Vezi Sursa info AICIVezi și

 1. Schema de tratament pentru cazurile ușoare de Covid-19

 2. Romania traiește , încă ,  din inertia bogățiilor create in Epoca Comunistă

 3. Scara de valori a societății romanești 

 4. Europa privită din viitor

 5. Hrana vie

 6. Planurile in derulare sunt o munca in progres,  veche de sute de ani  

 7. Destinatii uimitoare pe glob

 8. Miracolul japonez- Drum reconstruit în patru zile

 9. Primarul care nu frură

 10. Duda a pus mâna pe Casa Regală

 11. Nu poti multiplica bogatia divizand-o !  

 12. Evolutia Laptop - Cântărea 5,44 kg

 13. O Nouă Republică

 14.    A fi patriot nu e un merit, e o datorie.! 

 15. În vremea monarhiei, taranii romani reprezentau 90% din populatie si nu aveau drept de vot.

 16. Miracolul din Noua Zeelandă - LYPRINOL

 17. Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste

 18. Locul unde Cerul se uneste cu Pamantul

 19. Fii propriul tău nutriționist

 20. Maya ramane o civilizatie misterioasa

 21. Slăbești daca esti motivat

 22. Serbet de ciocolata

 23. Set medical Covid necesar acasă

 24. Medicament retras - folosit în diabet

 25. Brexit-ul - Spaima Europei

 26. Virusul Misterios

 27. Inamicul numărul unu al acumulatorilor 

 28. Sistemele solare - apă caldă

 29. Economisirea energiei electrice

 30.  Hoțul de cărți

 31. Aparitia starii de insolventa

 32. TRUMP ESTE PRESEDINTE

 33. Microbii din organismul uman

 34. Despre islamizarea Europei. O publicăm integral.  Și fără comentarii. 

 35. „Naţiunea este mai importantă ca Libertatea !”

 36. Masca ce omoară virusul     O veste de Covid  

 37. Primul an de viaţă - Alocatia pentru copil  

 38. Tavalugul Marelui Razboi - Globaliyarea - Asasinii Economici